Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu investoi palveluihin ja saavutettavuuteen ja uudistaa toimintaansa muuttuvaan ympäristöön

Kaupunginjohtaja Laajala julkisti talousarvioesityksensä vuodelle 2019 ja toimintasuunnitelman 2020-2021

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajalan talousarvioesitys vuodelle 2019 sisältää investointeja, elinvoimaa vahvistavia toimenpiteitä sekä organisaation kehittämistoimenpiteitä talouden vakauttamiseksi. Suomessa eletään suhdannehuipun aikaa ja myös Oulun seudulla talous kasvaa ja työllisyys paranee. Kaupunkiseutujen ja keskuskaupunkien merkitys talouden kasvun alustana korostuu entisestään.

Yksi Oulun kaupungin keskeisistä tavoitteista on työllisyyden parantaminen. Kaupunginjohtaja esittää, että Oulu tavoittelee 12,5 prosentin työttömyysasetta. Nuorisotyöttömyys pyritään esityksen mukaan saamaan alle 20 prosenttiin ensi vuoden aikana. Tavoitteena on myös se, että jokainen nuori jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen. Lisäksi tavoitteena on, että työpaikkojen nettomäärä kasvaa noin 2000 työpaikalla vuodessa.

Kestävän liikkumisen eli kävelyn, joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistäminen on edelleen yksi Oulun painopisteistä. Elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen tarpeisiin vastataan muun muassa varmistamalla riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta keskeisiltä kaupunkikehittämisen alueilta. Keskustan täydennysrakentaminen ja asemanseudun kehittäminen etenevät. 

Oulussa on käynnissä Digitaalinen Oulu –ohjelma. Sen tavoitteena on, että Oulun kaupunki toimii yrityksille, tutkimuslaitoksille ja korkeakouluille kehitysalustana, jossa osapuolet pääsevät kokeilemaan ja kehittämään yhdessä digitaalisia ratkaisujaan käyttäjien kanssa todellisessa käyttöympäristössä sekä käynnistämään yhteisiä tutkimusprojekteja.


Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. Tämä on niin Oulun seudun kuin koko maakunnan yhteinen päämäärä. Tavoitteena on myös löytää uusia toimintatapoja ja -malleja kuntalaisten osallisuus- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi.

Oulu investoi palveluihin ja saavutettavuuteen

Vuonna 2019 kaupungin bruttoinvestointitaso on yhteensä noin 147 milj. euroa. Kaupunki investoi erityisesti koulujen ja päiväkotien rakentamiseen. Esimerkkejä suurimmista investointikohteista ovat Jokirannan koulu, Ouluhalli ja Pohjankartano.

Elinvoimaisen Oulun menestyminen perustuu osaamiseen ja kasvuun. Oulun innovaatioallianssi, ekosysteemit ja Linnanmaan ja Kontinkankaan kampukset luovat kasvun edellytyksiä uusien työpaikkojen syntymiseksi.  Kaupungin saavutettavuuden kannalta tärkeä VT4:n peruskorjaus etenee ja sataman syväväylä valmistuu. 

”Teemme työtä vaiheittain etenevän pohjoisen pääradan kaksoisraiteen rakentamiseksi, sataman maantie- ja raideliikenteen parantamiseksi sekä suorien kansainvälisten lentojen lisäämiseksi. Kaupunki luo edellytyksiä niin, että yritykset voivat investoida Ouluun”, toteaa kaupunginjohtaja Laajala.

Oulu uudistaa ja sopeuttaa toimintaansa muuttuvaan toimintaympäristöön

Vuoden 2019 talousarvio sisältää toimintatapojen uudistuksia ja säästötoimenpiteitä.

”Kaupunki tekee jatkuvasti toimenpiteitä talouden vakauttamiseksi, koska kaupungin tulot eivät riitä menojen rahoittamiseen, vaikka verotulojen kasvun 2019 ennustetaan olevan kohtuullista tasoa”, toteaa kaupunginjohtaja Laajala.

Kaupunki tekee muun muassa integraatioselvityksen sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyön lisäämiseksi, toimintojen tehostamiseksi ja säästöjen aikaansaamiseksi.

Kuluvana vuonna Oulun kaupunki on tehnyt selvityksen hallinto- ja asiantuntijatyöstä kaupunkiorganisaatiossa. Tämä työ etenee tehtävien edellyttämän henkilöstömäärän tarkistamiseksi. Tavoitteena on osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö ja viranhaltijajohto Oulun kaupungin hallinto- ja asiantuntijatehtävissä ja niiden organisoinnissa.

Lukioverkkoselvitys valmistuu kevään 2019 aikana. Uudet liikelaitokset eli maarakennuspalveluja sekä ympäristön ja ulkoliikuntapaikkojen ylläpitopalveluja tuottava liikelaitos, kaupungin digitaalisen kehittämisen ja ICT:n ratkaisuja tuottava liikelaitos sekä ateria-, puhtaus-, kiinteistö- ja kuljetuspalveluja tuottava liikelaitos aloittavat toimintansa. Henkilökuntaa siirtyy edelleen yhtiöiden ja liikelaitosten palvelukseen.

Kaupungin talousarvio vuodelle 2019 on yhteensä noin 1,3 mrd. euroa.  Vuoden 2018 lainamäärä arvioidaan olevan noin 657 milj. euroa. Vuonna 2019 lainaa arvioidaan olevan noin 763 milj. euroa. Konsernilainat ovat suurten kaupunkien pienimmät.  Asukasluvun odotetaan vuoden 2019 lopussa olevan yhteensä 206 000 asukasta. Oulun veroprosentti on 20 %. Kaupunginjohtaja ei esitä prosenttiin muutoksia.

Henkilöstön määrä laskee, mutta henkilöstökustannukset nousevat

Vuonna 2018 kaupungilla oli henkilökuntaa noin 11 140 henkilöä, kun mukaan lasketaan sekä vakinainen että tilapäinen henkilöstö. Kaupungin palveluksessa on eri syistä johtuen myös sijaisia. Vuonna 2017 henkilökuntaa oli 11 394 ja 2013 kuntaliitoksen jälkeen 12 403. Henkilökuntaa on eläköitynyt ja toimintatapojen uudistusten myötä siirtynyt liikelaitosten ja yhtiöiden palvelukseen.

Henkilöstökustannukset kasvavat vuosina 2018 ja 2019 yhteensä 4,6 %, kasvu johtuu pääosin valtakunnallisesta palkkaratkaisusta (3,5 %).

Kaupunki seuraa maakunta- ja soteuudistuksen etenemistä

Maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta koskeva lainsäädäntö on eduskuntakäsittelyssä syysistuntokaudella 2018. Hallitus on esittänyt, että ensimmäiset maakuntavaalit pidettäisiin toukokuussa 2019 samaan aikaan EU:n parlamenttivaalien kanssa. Palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi maakunnille 2021.

Toteutuessaan uudistus paitsi siirtäisi kuntien tehtäviä ja kustannuksia maakunnille myös leikkaisi kuntien verorahoitusta vähintään samassa suhteessa. Oulun saamat verotulot vähenisivät uudistuksen vuoksi vuonna 2021 noin 600 miljoonaa euroa. Uudistuksen myötä kaupungin talousarvio puolittuisi ja yli 4000 työntekijää siirtyisi maakunnan palvelukseen.

”Meidän tulee nähdä kokonaisuus”

”Kaupungin talous pitää saada vakaammalle pohjalle, jotta Oulu voi tehdä elinvoimaa parantavia investointeja ja uudistaa palvelurakennettaan. Toimintaympäristö muuttuu ja samalla muuttuvat myös palvelutarpeet. Meidän tulee nähdä kokonaisuus, hyödyntää uutta ja luopua tarvittaessa vanhasta. Taloudellisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää luottamushenkilöiden, kaupungin johdon ja henkilöstön yhteistä tahtotilaa” muistuttaa kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä seminaarissa ja kokouksissa marraskuussa ja päättää talousarviosta 17.12.

 

Lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Päivi Laajala

Talousarvion tarkempi esittely ja aineisto: www.ouka.fi/talous

Jakolinkki

Kokousasiakirjat