Ajankohtaista

< Takaisin

Kuusi suurinta kaupunkia: Sote- ja maakuntauudistuksen toteutus uuteen harkintaan

Kuusi suurinta kaupunkia eli Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku esittävät yhteisessä kannanotossaan, että eduskunnan käsittelyssä ja osin vielä valmistelussa oleva sote- ja maakuntauudistus pitäisi ottaa vielä uuteen harkintaan. Kannanoton mukaan suuret kaupungit on ohitettu pirstaleisessa valmistelussa ja hallituksen lähestymistapa uudistukseen on kapea ja kaavamainen.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Helsingin ja Tampereen pormestarit ja Espoon, Vantaan, Oulun ja Turun kaupunginjohtajat.

Kannanotto kokonaisuudessaan tämä tiedotteen liitteenä.

 

Lisätiedot allekirjoittajilta:
Pormestari Jan Vapaavuori, Helsinki, puhelin 09 310 36000
Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, Espoo, puhelin 09 81684060
Pormestari Lauri Lyly, Tampere, puhelin 0400 780866 (sihteeri)
Kaupunginjohtaja Kari Nenonen, Vantaa, puhelin 09 83922102
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulu, puhelin 040 1801168
Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turku, puhelin 02 262 7224

 

 

 

Kuusi suurinta kaupunkia: Sote- ja maakuntakuntauudistuksen toteuttaminen vielä uuteen harkintaan

 

Suurten kaupunkien ja niitä ympäröivien kaupunkiseutujen suhteellinen merkitys on kasvanut ja kasvaa edelleen kaupungistumisen seurauksena. Suomen kuusi suurinta kaupunkia ovat väestömäärältään suurempia kuin valtaosa nykyisistä maakunnista. Vireillä olevan sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa ei ole arvioitu mitenkään uudistuksen vaikutuksia kaupunkeihin tai asukkaihin eikä siten myöskään vaikutuksia Suomen kilpailukyvylle ja kaikkien suomalaisten hyvinvoinnille.

Jättimäisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntauudistuksen lainsäädäntö on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä, mutta myös osin edelleen valmistelussa. Suuret kaupungit on pirstaloituneessa lainvalmistelussa sivuutettu ja lainsäädännöstä on muodostumassa asiantuntijoillekin vaikeasti hallittava kokonaisuus. Palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaavien tahojen erottaminen toisistaan sekä monituottajamalli ovat johtamassa sekavaan lopputulokseen.

Kuusi suurinta kaupunkia katsovat, että olennaista on sote-uudistuksen onnistunut toteutus. Sote-uudistus on sellaisenaan niin suuri rakenteellinen reformi, että sen toteutusta ei tule vaarantaa muihin toimialoihin liittyvillä muutoksilla samanaikaisesti. Sen sijaan sote-uudistuskin on jaksotettava realistisin askelmerkein riittävän pitkälle siirtymäajalle. Uudistuksen toimeenpanon valmistelussa tulee hyödyntää kuntakentän osaamista ja asiantuntijoita.

Hallituksen esittämää valinnanvapausmallia on oikeutetusti kritisoitu ja sitä tulee vielä uudelleen arvioida. Annettujen lakiesitysten pohjalta ei ole mahdollista tehdä johtopäätöstä siitä, miten hallituksen asettama kolmen miljardin euron kustannusten kasvun hillinnän tavoite on saavutettavissa. Sen sijaan lyhyellä aikavälillä on odotettavissa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannukset nousevat. Kuntien vastuulle jäävää tukipalvelujen sopeutustarvetta ei ole lakiesityksissä huomioitu eikä sitä, miten mittavan sote-henkilöstön siirrot toteutetaan kohtuullisella menettelyllä ja perustoimintoja vaarantamatta.

Kaupunkien mielestä itsehallintoon perustuva maakuntahallinto voi olla perusteltu ainoastaan sote-uudistuksen toteuttamiseen. Lainsäädäntöuudistuksessa tulee turvata suurten kaupunkien mahdollisuus vastata kuntapohjaisessa yhteistoiminnassa muista maakunnalle kaavailluista tehtävistä. Työllisyys- ja elinkeinopalveluja eli ns. kasvupalveluja uudistettaessa on oltava erityisen huolellinen, jotta vältetään päällekkäisten, kilpailevien rakenteiden luominen. Tavoitteena tulee olla yksi, lähellä asiakkaita oleva järjestämisvastuullinen taho. Vastuu monipuolisista työllisyyspalveluista, maahanmuuttajien kotoutumisesta ja asiakaslähtöisestä yritysyhteistyöstä on perusteltua osoittaa suurille kaupungeille ja kuntayhteistyölle, jotka nykyisinkin vastaavat suurelta osin näistä tehtävistä.

Kokonaisuutena hallituksen lähestymistapa reformiin on kapea ja pelkästään markkinaehtoiseen toimintaan perustuvana aivan liian kaavamainen. Suunnitellut toimivallan siirrot maakunnille ja kuntien veropohjan voimakas kaventaminen vievät pohjan suurten kaupunkien omiin vahvuuksiin perustuvalta kilpailukyvyn parantamiselta, elinvoiman kehittämiseltä ja investoinneilta. Mekaaninen nykyisen maakuntakaavoituksen siirto uusille maakunnille ei ole mahdollista sen rikkoessa kuntien kaavoitusmonopolin. Suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen vahva rooli maankäytön ohjauksessa ja liikenteen suunnittelussa on turvattava.

 

Jan Vapaavuori                                                     
Pormestari                                                                                               

Jukka Mäkelä
Kaupunginjohtaja

Lauri Lyly                                                                                         
Pormestari                                                                                               

Kari Nenonen
Kaupunginjohtaja

Aleksi Randell   
Kaupunginjohtaja                          

Päivi Laajala
Kaupunginjohtaja

 

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat