Vastuu pelastustoimen palveluiden järjestämisestä on siirtynyt hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen.  

Pohjois-Pohjanmaalla puhutaan jatkossa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastustoimesta, jossa pelastustoimen palveluita tuottaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen sivuille voit siirtyä klikkaamalla tätä tekstiä.

 

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisyn tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien määrän vähentäminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien henkilö-, omaisuus- ja ympäristövahinkojen rajoittaminen.

Pelastuslaitoksen henkilökunta neuvoo ja opastaa rakennusten palo- ja henkilöturvallisuuden suunnittelussa, antaa lausuntoja rakennuslupa-asiakirjoista sekä osallistuu rakennusten käyttöönottotarkastuksiin. Palo- ja henkilöturvallisuuden valvonta jatkuu rakennuksen valmistuttua määrävälein suoritettavina palotarkastuksina sekä eri henkilöryhmille suunnattuna neuvontana, valistuksena ja koulutuksena.

Onnettomuuksien ehkäisyyn sisältyy mm:

  • Rakenteellinen palonehkäisy
  • Valvonta eli palotarkastustoiminta
  • Turvallisuusviestintä (valistus, neuvonta ja koulutus)
  • Kemikaalivalvonta (vähäinen teollinen käyttö ja varastointi)
  • Onnettomuusuhkien ja onnettomuuksien määrän ja syiden kehityksen seuranta sekä tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtyminen onnettomuuskien ehkäisemiseksi
  • Erilaiset lupa-asiat

Palotarkastukseen ja valvontaan liittyvät ohjeet

Valvontasuunnitelma vuodelle 2022

Omatoimisen varautumisen auditointimateriaali

Ohje palotarkastukseen osallistuville

Turvallisuustiedote vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien suuronnettomuuksien varalta

Oulu-Koillismaan pelastustoimialueella Oulussa on laitoksia, joissa vaarallisten kemikaalien käsittelystä tai varastoinnista voi aiheutua suuronnettomuuden vaaraa. Kyseisiä laitoksia varten on laadittu turvallisuustiedote, jossa annetaan tietoja suuronnettomuusriskeistä ja niihin varautumisesta. Tiedotteeseen sisältyy myös ohjeet, kuinka onnettomuustilanteessa on toimittava.

Turvallisuustiedotteen ovat laatineet yhteistyössä vaarallisia kemikaaleja käsittelevät tuotantolaitokset ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitos. Tutustu tiedotteeseen alla olevista linkeistä.

Turvallisuustiedote
Säkerhetsmeddelande
Safety Information Bulletin

Turvallisuustiedote on päivitetty syksyllä 2020. Tiedotteesta on myös tehty painos, joka jaetaan tuotantolaitosten vaikutusalueen kiinteistöihin 14.11.2020. Jakelualue on muutamia kilometrejä laajempi kuin mahdollisen suuronnettomuuden vaikutusalue.