Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuus

Pelastussuunnitelman laatimisvelvollisuudesta säädetään pelastuslain (379/2011) 15 - 16 §:ssä ja pelastusasetuksen (Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta, 407/2011) 1 ja 3 §:ssä.

Pelastuslaissa suunnitteluvelvoite säädetään yleisellä tasolla. 15 §:n mukaan suunnitelma vaaditaan rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi. Myös kohteet, jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuva vaara tai mahdolliset onnettomuusseuraukset ovat vakavat, vaativat pelastussuunnitelman.

Suunnitteluvelvoitetta on tarkennettu pelastusasetuksessa. Asetuksen 1 §:n mukaan suunnitelma vaaditaan esim. vähintään kolmen asunnon asuinrakennuksiin, kouluihin, päiväkoteihin, majoituslaitoksiin, hoitolaitoksiin jne.

Pelastuslain 16 §:ssä ja pelastusasetuksen 3 §:ssä säädetään pelastussuunnitelman laatimisesta yleisötapahtumaan. Yleisellä tasolla puhutaan tapahtumista, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski. Pelastusasetuksessa tällaisiksi säädetään mm. tapahtumat, joissa arvioidaan olevan samanaikaisesti läsnä vähintään 200 henkilöä jne.

 

Suunnitelman laatija

Pelastuslain 15 §:n mukaan pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija eli se yritys, laitos tai yhteisö, joka rakennusta tiloja käyttää). Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa. Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatii tapahtuman järjestäjä.

On erittäin tärkeää, että tilojen käyttäjät laativat suunnitelman itse tai ovat ainakin aktiivisesti mukana suunnitelman laatimisessa. Pelastussuunnitelman laatiminen on oppimistapahtuma, jossa tilojen ja toimintojen riskit ja niiden edellyttämät turvallisuusratkaisut ja toimintaohjeet tulevat tutuiksi. Valmiina annettu suunnitelma ei tätä aina mahdollista. Tässä pätee sanonta: Plan is nothing - planning is everything.

Pelastuslaki (379/2011) määrittelee yleisellä tasolla ja pelastusasetus (407/2011) tarkentaa, mihin kohteisiin pelastussuunnitelma on laadittava. Tarvittaessa saat opastusta palotarkastajilta (yhteystiedot).

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma on toimitettava pelastusviranomaiselle vähintään 14 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Sähköisessä muodossa olevat suunnitelmat osoitteella okpl.riskienhallinta(at)ouka.fi. Postitse lähetettävät osoitteella Oulu-Koillismaan pelastuslaitos, Palotarkastajat, PL 21, 90015 Oulun kaupunki.

Kiinteistön pelastussuunnitelmaa ei tarvitse toimittaa pelastusviranomaiselle. Suunnittelun toteutumista valvotaan mm. palotarkastusten yhteydessä.