Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun hakemus seksuaalirikosten ehkäisemiseksi 2019–2020 luovutetaan valtiovarainministeriölle

Oulussa tuli joulukuussa 2018 ilmi alaikäisiin tyttöihin kohdistuneiden seksuaalirikosten sarja. Asia huomioitiin valtakunnan päätöksenteon tasolla, ja Oululle luvattiin ministeriöstä rahoitusta seksuaalirikoksia ehkäiseviin toimiin. Valtiovarainministeriölle esitetään seuraavia toimenpiteitä seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Rahoitusta haetaan yhteensä 2 328 000 euroa.

Vanhemmuuden tukeminen lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa

Oulussa rakennetaan yhteisiin sopimuksiin perustuva malli seksuaalirikosten ehkäisyksi. Vanhemmat ja alueen toimijat sopivat yhdessä, millaisia sitoumuksia ja tekoja tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi. Keskeisin lasta ja nuorta seksuaalirikoksilta suojaava tekijä on ymmärtävä ja huomaava vanhemman huolenpito. Vanhemmuuden tukemiseksi kotona, kouluissa, kaikissa kohtaamispaikoissa ja viranomaisverkostoissa vahvistetaan myönteistä lapsi-aikuinen-suhdetta jakamalla tietoa, järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja alueellisia koulutuksia.

Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville järjestetään koulutusta seksuaalirikoksien tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Lisäksi koulutuksissa annetaan tietoa riskeistä, ammatillisesta tuesta ja toimintamalleista seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Seksuaalirikosten uhrien kanssa työskenteleville järjestetään ammatillista lisäkoulutusta auttamistyön tukemiseksi.

Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen

Perustetaan psykososiaalisen tuen liikkuva interventioryhmä. Työryhmä jalkautuu häirintätilanteisiin tai kriisityötä edellyttäviin kriisi- ja uhkatilanteisiin sekä antaa ennaltaehkäisevää tukea lapsille ja nuorille, joiden tilanteesta herää huoli. Työryhmä antaa tarpeen mukaan konsultaatiota sekä koulutusta varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle.

Monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla

Perustetaan uudenlainen nuorten kohtaamispaikka, jossa toimivat nuorten parissa työskentelevät kaupungin eri toimijat, mm. nuoriso-, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seurakunnat ja järjestöt. Uusi toimintamalli suunnitellaan yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa. Toimintaan kuuluu seksuaaliterveysneuvonta sekä nuorten kohtaaminen verkossa. Nuoria aktivoidaan kehittämään ratkaisuja somen turvalliseen käyttöön.

Nuorten itsetunnon vahvistaminen ─ tarinoita Oulusta nuorten kertomana

Toteutetaan yhdessä yläkoululaisten kanssa media- ja koulutusinterventio, jonka tuloksena syntyvät esitykset julkaistaan videoina paikallisissa ensi-illoissa ja mediassa. Interventio auttaa ehkäisemään vihapuhetta ja vahvistaa luottamusta yhteisössä sekä lisää nuorten osallisuutta.

Seksuaalirikoksiin syyllistymisen ehkäisy

Seksuaalirikoksiin syyllistymistä ehkäistään vahvistamalla monialaista viranomaisyhteistyötä ja tehostamalla kotouttamista tukevia toimia. Toimenpiteillä pyritään ehkäisemään sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien tekemiä seksuaalirikoksia.

 

Oulun pilotti - hakemus ja toimintasuunnitelma alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi 2019–2020

 

--

Handlingsplan för förebyggande av sexualbrott 2019–2010 överlämnas till finansministeriet

I december 2018 uppdagades en rad misstänkta fall av sexualbrott som drabbat minderåriga flickor i Uleåborg. Uleåborg lovades finansiering från ministeriet för insatser för att förebygga sexuella övergrepp. Pilotens viktigaste mål är att förebygga och minska sexuella övergrepp i Uleåborg, något som man strävar till genom sex utvecklingsåtgärder. Handlingsplanen innehåller även mål för utvärdering av utvecklingsåtgärder och kommunikation. Kostnaden för handlingsplanen beräknas till 2 328 000 euro.

Stöda föräldraskapet kring sexualfostran av barn och ungdomar. Den viktigaste faktorn när det gäller att skydda barn och ungdomar från sexuella övergrepp är förstående och hänsynsfull omsorg av en förälder. I syfte att stödja föräldraskap hemma, i skolor, på alla mötesplatser och i myndighetsnätverk stärks den positiva barn–vuxen-relationen genom att dela information, organisera handledning, rådgivning och regionala utbildningar. Föräldrar och aktörer i regionen kommer tillsammans överens om gränser som skyddar barnets tillväxt och utveckling samt förbinder sig vid dessa.  

Stärka utbildning och kompetens för att förhindra sexuella övergrepp. Personer som arbetar med barn och ungdomar ordnas utbildning för att identifiera och ingripa mot sexuella övergrepp. I utbildningar ges även information om risker, professionellt stöd och verksamhetsmodeller för att förebygga sexuella övergrepp. För de som arbetar med brottsoffer erbjuds kompletterande yrkesutbildning som stöd i hjälparbetet.  

Stärka det psykosociala stödet för barn och ungdomar. En mobil interventionsgrupp för psykosocialt stöd inrättas. Arbetsgruppen tar del av problemsituationer eller kris- och hotsituationer som förutsätter krisarbete samt ger förebyggande stöd för utsatta barn och unga. Arbetsgruppen bistår vid behov med konsultationshjälp samt utbildning för de som jobbar med småbarnspedagogik, i skolor och vid olika läroverk.  

Införa ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt för att möta unga på fritiden. En ny typ av mötesplats för ungdomar inrättas där stadens olika aktörer som arbetar med ungdomar medverkar, bl.a. ungdomstjänster och missbrukarvård, församlingar och organisationer, t.ex. Walkers. Den nya verksamhetsmodellen utvecklas i samråd med ungdomar och olika aktörer. I verksamheten ingår rådgivning om sexuell hälsa samt möten med unga på nätet. Ungdomar uppmuntras att komma med egna lösningar på hur man kan röra sig tryggt i sociala medier på nätet.

Stärka ungas självkänsla ─ berättelser från Uleåborg berättade av unga. En medial och pedagogisk intervention genomförs med högstadieelever. Framställningar som kommer till som ett resultat av interventionen publiceras som videoklipp i lokala premiärer och i medier. Interventionen kommer att bidra till att förhindra hatretorik och stärka tilliten i samhället. Det ökar ungdomars deltagande och gör att de är bättre rustade att möta medierna.

Förebygga sexualbrott. Sexualbrott förebyggs genom att det nuvarande tvärsektoriella samarbetet stärks och integrationsfrämjande insatser effektiveras. Insatserna bidrar till att minska på sexualbrott som begås av infödda finländare eller invandrare.

Jakolinkki