Valvontakohteet ja valvonnan toistuvuus

Pelastuslaki edellyttää, että pelastuslaitoksen on laadittava suunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Pelastustoimen säädöksissä ei enää säädetä palotarkastuskohteista, tarkastusten määräväleistä tai toteuttamistavasta vaan alueen pelastustoimi päättää niistä itse pelastuslain 79 §:n mukaisessa valvontasuunnitelmassa.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen vuotta 2022 koskevaan valvontasuunnitelmaan voi tutustua tästä. Valvontasuunnitelma kohdistaa palotarkastustyötä mm. seuraaviin kohteisiin:

  • Kohteet, joissa asuvien, hoidettavien tai huollettavien kyky omatoimiseen pelastautumiseen hätätilanteessa on heikentynyt.
  • Kohteet, joissa syttynyt palo voi levitä laajalle alueelle ja aiheuttaa erityisen suuria omaisuusvahinkoja ja vaaraa henkilöturvallisuudelle.
  • Kohteet, joissa tulipalon tai muun onnettomuuden todennäköisyys on huomattavasti tavanomaista korkeampi ja seurausvaikutukset suuret.
  • Merkittävät vaarallisten kemikaalien tai räjähteiden käyttökohteet, joissa tapahtuva onnettomuus voi aiheuttaa erityistä vaaraa alueella työskenteleville tai lähialueella asuville, työskenteleville tai oleskeleville.
  • Kohteet, joissa palon syttymisen ja leviämisen todennäköisyys ei ole erityisen suuri, mutta henkilömäärät ovat suuret.
  • Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet, joihin kohdistuu merkittäviä vahingonteko- tai tuhotyöriskejä ja/tai joissa syttyneen palon hallintaan saaminen on vaativaa.

Valvontakäyntien aikavälit ovat 1, 2, 3, 5 tai 10 vuotta. Kohteet, joita ei sijoiteta edellä mainittuihin luokkiin, tarkastetaan tarvittaessa. Kaikkiin kohteisiin voidaan tehdä tarvittaessa ylimääräisiä valvontakäyntejä.

Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien vapaa-ajan asuntojen turvallisuutta edistetään ensisijaisesti omavalvonnan ja turvallisuusviestinnän keinoin. Tämän lisäksi pelastuslaitos osallistuu tarpeen mukaan asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten käyttöönottotarkastuksiin. Muita valvontakäyntejä tehdään teemaluontoisesti ja esiintyviin riskeihin perustuen. Valvontakäyntejä voidaan tehdä myös erikseen pyydettäessä.

Tarkastuksessa annettujen määräysten noudattamista valvotaan tarvittaessa jälkitarkastuksilla.

Palotarkastus voidaan suorittaa myös pyynnöstä. Jos epäilet, että kiinteistösi palo- ja henkilöturvallisuudessa on puutteita, voit soittaa palotarkastajalle ja sopia ylimääräisestä palotarkastuksesta.