Ajankohtaista

< Takaisin

Muutosohjelma Oulu 2019 – johtava pohjoinen kasvukeskus

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala ja kaupungin johtoryhmä aloittivat Muutosohjelman Oulu 2019 valmistelun 11.4.2017. Ohjelman avulla Oulu varautuu 2019 alkaen tulevan maakunnan perustamiseen ja sen vaikutuksiin kaupunkikonsernissa. Muutosohjelman tuloksia hyödynnetään kaupunkistrategian Oulu 2026, talousarvion ja mahdollisesti uuden valtuuston tulevien linjausten valmistelussa. Muutosohjelman Oulu 2019 tavoitteena on vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja taloutta sekä luoda pohja tarvittaville henkilöstöpoliittisille linjauksille, yhteistoimintamenettelylle ja organisaatiomuutoksille.

Kaikille toimialojen ja konsernihallinnon esimiehille esiteltiin muutosohjelman tavoitteet ja ohjelman eteneminen. Kaupungin toimialoilta ja konsernihallinnosta haastateltiin kaikki palvelukokonaisuuksista vastaavat henkilöt eli yli 40 henkilöä. Kysymyksissä arvioitiin mm. maakuntauudistuksen vaikutuksia kunnan toimintaan ja talouteen. Haastatteluissa koottiin kehittämistoimet liittyen Oulun kaupungin tulevaan rooliin, asemaan ja tehtäviin 2019 alkaen maakuntauudistuksen jälkeen. Esillä olivat myös toimenpiteet kaupungin talouden tasapainottamiseksi pitkällä aikavälillä.

Haastattelun johtopäätökset voidaan tiivistää kuuteen teemaan:

  • Toiminnan muutostarpeet
  • Digitaalinen Oulu
  • Talouden tasapaino
  • Henkilöstön asema ja muutostarpeet
  • Organisaatiomuutokset
  • Oulu ja maakunta

 

Toiminnan muutostarpeissa korostuivat mm. avoin hallinto, kuntalaisten osallisuus, digitalisaatio, asiakasnäkökulma ja kaupungin ydintehtävät ja palvelut. Hyvinvoinnin edistäminen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen nousivat Oulun kaupungin tehtävien keskiöön. Lisäksi haluttiin nostaa esille Oulun rooli johtavana pohjoisena kasvukeskuksena.

Digitaalinen Oulu -teema piti sisällään toimialojen sisäisten prosessien sähköistämisen, yhteisten asiakasprosessien ja digitalisaation mahdollisuudet.

Talouden tasapainoon liittyen haastatteluissa nousi esille kunnan eri tehtävien uudelleenmäärittely, rakenteelliset muutokset ja 2019 alkaen tehtävistä ja toiminnoista johdettu henkilöstösuunnitelma ja sen toteuttaminen yhteistoimintamenettelyn kautta.

Organisaatiomuutoksia esitettiin haastatteluissa tehtävän kaikille toimialoille. Muutosesitykset vaihtelivat yksittäisestä tehtävästä koko toimialaan liittyviin esityksiin. Esille nousivat konsernihallinnon, sivistys- ja kulttuuripalveluiden, yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden ja BusinessOulun ja liikelaitosten toiminnan ja aseman arviointi. Arvioinnissa tulisi huomioida myös tukipalvelujen järjestäminen.

Henkilöstön asema ja muutostarve teemassa korostuivat tehtävien muutostarpeet ja työstäminen henkilöstön kanssa ja tarpeet muutoksen tukeen, koulutukseen ja työkiertoon.

Oulu ja maakunta kokonaisuudessa korostuivat yhdyspintojen ja toimintatapojen läpikäynti kaupungin ja maakunnan välillä.

Kaupungin johtoryhmä tulee hyödyntämään haastattelutuloksia muutosohjelman valmistelussa. Tavoitteena on, että muutosohjelma olisi hyväksyttävissä syksyllä 2017. Toimenpiteet toteutettaisiin pääsääntöisesti syksyn 2017 ja vuoden 2018 aikana.

 

Lisätiedot medialle:
kaupunginjohtaja Päivi Laajala, puh. 040 180 1168
kehittämispäällikkö Claes Krüger, puh. 044 703 1247
tutkimuspäällikkö Timo Mäkitalo, puh. 044 703 1240

Jakolinkki

Kokousasiakirjat