Pelastussuunnitelman sisältövaatimukset

Pelastussuunnitelman sisältövaatimuksista on säädetty pelastuslain (379/2011) 14 - 15 §:ssä ja pelastusasetuksen (valtioneuvoston asetus pelastustoimesta, 407/2011) 2 §:ssä.

Lähtökohtana on pelastuslain 14 §, jonka mukaan rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan (myös yleisötapahtuman järjestäjän) on osaltaan:

  • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä;
  • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa;
  • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät;
  • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus:

  • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä;
  • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä;
  • asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi;
  • mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.

Pelastussuunnitelma on rakenteeltaan eräänlainen riskienhallintaprosessi: riskit, niiden poistaminen tai pienentäminen ja varautuminen jos riskitekijä toteutuu. 

 

Päivitetty 14.6.2016

Pelastuslaki (379/2011) määrittelee ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) tarkentaa mihin kohteisiin pelastussuunnitelma on laadittava. Tarvittaessa saat neuvontaa pelastussuunnitelman laadintaan lähimmältä paloasemalta (yhteystiedot).

Pelastussuunnitelmalle on sisältövaatimukset, mutta suunnitelman esittämistapaan ja ulkoasuun ei ole vaatimuksia. Suunnitelman on oltava sisällöltään riittävän selkeä, jotta kohteen riskeihin ja turvallisuusjärjestelyihin on helppo tutustua pelastussuunnitelman avulla. 

Pelastussuunnitelman mallipohjia löydät oheisesta materiaalipankista tai esim. Suomen pelastusalan keskusjärjestön sivuilta.