Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut päättyivät henkilöstötoimikunnassa

Kaupungin taloustilanne on heikentynyt voimakkaasti vuodesta 2019 lähtien. Oulun kaupunki teki viime vuonna noin 45 miljoonan alijäämäisen tilinpäätöksen. Kuluvan vuoden talousarviokin laadittiin 35 miljoonaa alijäämäiseksi. Koronaepidemia on edelleen heikentänyt talouden näkymiä ja tuoreimpien arvioiden mukaan kuluva vuosi painuu lähes 100 miljoonaa alijäämäiseksi. Verotulokertymät tulevat, tällä hetkellä käytettävissä olevien arvioiden mukaan, alittumaan seuraavinakin vuosina noin 50 miljoonalla. Oulun kaupunki tavoitteli yhteistoimintamenettelyn kautta 40 miljoonan euron säästöjä henkilöstökuluissa. Työnantajan esityksessä koko henkilöstön lomautusten pituudeksi kaavaillaan 7, 14 tai 28 päivää riippuen työtehtävistä ja lomautukset voisi toteuttaa kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti.

Oulun kaupungin koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen henkilöstötoimikunnan neljännessä aiheeseen liittyvässä kokouksessa 14.5.2020. Kokouksessa työnantaja esitteli lopullisen esityksensä henkilöstöjärjestöille.

Työnantaja teki ensin hyvin vastaantulevan esityksen lomautuksista 31.7.2021 saakka, jotta erityisesti sivistys- ja kulttuuripalveluissa, hyvinvointipalveluissa, pelastuslaitoksella ja vesihuollossa olisi voinut suunnitella lomautukset pidemmälle ajalle työn vaatimukset huomioiden. Pääsopijajärjestöt eivät esitystä hyväksyneet, koska neuvottelut koskivat alun perin vain vuotta 2020. Työnantajan näkemyksen mukaan esityksestä olisi voitu neuvotella, koska esitys syntyi neuvottelujen aikana.

Työnantaja teki uuden ja lopullisen esityksen lomautuksista 31.12.2020 saakka, ja näin aikataulu tiukentui ensimmäisestä esityksestä merkittävästi. Pääsopijajärjestöt eivät hyväksyneet myöskään uutta esitystä ja neuvottelut päättyivät erimielisinä. 

Asian käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa ja kaupunginhallituksen on tarkoitus tehdä asiasta päätös 18.5. kokouksessaan.

”Kaupungin taloustilanne heikentyy erittäin nopeasti huolimatta tulevista valtion kuntatalouden kompensaatioista. Taloustilanteeseen vaikuttavat verotulojen menetykset, maksu- ja myyntituottojen vähentyminen, sote-menojen kasvu ja lisääntyvät erikoissairaanhoidon menot. Henkilöstön lomautukset tarjoavat mahdollisuuden kaupungin lainamäärän kasvun hillitsemiseen. Tämän lisäksi kaupunki pyrkii tasapainottamaan talouttaan ulkoisen arvioinninkin perusteella vuoteen 2023 mennessä. Lomautukset toteutetaan niin, ettei kaupungin palvelu- ja viranomaistoiminta häiriinny kohtuuttomasti. On tärkeää, että yhdessä tiedostamme kaupungin talouden haasteet ja teemme työtä tulevien sukupolvien ja kaupungin tulevaisuuden hyväksi. Yhdessä myös nousemme tästä kriisistä”, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala esittää, että kaupunginhallitus päättää 18.5., että:

- Kaupungin henkilöstö lomautetaan tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla kaupungin talouden kokonaistilanteen takia.

- KVTES VIII luvun 4 §:n periaatetta sovelletaan lomautusten toimeenpanossa.

- Työkykynsä perusteella osa-aikatyötä tekevät eivät ole lomautusten piirissä.

 - Lomautuksen kesto voi olla vähintään 14 kalenteripäivää ja enintään 28 kalenteripäivää. Hyvinvointipalveluiden kriittisissä palvelutehtävissä lomautusaika voi olla 7-14 kalenteripäivää

- Johto-, hallinto-, asiantuntija- ja tukipalvelutehtävissä lomautuksen kesto on pääsääntöisesti 28 kalenteripäivää.

- Lomautusten toimeenpanosta päätetään erillisen delegointipäätöksen mukaisesti. Toimeenpanossa noudatetaan erillistä menettelyohjetta.

- Lomautusten toteutuksessa huomioidaan koronapandemiasta suoraan tai välillisesti jo aiemmin toimeenpannut lomautukset siten, että palkanmaksun ulkopuolella olleiden yhteenlaskettu lomautusaika tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla määrättävän lomautuksen kanssa ei ylitä ko. ammattiryhmälle tämän päätöksen perusteella määrättävä lomautusaikaa.

- Lomautusten toteutusaika on 31.12.2020 mennessä.

- Toimeenpanoon ja toteutusaikatauluun voidaan tehdä muutoksia, mikäli esim. koronapandemia aiheuttaa merkittäviä muutoksia henkilöstötarpeisiin.

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Päivi Laajala
henkilöstöjohtaja Ville Urponen

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat