Auditoiva valvonta

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksella on käytössä niin sanottu auditoivan valvontamalli - Omatoimisen varautumisen auditointi. Malli tarkastelee kohteen turvallisuusjohtamista, onnettomuusriskien hallintaa, turvallisuuteen liittyviä asiakirjoja, rakenteellista paloturvallisuutta, turvallisuustekniikkaa sekä turvallisuusviestintää ja -osaamista. Mallin on kehittänyt Helsingin pelastuslaitos.

Auditoiva valvonta on ensisijainen valvontamenetelmä kohteille, joiden lähtökohtainen valvontaväli on 1-5 vuotta. Kiinteistöjen lähtökohtaiset valvontavälit on esitetty valvontasuunnitelman liitteessä 1.

Auditoiva malli ei korvaa perinteistä tarkastusta vaan ennemminkin syventää sitä. Perinteisessä palotarkastuksessa pääosa tarkastusajasta käytettiin rakennuksessa kulkemiseen. Uudessa mallissa valvontakäynti aloitetaan pöydän ääressä perehtymällä mm. turvallisuuden ylläpidon vastuisiin sekä turvallisuuden ylläpidon toteutumisen valvontaan ja dokumentointiin kiinteistössä. Tutustutaan järjestelyihin ja asiakirjoihin, joiden avulla kiinteistön omistaja tai haltija "todistaa" huolehtineensa säädösten edellyttämästä turvallisuuden ylläpidosta ja onnettomuuksiin varautumisesta kiinteistössä.
Turvallisuusjärjestelyihin ja asiakirjoihin tutustumisen jälkeen kävellään tarkastuskierros.

Auditoinnista saatu hyvä tulos voi harventaa kohteen valvontaväliä ja huono voi tihentää sitä. Valvontataajuus pyritään kuitenkin pitämään kohteen käyttötapaluokalle määritetyn tarkastusvälin variaation sisällä. Esim. päiväkodit tarkastetaan Oulu-Koillismaan alueella 1-3 vuoden välein.

Omatoimisen varautumisen itsearviointi

Auditoivaan valvontamalliin kuuluu omatoimisen varautumisen itsearviointi ennen varsinaista pelastusviranomaisen suorittamaa valvontakäyntiä. Itsearviointi ei ole pakollinen, mutta suosittelemme arvioinnin tekemistä.

Itsearviointiin tarvittavan omatoimisen varautumisen auditointimanuaalin löydät tästä (PDF). Manuaali -sanaa ei kannata säikähtää. Itsearviointi kirjataan manuaalin sivuilta 18 - 19 löytyvälle lomakkeelle. Arviointikriteerit on tiivistelmänä sivuilla 4 - 5 ja perusteellisemmin avattuna sivulla 6 - 17. Arviointiasteikko on väliltä 1 - 5, jossa 1 vastaa heikkoa tasoa ja 5 edistyksellistä tasoa.

Ohje palotarkastukseen osallistuville henkilöille on luettavissa tästä (PDF) 

Alkusammutusvalmius

Alkusammutusvalmius on osa omatoimista varautumista, jonka toteutumista arvioidaan palotarkastusten yhteydessä.
Esimerkiksi työpaikoilla tämä valmius muodostuu mm. riskien mukaisesti hankituista alkusammutusvälineistä, niiden asianmukaisesta sijoituksesta ja käytettävyyden ylläpidosta, alkusammutuskoulutuksesta ja alkusammutukseen liittyvien vastuiden määrittämisestä.