Varhaiskasvatussuunnitelma

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma

Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu Opetushallituksen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja varhaiskasvatuslakiin. Varhaiskasvatussuunnitelma on laadittu eri toimintamuotojen työtä yhteisesti ohjaavaksi suunnitelmaksi. Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa laaditaan vuosittainen toimintasuunnitelma.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä huoltajien kanssa. Lapsi osallistuu varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan omien edellytystensä mukaan. Lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen aloitetaan kuuden viikon kuluessa hoidon aloittamisesta. Suunnitelman laadinnassa huomioidaan huoltajien näkemykset lapsesta sekä kasvattajien kokemukset lapsesta lapsiryhmässä. Keskustelun kautta syntyy yhteisiä päätöksiä ja sopimuksia siitä, miten varhaiskasvatuksen henkilökunta edistää lapsen kasvua ja oppimista toiminnassa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa ja tarvittaessa useammin.

 

Katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa

Opetushallituksen hyväksymien Varhaiskasvatussuunnitelmien perusteiden 2016 mukaan varhaiskasvatukseen sisältyy katsomuskasvatusta, jossa yhteisen tutustumisen kohteena ovat lapsiryhmässä olevat uskonnot ja muut katsomukset. Uskonnottomuutta tarkastellaan muiden katsomusten rinnalla. Tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä.

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen ei kuulu minkään katsomuksen tai uskonnon opetusta.

Perinteiset juhlat varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa voidaan viettää perinteisiä juhlia kuten joulujuhla, kevätjuhla ja itsenäisyyspäivän juhla. Juhlat ovat osa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista pedagogista toimintaa ja niiden suunnittelu lähtee lapsiryhmästä ja sen tarpeista. Tällaiset juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria. Juhlaan mahdollisesti sisältyvän yksittäisen virren tai hengellisen laulun laulamisen johdosta juhlaa ei voida pitää uskonnon harjoittamiseksi katsottavana tilaisuutena (Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/2002 vp ja 2/2014 vp).

Uskonnolliset tilaisuudet varhaiskasvatuksessa

Varhaiskasvatuksessa voidaan järjestää uskonnollisia tilaisuuksia ja toimituksia, joita pidetään uskonnon harjoittamisena. Tilaisuuksien aikana on järjestettävä vaihtoehtoista pedagogisesti vastaavaa toimintaa lapsille, jotka eivät osallistu tilaisuuteen. Uskonnollisiin tilaisuuksiin osallistumisesta tai osallistumattomuudesta ei saa aiheutua lapselle leimautumista tai muita haitallisia seuraamuksia.

Huoltaja päättää lapsen osallistumisesta

Varhaiskasvatuksen järjestäjän on tiedotettava huoltajia perinteisten juhlien ja uskonnollisten tilaisuuksien sisällöistä ja vaihtoehtoisesta toiminnasta riittävän ajoissa. Lapsen huoltaja päättää kumpaan lapsi osallistuu. Varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtii siitä, että lapsen osallistuminen uskonnolliseen tilaisuuteen tai vaihtoehtoiseen toimintaan toteutuu huoltajan toiveen mukaisesti.

Opetushallituksen ohje varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa (pdf)