Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 4.2.2019, ennakkotiedote päätöksistä

1. Asemakaavan muutos 564-2334, I kaupunginosa (Isokatu 5). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustoon.

2. Kutsu älykkään liikkumisen seminaariin Oulussa 18.3.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Kutsu Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun sidosryhmätilaisuuteen. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun kaupungin osallistuminen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen USO 5 -verkostoprojektiin 2019- 2020. Merkittiin tiedoksi.

5. Kuntapäättäjien näkemyksiä päätöksentekoilmapiiristä, ARTTU2 päättäjäkysely. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Oulun Digi -liikelaitoksen johtokunnan sähköisen esityslistan jakelu vuosille 2019-2021. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Vastaus valtuustoaloitteeseen: Oulun kaupunkikonserni luopuu turpeen energiakäytöstä nykyisten turvesoiden ehtyessä.

Jaana Isohätälä esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että aloitteeseen valmistellaan myönteinen vastaus. Jenni Pitko kannatti. Äänestettiin, Isohätälän esitystä kannattivat Heikkinen, Pohjola, Salmi, Pitko, Isohätälä. Alkuperäinen päätösehdotus voitti 8-5.

Isohätälä esitti päätösehdotukseen lisäystä: kh edellyttää, että ympäristöohjelman hyväksymisen yhteydessä tai jälkeen kaupunki ja Oulun Energia valmistelevat suunnitelman siitä, kuinka turpeen energiakäytöstä voidaan luopua vuoteen 2040 mennessä. Hilkka Haaga kannatti. Äänestettiin. Isohätälän muutettua päätösehdotusta kannattivat Heikkinen, Isohätälä, Pitko, Salmi, Pohjola, Haaga, Raudaskoski. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin äänin 7-6.

8. Vastaus Oulun Nuorten Edustajiston vaikuttamismahdollisuuksien parantamista koskevaan valtuustoaloitteeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Vastaus hävikkiruokajakelun järjestämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen ja kuntalaisaloitteeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Vastaus puhekoulutuksen järjestämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Simula esitti, että asia palautetaan käsittelyyn. Isohätälä kannatti palautusesitystä. Äänestettiin: Simulan esitystä kannattivat Pohjola, Salmi, Pitko, Isohätälä, Simula, Husso, Åman-Toiviö, Raudaskoski, Huikari. Pohjaesitystä kannattivat Oikarinen ja  Heikkinen.

Asia palautettiin äänestyksen jälkeen äänin 10-2 (yksi oli poissa äänestyksen aikana).

11. Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin organisaatiokuvausten yhdenmukaistamisesta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Vastaus valtuustoaloitteeseen: Oulu pilotoimaan uusia toimintamalleja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Asia otettiin pois listalta.

13. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

14. Kaupunginvaltuuston 28.1.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

16. (ei vielä julkinen asia)

17. Määräaikaisen johtamisjärjestelmätoimikunnan perustaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin

Huikari, varalla Kolmonen

Husso, varalla Heikkinen

Raudaskoski, varalla Haaga

Pohjola, varalla Sirviö

Isohätälä, varalla Pitko

Simula, varalla Vuorio

 

Jakolinkki