Kemikaalivalvonta

Vaaralliset aineet ovat nimensä mukaisesti vaarallisia, mutta niistä voidaan tehdä turvallisempia noudattamalla niiden valmistuksesta, käsittelystä, varastoinnista, säilytyksestä, varoitusmerkinnöistä jne. annettuja säädöksiä ja ohjeita.

Vaarallisten aineiden käsittelyn turvallisuutta valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (www.tukes.fi).

 

Oulu-Koillismaan pelastuslaitos vaarallisen aineiden käsittelyn ja varastoinnin valvontaviranomaisena

Pelastuslaitos toimii valvontaviranomaisena mm. silloin, kun on kyse:

 • öljylämmityslaitteistojen asennuksesta tai maanalaisten öljysäiliöiden tarkastuksesta,
 • palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena yleisötilaisuuksissa.
 • kaupan yhteydessä tapahtuvasta pyroteknisten välineiden (ilotulitteiden) varastoinnista ja luovuttamisesta yksityiseen kulutukseen,
 • ilotulituksesta muuna kuin räjähdeasetuksessa säädettynä aikana (31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00),
 • vaarallisten kemikaalien vähäisestä käsittelystä ja varastoinnista,

Jos vaarallisten aineiden säilytysmäärät eivät ylitä ilmoitusrajaa pelastusviranomaiselle, jää kemikaalien turvalliseen säilyttämiseen ja käyttöön liittyvät asiat lähes täysin kemikaalien säilyttäjän vastuulle. Pelastusviranomainen voi kuitenkin puuttua kemikaalien säilytyksessä tai käytössä havaittuihin laiminlyönteihin esim. palotarkastusten yhteydessä.

Tarkista säilytätkö kemikaaleja turvallisesti painamalla tästä

 

Öljylämmityslaitteistojen käyttöönottoilmoitukset ("Valvonta-asetus" 685/2015 39 §)

Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 55 § mukaan mm. öljylämmityslaitteistojen käyttölaitteita saa asentaa ja huoltaa vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) hyväksymä asennus-, huolto- ja tarkastusliike.

Sumutuspolttimella varustetuille öljylämmityslaitteistoille on tehtävä käyttöönottotarkastus. Tarkastuksen suorittamista varten on öljylämmityslaitteiston käyttöönottoilmoitus lähetettävä pelastuslaitokselle. Ilmoituksen laatii ja lähettää öljylämmityslaitteiston asennusliike. Tarkastus suoritetaan palotarkastajan toimesta kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Käyttöönottoilmoitusten lähetysosoitteet ovat seuraavat:

 • Hailuoto, Kempele ja Oulunsalon alue Oulusta
  Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
  Palotarkastaja/ Kempeleen paloasema
  Zatelliitintie 1
  90440 KEMPELE
   
 • Ii ja Yli-Iin alue Oulusta
  Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
  Palotarkastaja/ Iin paloasema
  Paloasemantie 13
  91100 II
   
 • Oulu (pl. Oulunsalon ja Yli-Iin alue)
  Oulu-Koillismaan pelastuslaitos/ Palotarkastajat
  PL 21
  90015 Oulun kaupunki
   
 • Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä
  Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
  Palotarkastaja/ Tyrnävän paloasema
  Mäläskänsuora 3
  91800 TYRNÄVÄ
   
 • Muhos ja Utajärvi
  Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
  Palotarkastaja/ Muhoksen paloasema
  Leppiniementie 70
  91500 MUHOS
   
 • Pudasjärvi
  Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
  Palotarkastaja/ Pudasjärven paloasema
  Kauppatie 12
  93100 PUDASJÄRVI
   
 • Kuusamo ja Taivalkoski
  Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
  Palotarkastaja/ Kuusamon paloasema
  Keskuskuja 2
  93600 KUUSAMO

 

Öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjat ("Kemikaaliturvallisuuslaki" 390/2005, 54 § ja KTM:n päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista 344/1983)

Tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella sijaitsevat maan alaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin. Tarkastustaajuuteen vaikuttaa säiliön materiaali ja kuntoluokka (ks. KTM:n päätös 344/1983, 9-10 §)

Öljysäiliöiden tarkastuksia suorittavat Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) päteväksi arvioimat toiminnanharjoittajat. Tarkastuksen teettämisestä vastaa öljysäiliön omistaja. Öljysäiliöiden määräaikaistarkastusten pöytäkirjakopiot postitetaan pelastuslaitokselle. Postitusosoitteet ovat samat kuin yllä öljylämmityslaitteistojen käyttöönottoilmoituksilla.

Huom! Useimpien kuntien ympäristönsuojelumääräykset asettavat lisävaatimuksia öljysäiliöiden tai muiden vaarallisten nesteiden säiliöiden ylläpidolle. Määräysten mukaan esim. kaikki maanalaiset ja pohjavesialueilla myös maanpäälliset öljysäiliöt tai muun vaarallisen nesteen kemikaalisäiliöt kuuluvat määräaikaistarkastusten piiriin muutamin poikkeuksin. Tutustu kuntasi ympäristönsuojelumääräyksiin, jos kiinteistölläsi on kemikaalisäiliöitä. Oulun seudun ympäristönsuojelumääräyksiin pääset tästä

Öljysäiliön sijoittaminen maan alle tärkeällä pohjavesialueella tai ranta-alueella voi olla kielletty kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä. Maan alle sijoitettavista öljysäiliöistä on oltava yhteydessä palotarkastajaan jo laitteiston asennuksen suunnitteluvaiheessa. 

 

Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käyttö erikoistehosteena
("Kemikaaliturvallisuuslaki" 390/2005, 81 §)

Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteena säädetään "kemikaaliturvallisuuslain" 81 §:ssä. Säädöstä sovelletaan Kokoontumislain (530/1999) tarkoittamiin yleisiin kokouksiin ja yleisötilaisuuksiin, joita ovat esimerkiksi konsertit, kulkueet, paraatit, vaalitilaisuudet, teatteriesitykset jne.

Erikoistehosteiden käyttäminen on yleensä mahdollista, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle hyvissä ajoin ennen tilaisuuden järjestämistä. Erikoistehosteiden käyttöön on nimettävä vastuuhenkilö, jolla on oltava panostajalaissa tarkoitettu panostajan pätevyys.

Erikoistehosteilmoitukseen soveltuvan lomakepohjan löydät tästä.

 

Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi ("Kemikaaliturvallisuuslaki" 390/2005, mm. 7-27 § ja "Valvonta-asetus" 685/2015, mm. 5 § ja 33-40 §)

Jos vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin määrä ylittää asetuksessa 685/2015 määritetyn ilmoitusrajan, on toiminnasta tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle. Ilmoitukseen käytettävä lomake löytyy tästä (Ilmoituslomake)Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella ilmoitukset lähetetään osoitteella Oulun kaupungin kirjaamo, PL 71, 90015 Oulun kaupunki tai sähköpostitse osoitteella kirjaamo(at)ouka.fi. Kirjaamon käyntiosoite on Kansankatu 55A, Oulu.

Toiminnan vaatimustenmukaisuuden toteutuminen varmistetaan ilmoitusasiakirjoista annettavalla päätöksellä sekä tuotantolaitoksen ja/tai varaston tarkastuksella. Tarkastus suoritetaan kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

 

Kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi

Vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä ja varastointia valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES). Pelastuslaitoksella on mahdollisuus osallistua Tukesin suorittamaan valvontaan kemikaalikohteissa. Pelastuslaitos antaa myös lausuntoja vaarallisten kemikaalien laajamittaista käsittelyä tai varastointia koskevista lupahakemuksista samoin kuin em. kohteiden sisäisistä pelastussuunnitelmista, toimintaperiaateasiakirjoista ja turvallisuusselvityksistä. Lausunnot pyytää Tukes. Lausuntopyynnöt osoitetaan Oulun kaupungin kirjaamoon.

Kemikaalivalvonta

Pelastuslaitokselle kuuluvasta kemikaalivalvonnasta antaa lisätietoja palotarkastaja Katja Forsström
044 703 8685
katja.forsstrom(at)ouka.fi

Turvallisuustiedote vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien suuronnettomuuksien varalta

Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella Oulussa on laitoksia, joissa vaarallisten kemikaalien käsittelystä tai varastoinnista voi aiheutua suuronnettomuuden vaaraa. Kyseisiä laitoksia varten on laadittu turvallisuustiedote, jossa annetaan tietoja suuronnettomuusriskeistä ja niihin varautumisesta. Tiedotteeseen sisältyy myös ohjeet, kuinka onnettomuustilanteessa on toimittava.

Turvallisuustiedotteen ovat laatineet yhteistyössä vaarallisia kemikaaleja käsittelevät tuotantolaitokset ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Tutustu tiedotteeseen alla olevista linkeistä.

Turvallisuustiedote
Säkerhetsmeddelande
Safety Information Bulletin

Turvallisuustiedote jaettiin 14.11.2020 kiinteistöihin, jotka sijaitsevat noin 7 km säteellä tuotantolaitoksista. Jakelualue on huomattavasti suurempi kuin mahdollisen onnettomuuden vaikutusalue.

Vuoden 2020 turvallisuustiedotteen suomenkielinen versio on päivitetty joulukuussa 2023. Muut kieliversiot (Ruotsi, Englanti) päivitetään tammi-helmikuun 2023 aikana. Päivitetty tietote on saatavissa vain sähköisenä tiedotteena. Painettu tiedote jaetaan seuraavan kerran vuonnan 2025.

 

Päivitetty 10.1.2023