Nouhous ja nuohouksen järjestäminen

Nuohouksen järjestämistavasta päättää pelastuslain 59 §:n mukaan alueen pelastustoimi. Alueen pelastustoimi voi alueellaan tai osassa sitä:

  1. tuottaa nuohouspalvelut itse
  2. hankkia nuohouspalvelut muulta palvelujen tuottajalta tai (ns. piirinuohous)
  3. sallia rakennuksen omistajan tai haltijan sopia nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa (ns. vapaan kilpailun periaate)

Jos nuohouspalvelut järjestetään kohdan 1 tai 2 mukaisesti, päättää alueen pelastustoimi myös nuohouksesta perittävästä maksusta.

 

Nuohouksen järjestämistapa muuttuu 1.1.2018 alkaen

Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen nuohouksessa siirrytään vapaaseen kilpailuun vuoden 2018 alusta alkaen.

NYKYISET NUOHOUSPIIRIT JA PIIRINUOHOUSJÄRJESTELMÄ JÄÄVÄT POIS. PELASTUSLAITOS EI ENÄÄ KILPAILUTA NUOHOOJIA NUOHOUSPIIREIHIN, VAAN KIINTEISTÖJEN OMISTAJAT VOIVAT SOPIA NUOHOUKSESTA HALUAMANSA NUOHOOJAN KANSSA. PELASTUSLAITOS EI ENÄÄ PÄÄTÄ NUOHOUKSEN MAKSUPERUSTEISTA, VAAN HINNOITTELUSTA PÄÄTTÄVÄT PALVELUNTUOTTAJAT ITSE.  

Uudistukseen liittyen on huomattava, että tässä yhteydessä muuttuu ainoastaan Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen nuohousjärjestelmä, muut nuohousta koskevat säädökset säilyvät ennallaan. Tulisijojen ja savuhormien nuohousvelvoite, nuohousvälit, nuohoustyön sisältö, nuohoojan pätevyysvaatimukset jne. säilyvät ennallaan. Pelastuslaitos valvoo jatkossakin nuohouksen toteutumista kiinteistöissä. Nuohousta koskevien säädösten kokonaisuudistus voi tuoda aikanaan joitain muutoksia nuohoukseen.

 

Nuohousjärjestelmän uudistuksen vaikutukset

Nuohouksen vapautumisen vaikutuksia on joiltain osin vaikea arvioida. Kukaan Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen nykyisistä piirinuohoojista ei ole ilmoittanut lopettavansa nuohousta nuohouksen vapautumisesta johtuen. Pelastustoimialueelle oletettavasti tulee joitain uusia nuohousyrittäjiä ja joitain piirinuohoojilla työskennelleitä nuohoojia siirtynee itse nuohousyrittäjäksi. Nuohouksen hinnoitteluun saattaa tulla tarkistuksia. 

Pelastuslaitos ylläpitää internet-sivuillaan luetteloa pelastustoimialueella toimivista pätevistä nuohoojista. Luetteloa ylläpidetään sen mukaan, miten nuohousyrittäjät ilmoittavat tietojaan pelastuslaitokselle. Luetteloon pääset tästä.

Kiinteistöjen postilaatikoihin saattaa jatkossa tipahdella usean nuohousyrittäjän tarjouksia nuohouksesta. Näistä voi siis vapaasti valita mieleisen. Nuohooja määrittelee itse palveluidensa hinnan, joten hintoja on hyvä vertailla. Nuohouksen toteutumiseen kiinteistöissä ei ole olemassa yhteistä rekisteriä, ja siksi nuohoustarjouksia saattaa tulla pitkin vuotta. Kiinteistön omistajien on tämän vuoksi tärkeää olla itse tietoinen siitä, milloin tulisijat ja hormit on nuohottu ja milloin ne on seuraava kerran nuohottava.

 

Miksi nuohousjärjestelmän uudistus tehtiin? 

Nuohousjärjestelmän uudistamisen taustalla on nuohousta koskevien säädösten esiselvitys- ja uudistamishanke, joka käynnistyi sisäministeriön toimesta jo kesällä 2012. Hankkeessa selvitettiin nuohouksen nykytilanne ja arvioitiin nuohousta koskevien säädösten muutostarvetta mm. nuohousvelvoitteen, nuohouksen järjestämistavan, nuohouspalveluiden saatavuuden, nuohousvälien ja nuohoojan pätevyysvaatimusten näkökulmasta. Nuohousjärjestelmän uudistamiseen liittyy myös hallituksen kärkihanke tarpeettomien normien purkamiseksi. Hankkeen tavoitteena on muun ohella kuntien tehtävien karsiminen, joka nuohouksen osalta tarkoittaa sitä, että pelastustoimelta on jäämässä pois velvollisuus järjestää nuohouspalvelut alueelleen. 

Luonnos hallituksen esitykseksi nuohousta koskevien säännösten muuttamiseksi oli lausunnolla keväällä 2017. Sisäministeriön mukaan saadut lausunnot tukivat valmistelutyön peruslinjausta, jolla nuohouspalvelut vapautetaan kilpailulle. Uudet säädökset oli tarkoitus saada voimaan 1.1.2018 alkaen, mutta etenkin nuohousvälien määrittäminen, nuohouksessa havaittujen paloturvallisuuspuutteiden ilmoittaminen ja nuohoojan pätevyyden osoittaminen vaati lisävalmistelua. Säädösvalmistelun pitäisi edetä siten, että uudet säädökset ovat voimassa vuoden 2019 alusta alkaen.

Nuohouksen vapauttaminen kilpailulle on ollut keskustelussa jo pitkään ja asia varmistui käytännössä jo nuohouksen esiselvitysvaiheen jälkeen. Oulu-Koillismaan pelastuslaitos ennakoi tulevan muutoksen vuosia 2017 - 2020 koskevan palvelutasopäätöksen valmistelussa. Palvelutasopäätöksen mukaan Oulu-Koillismaan pelastustoimialueen nuohous järjestetään piirinuohouksena vuoden 2017 loppuun saakka, jonka jälkeen siirrytään vapaaseen kilpailuun. Tähän perustuen pelastuslaitos irtisanoi nuohoussopimukset kesäkuussa 2017 siten, että sopimusten voimassaolo päättyy vuoden 2018 alusta alkaen.

Nuohoussopimusten irtisanomisen jälkeen saatiin tieto nuohousta koskevien säädösuudistusten viivästymisestä. Tällä ei ole kuitenkaan vaikutusta piirinuohouksen päättymiseen Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella, koska nuohouksen vapauttaminen kilpailulle on ollut mahdollista jo nykyisten nuohoussäädösten perusteella. Pelastuslain mukaan pelastuslaitos voi tuottaa nuohouspalvelut itse, hankkia palvelut nuohouspalvelujen tuottajilta tai sallia vapaan kilpailun, jossa asiakas sopii nuohouksesta suoraan haluamansa palveluntuottajan kanssa.

 

Päivitetty 28.12.2017

Yhteystiedot

Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella toimivien piirinuohoojien yhteystiedot löydät tästä.