Ensihoitopalvelu

Hätätilanteessa soita 112.

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 40 § mukaan ensihoitopalvelulla tarkoitetaan mm. äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan kiireellistä hoitoa kohteessa ja tarvittaessa potilaan kuljettamista jatkohoitoon.

Ensihoitopalvelun järjestämisestä vastaa terveydenhuoltolain 39 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirien kuntayhtymät. Sairaanhoitopiiri voi tuottaa ensihoitopalvelun itse tai se voi tuottaa palvelut yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on päättänyt, että ensihoitopalvelua tuotetaan vuoden 2021 loppuun saakka yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa. Päätöksen mukaisesti Oulu-Koillismaan pelastuslaitos tuottaa koko Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen sekä Vaalan kunnan kiireellisen ensihoitopalvelun. Palveluun kuuluu hoito- ja perustason ensihoito ja ensihoitopalvelua tukeva ensivastetoiminta. Nykyiset yhteistoimintasopimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun saakka, jonka jälkeen ensihoitopalvelun tuottaminen siirtyy PPSHP:n omaksi toiminnaksi.

 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu

Pelastuslaitoksella on ensihoitopalvelun tuottamista varten ympärivuorokautisessa välittömässä lähtövalmiudessa 12 hoitotason ja 5 perustason ensihoitoyksikköä. Lisäksi valmiudessa on neljä perustason yksikköä päivittäin klo 8:00 – 20:00. Välittömässä lähtövalmiudessa pidettävien ensihoitoyksiköiden lisäksi on riittävän määrän varayksiköitä, jotka voidaan ottaa tarpeen mukaan käyttöön esimerkiksi ensihoidon ruuhka-, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa.

Ensihoitoyksiköt on sijoitettu yhteensä 14 eri asemapaikalle. Ensihoitoyksiköiden hälytysohjeet on laadittu siten, että kiireellisen avun tarvitsijalle lähetetään aina lähin ja tarkoituksenmukaisin apu. Hälyttämisen suorittaa hätäpuheluihin perustuen Hätäkeskus.

Pelastuslaitoksen ensihoitoyksiköt osallistuvat tarvittaessa kiireelliseen ensihoito- tehtävään toiminta-alueensa ulkopuolella. Vastaavasti lähialueen ensihoitopalvelujen yksiköt ovat tarvittaessa käytettävissä kiireelliseen tehtävään pelastuslaitoksen toiminta-alueella.

Hoito- ja perustason ensihoitoyksiköt:

  • Hoitotason ensihoitoyksikkö kykenee antamaan hoitoa tehostetun hoidon tasolla. Yksikössä työskentelevä henkilöstö koostuu työparista, joista vähintään toinen on hoitotason ensihoitaja ja toinen perustason ensihoitaja.

    Hoitotason ensihoitajan koulutustaso on yleisimmin ensihoitaja (AMK) tai sairaanhoitaja, joka on käynyt hoitotason ensihoitoon suuntaavaan vähintään 30 opintopisteen lisäkoulutuksen.

  • Perustason ensihoitoyksikkö kykenee toteuttamaan yksinkertaiset henkeä pelastavat toimenpiteet. Yksikössä työskentelevä henkilöstö koostuu työparista, joista vähintään toisella pitää olla ensihoitoon suuntautuva terveydenhuoltoalan koulutus. Työpareista toisella pitää olla vähintään pelastajan tutkinto. Suurin osa ensihoitotehtävistä voidaan hoitaa perustason ensihoidon menetelmillä.

    Perustason ensihoitajan koulutustaso on yleisimmin sairaanhoitaja tai ensihoitoon suuntautunut lähihoitaja.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos suoritti vuoden 2019 aikana 50 429 ensihoitotehtävää, joista kiireellisiä (A, B) oli 18 518.

Ensihoidossa työskentelee yhteensä noin 200 päätoimista ensihoidon ammattilaista sekä toiminnan jatkuvuuden edellyttämä määrä sijaisia. Ensihoidon tulosaluetta johtaa pelastuslaitoksen ensihoitopäällikkö apunaan ensihoitomestarit (4) ja työvuorojen ensihoitoesimiehet, jotka osallistuvat myös operatiiviseen ensihoitotoimintaan. Ensihoitoyksiköiden työparit muodostuvat hoitotason ja/tai perustason ensihoitajista.

Lisätietoja pelastuslaitoksen ensihoitopalvelun toiminnasta voi pyytää pelastuslaitoksen ensihoitopäälliköltä tai ensihoitomestarilta.

Yhteistyössä PPSHP:n kanssa

Kiireellinen ensihoitopalvelu tuotetaan yhteistoiminnassa PPSHP:n kanssa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että ensihoidon lääketieteellinen ja operatiivinen ohjaus ja kehittäminen tulevat PPSHP:n ensihoitokeskuksen henkilöstöltä (ensihoidon vastuulääkärit, ensihoitopäällikkö ja ensihoidon kenttäjohtajat). Operatiivista ensihoitotoimintaa ohjaa ja tarvittaessa myös johtaa ensihoitokeskuksessa työskentelevä ensihoidon kenttäjohtaja.

PPSHP tuottaa ensihoitopalveluun omana työnään lääkärihelikopteri- ja lääkäriyksikköpalvelut. Toiminnassa on mukana mm. FinnHEMS Oy, joka on valtakunnallinen lääkärihelikopteritoiminnan hallinnointiyksikkö. Sen omistavat Suomen viisi yliopistollista sairaanhoitopiiriä.

Lisätietoa ensihoidostapalvelusta, ensihoitopalvelulle asetettavista vaatimuksista ja toiminnan valvonnasta: PPSHP/Ensihoito

Yleinen hätänumero 112

Ensihoitopalvelun tuottaminen

Ensihoitopalvelun sisältö ja palvelutuotannon vaatimukset on esitetty PPSHP:n ensihoidon palvelutasopäätöksessä ja PPSHP:n ja pelastuslaitoksen välisessä ensihoidon yhteistoimintasopimuksessa. Lisäksi on huomioitava ensihoitopalvelua koskevat vaatimukset Terveydenhuoltolaissa (1326/2010) ja STM:n asetuksessa ensihoitopalvelusta (585/2017).

Ensihoidon kesäsijaisuudet

Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu tarvitsee perus- ja hoitotason lomittajia kesälle 2020. Jos olet kiinnostunut kesäsijaisuuksista, pääset hakemaan niitä Kuntarekryn kautta tästä linkistä. Työn kuvauksesta ja kelpoisuusehdoista on kerrottu Kuntarekryyn laitetussa ilmoituksessa. 

Ensihoidon keikkatyöntekijäksi ilmoittautuminen

Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelussa on tarjolla ajoittain mahdollisuus keikkatyöhön. Jos olet kiinnostunut ensihoidon keikkatyöstä, voit ilmoittautua keikkatyöntekijäksi Kuntarekryn kautta tästä linkistä. Työn kuvauksesta ja kelpoisuusehdoista on kerrottu Kuntarekryyn laitetussa ilmoituksessa.