Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 28.5.2018

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kokous 13/2018
Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

   

 

   

 

1

Infot 28.5.2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

2

Oulun seudun matkailustrategian Oulun toimenpideohjelma 2018 – 2023

Päätös: Esityksen mukaan

3 kpl

3

Monetra Oy:n perustaminen ja suunnattuun osakeantiin osallistuminen

Päätös: Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystään seuraavasti:

 

Oulun kaupunki perustaa Monetra Oy:n (emoyhtiö) yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, Tampereen kaupungin sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja merkitsee osakkeita yhteensä 625 eurolla. Osakkeet maksetaan kaupunginhallituksen osakkeisiin ja osuuksiin varatusta investointimäärärahasta.

 

Oulun kaupunki hyväksyy liitteenä olevat Monetra Oy:n (emoyhtiö) osakassopimuksen, perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

 

Oulun kaupunki hyväksyy Monetra Oulu Oy:n (tytäryhtiö) osakassopimuksen edellyttäen, että osakassopimuksen kohtaa 3.3. Hallitus (b, c) täsmennetään seuraavasti:

 

b) Oulun kaupungilla on oikeus nimetä kaksi (2) jäsentä, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä kaksi (2) jäsentä, Emoyhtiöllä yksi (1) jäsen ja muilla Osakkailla yhdessä yksi (1) jäsen. Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän nimeämisoikeus siirtyy sote- ja maakuntauudistuksen myötä maakunnalle, mikäli maakuntauudistus toteutuu. Tämän lisäksi hallitusta nimitettäessä Osapuolet sitoutuvat huolehtimaan siitä, että hallituksen jäsenten osaaminen on arvioitu Yhtiön toiminnan kannalta myös kokonaisuutena ja että hallitukseen nimitetään osaamistaustaltaan toisiaan täydentäviä, päteviä ja sopivia henkilöitä. Tarvittaessa Yhtiön yhtiökokous voi päättää nimetä hallitukseen myös asiantuntijajäseniä.

c) Oulun kaupungilla on oikeus nimetä Yhtiön hallituksen puheenjohtaja yllä kohdan 3.3 b) mukaisesti valitusta hallituksesta.

Oulun kaupunki sitoutuu merkitsemään Monetra Oy:n suunnatussa osakeannissa emoyhtiön osakkeita siten, että kaupungin omistus Monetra Oy:stä on 30 % ja Monetra Oulu Oy:stä 31 %. Merkintä maksetaan Monetra Oulu Oy:n osakkeilla (apportti).

 

Oulun kaupungin konsernijaosto nimeää Monetra Oy:n (emoyhtiön) hallituksen jäsenen ja hallituksen puheenjohtajan.

 

Kaupunginjohtaja ja kaupunginlakimies valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan muutetun päätösesityksen.

2 kpl

4

Lainan myöntäminen Oulun kaupunginteatteri Oy:lle

Päätös: Esityksen mukaan

-

5

Kehittämishankkeissa käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 2018

Päätös: Esityksen mukaan

-

6

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017, kaupunginhallituksen jatkotoimet

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

7

Valtuustoaloite ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokoulutuksesta valtuutetuille

Päätös: Esityksen mukaan

-

8

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Esityksen mukaan

-

 


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat