Ajankohtaista Ajankohtaista

< Takaisin

Ennakkotiedote: Oulun kaupunginvaltuusto päätti palveluverkkosuunnitelmasta

Tämä on 18.6.2018 laadittu ennakkotiedote, lopulliset päätökset sanamuotoineen ovat saatavissa valtuuston pöytäkirjojen verkkopalvelussa, kun pöytäkirja on tarkastettu.

 

Oulun kaupunginvaltuusto päätti palveluverkkosuunnitelmasta

Monipolvinen keskustelu kesti yli kolme tuntia. Puheenvuoroja käytettiin 50 ja äänestyksiä oli yhteensä 10.

Oulun kaupunginvaltuusto päätti maanantai-iltana kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelujen palveluverkkosuunnitelmasta. Monituntisen keskustelun aikana äänestettiin muun muassa lukioiden osuudesta palveluverkkosuunnitelmassa.

Jukka Kolmonen (kesk) esitti useiden valtuutettujen kannattamana, että lukioiden kokonaisuus tuotaisiin päätöksentekoon muusta sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkosuunnitelmasta erillään keväällä 2019. Kolmosen esitys tuli päätökseksi äänestyksen jälkeen luvuin kaupunginhallituksen esitys 26 ääntä, Kolmosen esitys 38 ääntä, tyhjiä 3 ääntä. Päätöksen myötä taloussuunnitelmaan 2020-2021 muutettiin Oulunsalon palvelukeskittymään kohdistuvia toimia siten, että Oulunsalon lukiota, kirjastoa, Oulu10:n palveluja sekä kunnantalon tiloja koskevat toimet poistettiin.

Lisäksi äänestettiin Haukiputaan Jokikylän koulun kohtalosta. Matias Ojalehto esitti, että Jokikylän koulu saisi jatkaa. Äänin 43 (kh) – 22 (Ojalehto), tyhjiä 2 päätettiin luopua Jokikylän koulusta kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti ja että Aseman koulu ja päiväkoti tarjoavat tilat opetukselle ja iltapäivätoiminnalle.

Myös Yli-Iin kirjaston sijoittuminen äänestytti. Risto Päkkilä (kesk) esitti, että Yli-Iin kirjastoa ei lakkauteta vaan se jatkaa nykyisissä tiloissaan ja tiloja kehitetään edelleen kuntalaisten harraste- ja kokoontumistiloina. Päkkilän esitys voitti kaupunginhallituksen pohjaesityksen äänin 30 (kh) – 36 (Päkkilä), tyhjiä 1.

Toinen kirjastoäänestys koski Ylikiimingin kirjastoa. Eeva-Maria Parkkinen (kesk) esitti, että Ylikiimingin kuntosali ja kirjasto siirretään vanhan kunnantalon tiloihin ja koulun kuntosalitilasta luovutaan. Ylikiimingin koululle tehdään hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus sekä rakennetaan Mustikan päiväkoti. Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänestyksen äänin 44 (kh) – 23 (Parkkinen), ja kirjasto säilyy entisellä paikallaan. Lisäksi nuorisotilat sijoitetaan Ylikiimingin koulun yhteyteen.

Yrjö Harjun (sd) esityksestä Oravan koulumuseo säilytetään edelleen ja sen toiminta ja merkittävyys arvioidaan osana kulttuuripääkaupunkihanketta. Harjun esitys tuli päätökseksi äänin 22 (kh) – 44 (Harju), tyhjiä 1.

Sivistys- ja kulttuuripalveluiden palveluverkkosuunnitelman kantavia ajatuksia on muun muassa se, että Oulua kehitetään vetovoimaiseksi ja persoonalliseksi kaupungiksi, jossa kaupunkikulttuuri ja liikunta luovat hyvinvointia ja positiivista ilmapiiriä asukkaille. Palveluverkkoa pyritään keventämään digitalisaation kautta ja lisäämällä palveluiden liikkuvuutta.

Sivistys- ja kulttuuripalveluihin kehitetään jatkossa yhteisöllisiä oppimis- ja elämyskeskuksia. Palveluita kootaan ehyiksi palvelukokonaisuuksiksi palvelukeskittymittäin ja mahdollisuuksien mukaan samoihin tiloihin, jolloin vahvistetaan eri palvelujen keskinäistä yhteistyötä. Tilojen käyttöastetta tehostetaan ja aukioloaikoja laajennetaan. Palvelukeskittymiin luodaan kuntalaisten olohuoneita, jotka ovat asukkaiden käytössä virka-ajoista riippumatta.

Oulun merkitystä koulu- ja opiskelukaupunkina halutaan kasvattaa. Keskeistä on ehyen opinpolun rakentaminen jokaiselle lapselle ja perheelle. Perusopetuksessa palveluverkkoa tiivistetään ottaen huomioon muun muassa väestö- ja oppilasennusteet. Tilojen suunnittelua ohjaa ensisijaisesti oppilaan oppiminen, hyvinvointi ja tilojen monikäyttöisyys.

Kaupunginhallituksen tulee arvioida aina tarve- tai hankeselvityksiä ja hankesuunnitelmia käsitellessään, onko hankkeella vaikutusta palveluverkkoon. Tarvittaessa kaupunginhallitus vie hankkeen valtuustolle päätettäväksi. Kaupunginvaltuusto tekee vuosittain talousarvion yhteydessä tai erillisissä käsittelyissä linjausten ja suunnitelman mukaiset palveluverkkoa koskevat päätökset.

 

Kokouksessa päätettiin seuraavista palveluverkkosuunnitelman toimenpiteistä talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2020-2021:

 

Talousarvio 2019

Pohjoinen alue

Haukiputaan palvelukeskittymä

Aseman päiväkoti ja koulu tarjoavat tilat ja iltapäivätoiminnan Jokikylän lapsille. Jokikylän tiloista luovutaan.

Kello-Kiviniemi palvelukeskittymä

Alueen nuorille tarjotaan tilat Kellon koululta.

Itäinen alue

Yli-Iin palvelukeskittymä

Yli-Iin kirjastopalveluja kehitetään omatoimikirjaston suuntaan ja kirjastopalvelut tarjotaan Yli-Iin koulun yhteydessä, joka toimii jatkossa myös Yli-Iin asukkaiden olohuoneena. Tiloja kehitetään edelleen kuntalaisten harraste- ja kokoontumistiloina.

Ylikiimingin palvelukeskittymä

Ylikiimingin nuorisotilat sijoitetaan Ylikiimingin koulun yhteyteen. Ylikiimingin kuntosali siirretään vanhan kunnantalon tiloihin. Kuntosalitilasta luovutaan. Ylikiimingin koululle tehdään hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus sekä rakennetaan Mustikan päiväkoti.

Jäälin palvelukeskittymä

Laivakankaan koulun rakentamisen myötä alueen yhtenäinen kasvun ja oppimisen polku yhtenäistyy Jäälin alueella.

Eteläinen alue

Kaakkurin palvelukeskittymä

Sarasuon Kortteli-päiväkodin toiminnat siirretään Sarasuon päiväkotiin 1.8.2018 alkaen. Kortteli-päiväkodin tiloista luovutaan.

Metsokankaan yläkoulun oppilaille rakennetaan uudet tilat, joissa järjestetään myös nuorisopalvelua.

Maikkulan palvelukeskittymä

Iinatin päiväkodin toiminnat siirtyvät alueen lähipäiväkoteihin 1.8.2018 alkaen. Jatketun aukiolon varhaiskasvatuspalvelu siirtyy 1.8.2018 alkaen Maikkulan päiväkodista Kuukkelin päiväkotiin.

 

Taloussuunnitelma 2020–2021

Pohjoinen alue

Haukiputaan palvelukeskittymä

Tarkastellaan Jatulin peruskorjauksen yhteydessä mahdollisuutta järjestää vaihtoehtoisesti avointa varhaiskasvatusta Jatulissa. Simppulankartanon tiloista luovutaan. Jatulin peruskorjauksen yhteydessä suunnitellaan myös ratkaisut kuntalaisten olohuoneelle sekä korvaavat tilat kirjasto- ja Oulu10 palveluille.

Tarkastellaan Haukiputaalla lasten määrää sekä oppilaaksiottoalueita. Keiskan koulun alueelta lapset ohjautuvat Martinniemen ja Haukiputaan kouluihin. Keiskan koulun tiloista luovutaan.

Pateniemi-Rajakylä palvelukeskittymä

Rakennetaan Pateniemeen uusi päiväkoti vuonna 2020. Pateniemen, Metsämarjan ja Rajakylän päiväkodeista sekä Palokan päiväkodin erillisen esiopetusryhmän tiloista luovutaan.

Pateniemen lukion siirtyessä Raksilan lukioon Kuivasojan koulun oppilaat siirtyvät Rajakylän kouluun. Kuivasojan koulun tiloista luovutaan.

Kello-Kiviniemen palvelukeskittymä

Oravan koulumuseon museaalinen esineistö säilytetään ja dokumentoidaan digitaalisesti. Koulumuseon toiminta ja merkittävyys arvioidaan osana kulttuuripääkaupunkihanketta.

Itäinen alue

Kiimingin palvelukeskittymä

Jokirannan koulu rakennetaan lukion ja Syke-talon yhteyteen samalle tontille.

Kiiminkijoen koulun peruskorjauksen tai muun investointitarpeen yhteydessä tarkastellaan oppilaiden sijoittuminen palvelukeskittymän kouluihin sekä arvioidaan tarvittavat opetusyksiköt ja niiden vuosiluokat.

Kiimingin vanhasta kunnantalosta luovutaan. Avoin varhaiskasvatus siirtyy muihin Kiimingin varhaiskasvatuksen yksiköihin ja Oulu10-palvelut Syke-taloon.

Korvensuoran palvelukeskittymä

Heikinharjun avoin päiväkotitoiminta siirtyy Talvikankaalle. Heikinharjun tilasta luovutaan.

Eteläinen alue

Oulunsalon palvelukeskittymä

Salonpäähän rakennetaan 0-6-vuosiluokkien koulu ja päiväkoti. Niemenrannan koulun yhteyteen tehdään lisärakennus.

Oulunsalon keskustaan rakennetaan varhaiskasvatuksen tilat, joka korvaa Saloilan päiväkodin ja Päiväkoti Kuovien Kauppiaantien ja jatketun aukiolon ryhmien tilat. Korvattavista tiloista luovutaan.

Maikkulan palvelukeskittymä

Perusopetuksen kapasiteettia ja yksiköitä tarkastellaan Maikkulan koulun perusparannuksen yhteydessä.

Keskinen alue

Tuira-Toppilan palvelukeskittymä

Toppilan nuorisotila sijoitetaan Merikosken koulun Toppilan yksikön yhteyteen. Nykyisestä nuorisotilasta luovutaan.
Koskelan ja Tuiran kirjastot sijoitetaan Merikosken koulun yksiköiden yhteyteen Merikosken lukion siirtyessä Raksilan lukioon. Koskelan ja Tuiran kirjastojen tiloista luovutaan.
Tarkastellaan Tuiran ja Koskelan asukastupien tilanne alueellisten olohuoneiden kehittämisen myötä.

Keskustan palvelukeskittymä

Tiernan koulun yksiköiden määrää arvioidaan. Vapautuvat tilat otetaan osin varhaiskasvatuksen käyttöön.
Heinätorin päiväkoti, ympärivuorokautinen hoito, korvaa Varpulan vuokrakiinteistön. Vuokratiloista luovutaan.
Ainolan päiväkodin peruskorjaus.

Karjasilta-Höyhtyän palvelukeskittymä

Pohjankartanon peruskorjaus jatkuu (hallintotilat, kirjasto, musiikin opetus, juhlasali).
Allinpuiston päiväkodin peruskorjaus tai uudisrakennus.
Lintulammen ja Teuvo Pakkalan koulujen peruskorjaus tai yhteinen uudisrakennus (edellyttää kaavamuutosta).

 

Lisätietoja medialle:

Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä, 044 703 9012


Kokousasiakirjat Kokousasiakirjat