Koulun esittely ja video

 

Pateniemen yhtenäiskoulu aloitti toimintansa elokuussa vuonna 2011. Koulu toimii kahdessa osoitteessa. Koulussa on 600 oppilasta, joista yläkoulussa on 170 ja alakoulussa 440. Toiminnassa on 34 perusopetusryhmää ja erityisopetuksen pienryhmät 1.- 2. ja 3.- 6. -luokkien oppilaita varten sekä yläkoulussa JOPO-luokka.

Koulun toiminnan tarkoituksena on luoda oppilaille hyvät opiskelu- ja elämänvalmiudet. Tavoitteena on terveen itsetunnon luominen turvallisessa oppimisympäristössä yhdessä vanhempien kanssa. Painotamme vankkaa perusopetusta oppilaskeskeisiin työtavoin yhteistyötaitoja kehittäen, yhteisöllisyyttä korostaen.

 

Koulun esittelyvideo

Pateniemen koulun esittelyvideo (englanniksi), päivitetty 3.11.2015 

  • avaa video yllä olevasta linkistä.
  • videon avautuminen kestää hetken selaimesta riippuen. Odota videon latautumista (n. 1 min).
  • videon kesto n. 9 min

Lukuvuositiedote

Oppituntien ajankohdat

Alakoulun oppituntien ajankohdat

8.15-9.45 2 oppituntia

9.45-10.15 pitkä välitunti

10.15-12.00 2 oppituntia ruokailut liukuen

12.00-12.30 pitkä välitunti

12.30-14.00 2 oppituntia

14.00-14.15 välitunti

14.15-15.00 oppitunti

 

Yläkoulun oppituntien ajankohdat

8.15-9.00-9.45 2 oppituntia

9.45-10.00 välitunti 15 min

10.00-12.00 2 oppituntia ja ruokailut

I ruokailu kello 10.45-11.15

II ruokailu kello 11.45-12.00

12.00-12.20 pitkä välitunti

12.20-13.05-13.50  2 oppituntia

13.50-14.00 välitunti

14.00-14.45-15.30  2 oppituntia

Koulun tavat ja järjestyssäännöt

Koulukiusaaminen

Koulukiusaamisesta on kysymys silloin, kun yksi ja sama oppilas joutuu toistuvasti ja systemaattisesti toisten tahallisen, negatiivisen toiminnan kohteeksi. Kiusaamiseen liittyy yleensä voimasuhteiden epätasapaino: kiusattu oppilas on jollain tavalla puolustuskyvytön kiusaajaan tai kiusaajiin nähden. Kiusaaminen on usein ryhmäilmiö. Kiusaajaa tukevia rooleja ovat apuri, kannustaja ja hiljainen hyväksyjä.

Yksittäinen toiseen henkilöön kohdistuva negatiivinen teko ei ole kiusaamista, vaan huonoa käytöstä. Huonoon käytökseenkin puutumme koulullamme välittömästi.

Ennaltaehkäisy

Koulussamme harjoitellaan aktiivisesti kaveritaitoja. Luokat pyrkivät luomaan hyvää yhteishenkeä. Tätä varten on erilaisia ohjattuja harjoituksia ja oppitunteja. Kiusaamista ennaltaehkäistään riittävällä valvonnalla oppitunneilla, välitunneilla ja muissa koulun tilaisuuksissa. Koulullamme vierailee joka vuosi koulupoliisi valistamassa kiusaamiseen liittyvistä asioista.

Lisäksi kartoitamme oppilaiden viihtyvyyttä kerran lukuvuodessa hyvinvointikyselyllä, jossa on myös kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kyselyn avulla saamme arvokasta tietoa kiusaamisen ennaltaehkäisyyn.

Toimenpiteet

Pateniemen  koulussa ei hyväksytä kiusaamista ja jokainen puuttuu siihen.

Kun aikuinen on todennut kiusaamistapauksen, hän ottaa yhteyden luokanopettajaan/luokanvalvojaan, joka keskustelee asianomaisten kanssa.  Kiusaajalle tehdään selväksi, että kiusaamista ei hyväksytä ja että sen tulee loppua. Opettaja tiedottaa asiasta kiusatun ja kiusaajan vanhemmille.

Mikäli kiusaaminen vielä jatkuu, asiasta tiedotetaan koulun rehtorille ja kiusatun sekä kiusaajan vanhempiin otetaan uudestaan yhteyttä. Opettaja ja rehtori keskustelevat vanhempien ja oppilaiden kanssa. Yhdessä sovitaan keinoista kiusaamisen lopettamiseksi.

Palaveriin kutsutaan tarvittaessa myös muita oppilashuoltoryhmän jäseniä. Palaverissa sovitaan seurannasta ja tarvittaessa uudesta tapaamisesta. Mikäli kiusaaminen koskettaa useita oppilaita luokassa, pidetään tarvittaessa vanhempainilta tilanteen selvittämiseksi. Asia otetaan esille myös koulun oppilashuoltoryhmässä.

Mikäli koulun ja vanhempien yhteistyö ei lopeta kiusaamista, pyydetään apua koulun ulkopuolisilta asiantuntijoilta, esimerkiksi poliisilta, sosiaaliviranomaisilta tai perheneuvolasta.

 

Pateniemen koulun järjestyssäännöt

Painotukset

Liikkuva koulu 

Päämääränä on vakiinnuttaa kouluumme liikunnallista toimintakultturia ja lisätä oppilaiden ja heidän perheidensä sekä henkilökunnan liikkumista. Liikkuvan koulun pääteemoina ovat yhteisöllisyys ja kaikkien osallistaminen. Pyrimme tukemaan oppilaiden omia ideoita ja toimintaa. Liikunnallista toimintaa tarjotaan liikuntatuntien lisäksi pitkillä välitunneilla sekä oppilaskerhoissa. Myös oppitunteja pyritään toiminnallistamaan.

https://www.ouka.fi/oulu/koululiikunta/liikkuva-koulu

http://www.liikkuvakoulu.fi/

 

Koulukirjasto

Pateniemen  koulukirjaston toiminnan tavoitteena on lukuharrastuksen herättäminen ja ylläpitäminen, tiedonhallintataitojen kehittäminen sekä kirjastonkäyttötaitojen hallinta. Yhteistyötä tehdään Pateniemen lähikirjaston ja Oulun kaupungin-maakuntakirjaston lastenosaston kanssa. Tietokirjallisuus ja lehdet ovat C-talon kirjastotilassa. Samassa tilassa on mahdollisuus käyttää tietokoneita esim. tiedonhankintaan.

Alakoulun A-talon kirjastossa on kaikille oppilaille tarkoitettu lainattava kaunokirjallisuus. Koulukirjastostamme löytyy myös kirjallisuusdiplomin suorittamiseen liittyviä kirjoja. Lainaus koulukirjastosta tapahtuu oppilaan omalla koulukirjastokortilla, jonka jokainen oppilas saa palautettuaan hakemuskaavakkeen kirjastonhoitajalle. Kirjojen laina-aika on neljä viikkoa. Aineiston vähyyden vuoksi kirjoja suositellaan lainattavaksi vain yksi kirja kerrallaan.

 

Pateniemen raitti 

Pateniemen raitti on Pateniemen kaupunginosan alueelle toteutettu oppimispolkujen kokonaisuus, jonka varrella hyödynnetään opetussuunnitelmauudistuksen mukaisia sähköisiä oppimisympäristöjä ja yhteisöllisesti tuotettuja opetussisältöjä.

Raitin tavoitteena on luoda Pateniemen alueelle yhteisöllinen oppimisympäristö ja samalla kulttuuriperintöä esittelevä, digitaalinen reitistö.  Haluamme, että kaikki kiinnostuneet pääsevät helposti tutustumaan oman asuinalueensa ainutlaatuiseen kulttuurihistoriaan, perintöön ja monimuotoiseen luontoon. Haluamme avata oppimisympäristömme kaikille alueen asukkaille ja esitellä oppilaidemme tuotoksia kaikille. Langattomuus ja digitaalisuus ovat keskeinen väline, joka ei vain sido oppilaita luokkahuoneeseen.

Käytännössä reitit toteutetaan siten, että alueen kiinnostavat historia- ja luontokohteet merkitään kylteillä. Kylteistä on mahdollisuus avata qr-koodin avulla erilaisia digitaalisia oppimistehtäviä  tai vaikkapa oppilaiden tekemiä tiedostoja – käytännössä soveltamismahdollisuudet ovat rajattomat!  Tiedostoissa esitellään esimerkiksi vanhaa kuvamateriaalia, alueen vanhojen asukkaiden sekä asiantuntijoiden haastatteluja. Rasteilta löytyy myös elämyksellinen puoli: oppilaiden piirroksia, runoja tai kertomuksia samasta kohteesta. Toiminnallisuutta rasteilla edustavat esimerkiksi liikuntareitin rastien kuntovideot ja luontorastien havainnointitehtävät. 

 

 

Jopo

JOPO-luokka

Yläkoulussa toimii joustavan perusopetuksen luokka. Jopo-luokassa nuoret saavat yksilöllisen opinpolun ja moniammatillista tukea 8. -luokalta jatko-opintojen käynnistymiseen saakka. Jopo-luokalle haetaan erillisellä hakemuksella. Luokassa työskentelee erityisopettaja yhdessä nuoriso-ohjaajan kanssa.

Haku

Hakuohjeet

Musiikkiluokat

Kansainvälisyys

Rehtorin tervehdys

Hyvää alkanutta lukuvuotta!

Lukuvuonna 2017–18  Suomi juhlii itsenäisyyden 100. juhlavuotta. Oulun koulut juhlivat 2.12. itsenäisyysjuhlaa. Suomi 100 –juhlan suunnittelu ja valmistelut on aloitettu. Viikolla 48 kutsumme teitä huoltajia juhlimaan kanssamme. Tervetuloa juhlistamaan satavuotiasta Suomea yhdessä oppilaiden kanssa.

Haluamme juhlavuotena tuoda esille myös osaamistamme ja arkityötämme. Kokoamme sata patelalaista, koulun oppilaiden tekemää tekoa näyttelyksi ala- ja yläkoulujen ilmoitustaululle, kotisivuille ja Pateniemen kirjaston ikkunaan.  Jatkamme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa myös Pateniemen ja sahan historian esille tuontia oppilaiden ja opettajien kanssa.

Oulun kouluissa tämän lukuvuoden teemana on uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja kehittäminen. Tänä lukuvuonna uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat 1.-7. luokat. Vanhempainilloissa opettajat avaavat luokan opiskelutavoitteita ja arviointikäytänteitä. Varsinkin 1.-4. luokkien sanallinen arviointi on muuttunut kovasti. Viime keväänä sitä jo harjoiteltiin. Opiskelun tavoitteita ja arviointia pilkotaan pienempiin osiin kaikilla luokka-asteilla. Tarkoituksena on kehittää oppilaiden opiskelutaitoja ja oman oppimisen arviointia.

Hyvinvointi ja turvallisuus ovat opetussuunnitelman ja Oulun kaupungin tärkeä teema. Meidän koulussamme teemaa viedään eteenpäin hyvinvointikyselyjen, toimintapäivien ja oppilaiden osallistamisen avulla. Yhdessä oppilaskunnan ja vanhempaintoimikunta Haaveen kanssa viihtyvyyttä ja hyvinvointia pyritään lisäämään. Tulkaa mukaan tätä toimintaa kehittämään!

Yhteistyötä alueen päiväkotien, koulujen, nuoriso- ja kirjastotoimen kanssa kehitetään Rajakylä-Pateniemi alueen toimijoiden kesken. Tietoa alueen lapsiperheiden palveluista pyritään kokoamaan helpommin saavutettavaksi. Samalla kolmannen sektorin palveluista tiedotetaan myös. Tämän syksyn aikana tästä kuuluu enemmän.

Koulun kotisivuja uudistetaan. Syyskuun alussa koulut saavat Oulun kaupungin uuden kotisivupohjan käyttöönsä ja pääsemme siirtämään ja päivittämään jo valmiin materiaalin sivuille. Myös Wilma on uudistunut: huoltajat voivat anoa oppilaiden lomapoissaolot ohjelman kautta. Ohjeet löytyvät tästä tiedotteesta.

 

Hyvää kouluvuotta toivottaen                           Matti Kuivamäki, rehtori