Toiminnan painopistealueet

Kestävä kehitys

Jokaiseen päiväkotiin laaditaan kestävän kehityksen ohjelma. Ohjelman avulla kestävän elämäntavan oppimisesta tehdään suunnitelmallinen osa toimintaa. Kestävä kehitys on arjen olennainen osa, se näkyy koko varhaiskasvatuksen toimintakulttuurissa. lapset ovat osallisina oman toimintansa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Alakööki koordinoi päivähoidon kestävää kehitystä.

Kulttuuri

Oulun kaupungin varhaiskasvatuksella on ollut kulttuurinen linjaus vuodesta 2006 alkaen. Kulttuurikasvatuksen työryhmä Kulttuurikapsäkki kehittää varhaiskasvatuksen kulttuuritoimintaa mm. suunnittelemalla vuosittain yhteisen kulttuurikasvatuksen teeman sekä ylläpitää kulttuurista keskustelua.

Alakööki edustaa varhaiskasvatusta kulttuuritiimi -työryhmässä, jossa on edustettuna Oulun kaupungin seitsemän kulttuurilaitosta, taiteen perusopetuksen yksikkö, opetus- ja nuorisotoimi, sekä varhaiskasvatus. Alakööki ylläpitää kulttuurikummitoimintaa.

Liikunta

Liikunta ja erityisesti lasten liikuttaminen on ollut Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen toiminnassa mukana 1990-luvulta lähtien. Liikunta onkin nostettu kulttuurin ja kestävän kehityksen lisäksi yhdeksi varhaiskasvatuksen painopistealueeksi.

Jokaiseen päiväkotiin on nimetty liikuntavastaava, joka toimii liikunnan yhdyshenkilönä varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattorin ja henkilökunnan välillä. Liikuntavastaava toimii innostajana ja liikunta-aktiviteetin ylläpitäjänä omassa päiväkodissaan. Oulun varhaiskasvatus on mukana Varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa liikkumis- ja hyvinvointiohjelman kehittämistyössä. 

Osallisuus

Osallisuus on lapsilähtöinen yhteisöllinen toimintatapa. Lapsi omien kykyjensä mukaan osallistuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa toiminnan ideoimiseen, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Lasta kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan ja hän on omalta osaltaan mukana luomassa toimintakäytäntöjä ja oppimisen polkuja. Osallisuus ilmenee arkiaskareina, ideoiden kehittelynä ja projekteina - tärkeää on osallisuuden kulttuuri, jossa lapsi ja aikuinen toimivat yhdessä. Aikuisella on aina vastuu toiminnan tavoitteellisuudesta ja oikea-aikaisuudesta.

 

 

Katso myös