Risujen ja oksien poltto sekä kulotus

TULENTEKO

Polttaminen on koettu usein käteväksi tavaksi päästä eroon risuista, oksista ja pihan haravointijätteistä. Ennen tikun raapaisua on hyvä muistaa avotulen tekoa rajoittavat säädökset ja määräykset.

Risujen ja oksien polttamista ohjaa pelastuslaki (379/2011), kuntien ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset sekä mm. pelastuslaitosten antamat ohjeet.

Maastopalojen ja savusta aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi on poltossa noudatettava seuraavia säädöksiä ja ohjeita.


Pelastuslaki ja Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ohjeet

 • Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää, jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. (pelastuslaki, 6 §).

  Kulottaminen tai risujen polttaminen on ehdottomasti kielletty, jos metsä- tai ruohikkopalovaroitus on voimassa. On huomattava, että kulotus leviää polttopaikan läheisyydessä olevaan ruohikkoon ja rakennuksiin yhtä helposti kuin metsään.

  Polttoa suunnittelevan on selvitettävä ovatko edellä mainitut varoitukset voimassa (Ilmatieteenlaitos tai säätiedotukset).
 • Puutarhajätteiden polttamiselle, kulottamiselle ja muullekin avotulen tekemiselle on oltava maanomistajan lupa (pelastuslaki 6 §).
 • Kulottamisen tai risujen ja oksien polton on oltava niin vähäistä, että se ei johda aiheettomiin hätäpuheluihin.

  Poltosta tehty aiheeton hätäpuhelu johtaa aina hälytysilmoitukseen pelastuslaitokselle, joten polton suorittajan on huolehdittava, että poltosta ei tehdä aiheettomia ilmoituksia.
 • Polton suorittajan on varattava polttopaikalle sammutusvälineistöä polton sammuttamiseen (vesi, haravat, lapiot, jne.). Avutulta ei saa jättää valvomatta. Polton suorittajan on huolehdittava jälkisammutuksesta ja palojäännöksen asianmukaisesta käsittelystä.
 • Polton suorittaja on aina vastuussa poltosta aiheutuvista palo- tai savuvahingoista.

Kuntien ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräykset

 • Varsinaisten jätteiden polttaminen on aina kielletty ilman lakisääteistä ympäristölupaa.
 • Useimmat ympäristönsuojelumääräykset kieltävä risujen, oksien, lehtien, heinien, hakkuutähteiden ja vastaavien avopolton asemakaava-alueella. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella edellä mainittujen materiaalien avopoltto ei saa aiheuttaa kohtuutonta haittaa naapureille tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa.
 • Kiinteistön kiinteän polttoaineen tulisijassa saa polttaa ainoastaan käsittelemätöntä puuta ja sen kanssa risuja, oksia, käpyjä ja vähäisiä määriä kiinteistöllä syntynyttä kuivaa paperia, pahvia ja kartonkia. Maalattua, lakattua tai kyllästettyä puuta, vaneria, lastulevyä, muovia yms. ei saa polttaa kiinteistöllä tulisijassa eikä avotulella, vaan ne tulee toimittaa luvan omaavaan käsittely- tai keräyspaikkaan.

Tarkista määräykset tarvittaessa kuntasi ympäristönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksistä.

Kulopalo etenee kuivassa ja pitkässä heinikossa erittäin nopeasti. Älä ryhdy kulotukseen,jos liikuntakykysi on heikentynyt. Pienet lapset/ lapset eivät ehdi kulottajalta karanneen polton alta pois.

Jos kulotuksessa käy vahinko ja tuli karkaa, ovat usein myös rakennukset vaarassa. Vältä kulotusta erityisesti kuivalla ja tuulisellä säällä.