Ensivastetoiminta

Ensivastetoiminta

Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan ensihoidon palvelujärjestelmässä ensimmäisenä tilanteeseen tai onnettomuuspaikalle hälytettävissä olevaa muuta kuin ensihoitoyksikköä, joka kykenee aloittamaan välittömät ja välttämättömät ensihoitotoimet ennen ensihoitoyksikön saapumista.

Ensivastetoiminta tukee mm. hätätilapotilaan hoidon käynnistymistä ja luo paremmat lähtökohdat potilaan selviytymiselle.  Ensivasteyksikkö ei kuljeta potilasta eikä siten korvaa kohteeseen hälytettävää ensihoitoyksikköä.

Ensivastetoiminta perustuu sairaanhoitopiirin laatimaan ensihoidon palvelutasopäätökseen. Kyseisessä päätöksessä sairaanhoitopiiri voi liittää ensivastetoiminnan osaksi ensihoitopalvelua.

Ensivastetoiminnan tuottajana on yleisimmin pelastuslaitos. Jos/kun toiminta käynnistetään, tehdään ensivastetoiminnan aloittamisesta sopimus sairaanhoitopiirin ja palveluntuottajan kesken. Sopimuksessa sovitaan mm. ensivastetoiminnan hoidollisesta tasosta sekä koulutus-, vastuu- ja kalustokysymyksistä. Ensivastetoiminnan valvonnasta vastaa ensihoitopalveluiden vastuulääkäri.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen tuottama ensivastetoiminta

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos tuottaa ensivastetoimintaa 19 paloasemalta. Palvelun tuottamisesta on tehty sopimus PPSHP:n kanssa. Ensivastetoiminta kattaa lähes kaikkien pelastustoimialueen kuntien keskustataajamat noin 10 kilometrin säteellä ensivasteyksiköiden sijoituspaikoista. Pelastuslaitoksen tuottama ensivastetoiminta ei voi kattaa koko kunnan aluetta, koska etäälle ajettavat ensivastetehtävät saattaisivat haitata pelastuslaitoksen lakisääteisten tehtävien suorittamista.

Pelastuslaitoksen ensivasteyksikköinä käytetään pääsääntöisesti ensivastetehtävässä tarvittavalla kalustolla ja välineillä varustettuja sammutusautoja. Ensivastetehtävää suorittavalla henkilöstöllä on suoritettuna ensihoitajilta vaadittava ammattikoulutus tai ensivastetoimintaan tarkoitettu ensivastekurssi.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen asemapaikat suorittivat vuonna 2020 yhteensä 958 ensivastetehtävää. Vuosittainen keskiarvo on ollut noin 950 tehtävää. 

 

Päivitetty 3.1.2022

Yleinen hätänumero 112

Ensivasteyksikkö

"Ambulanssi tilattiin, mutta tulikin paloauto"?

Jos ensihoitoyksikköä ei ole heti hälytettävissä, voidaan hätätilapotilaan luokse hälyttää ensivasteyksikkö. Kyseessä on yleensä pelastuslaitoksen sammutusauto, jossa on osaava henkilöstö ja välineet potilaan välttämättömiin ensihoitotoimenpiteisiin.

Ensivasteyksiköitä käytetään lisäksi apuna korkeariskisten ensihoitotehtävien suorittamisessa.