Korjausavustukset

Suojelukohteiden korjausavustukset

Rakennusten entistäminen

Vanhoihin suojeltaviin rakennuskohteisiin voidaan hakea korjausavustusta  Museovirastolta. Rakennuksen suojelutilanne (ellei ole tiedossa) tulee selvittää kunnan rakennusvalvonta-viranomaisilta.


Avustusten hakeminen

Korjausavustus haetaan hakukaavakkeella:
AVUSTUSHAKEMUS RAKENNUSTEN ENTISTÄMISEEN.

Hakukaavakkeita saa Museovirastolta, jonne myös hakemukset palautetaan. Hakukaavake löytyy myös internetistä Museoviraston sivuilta osoitteesta:

http://www.nba.fi/fi/kaavakkeet

 

MUSEOVIRASTO
PL 913
00101 HELSINKI
 

Hakemuksiin liitetään kartta rakennuksen sijainnista (mittakaava 1:10 000 tai peruskartta) sekä valokuvia rakennuksesta.


Korjausavustuksiin liitetään myös korjaussuunnitelma
(yli 5 000 € korjausavustukset).


Hakuajat

Hakeminen tapahtuu lokakuun aikana.

Avustushakemuksista päätetään seuraavan vuoden maaliskuun aikana.


Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset

Vanhoihin kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin rakennuskohteisiin voidaan hakea korjausavustusta. Avustuksia rakennusperinnön hoitoon avustaa Ympäristöhallinto.

Ympäristöhallinnon ja valtion asuntorahaston määrärahoista myönnettävät harkinnanvaraiset avustukset.

Avustusten hakeminen

Avustusta voivat hakea

 • rakennuksen omistajat ja pitkäikäiset vuokralaiset omistajan suostumuksella
 • rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt
 • kunnat ja kuntayhtymät


Korjausavustus haetaan Ympäristöministeriön hakukaavakkeella: AVUSTUSHAKEMUS  Hakukaavakkeita saa Ympäristökeskuksen toimipaikoista, kuntien rakennustarkastajilta sekä ympäristöhallinnon nettisivuilta osoitteesta: http://www.ymparisto.fi

Hakemuksiin liitetään kartta rakennuksen sijainnista (mittakaava 1: 20 000,  peruskartta) sekä mahdollinen  kaavaote, asemapiirros ja rakennusinventointilomake.

Korjausavustuksiin liitetään myös korjaussuunnitelma ja eritelty kustannusarvio, jotka tulee laajoissa ja vaativissa kohteissa olla rakennusalan ammattilaisen laatimia.

Hakuajat

Hakuaika päättyy vuosittain 31.10.

Maataloutta aktiivisesti harjoittavien tilojen  rakennusten kunnostamiseen voi hakea avustusta  alueen TE-keskukselta.

Avustuksen suuruus on enintään 50 % toimenpiteiden kustannuksista. Tavallisesti avustus on 10 – 20 % hyväksytyistä kustannuksista.

Hakemus on tehtävä ennen korjauksia. Aikaisempiin jo tehtyihin korjauksiin avustusta ei myönnetä.

Päätökset postitetaan hakijoille huhti-toukokuussa.


Korjausavustukset
 
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjaaminen

Korjausavustusta voi saada, jos vähintään yksi asukkaista on täyttänyt 65 vuotta tai on vammainen.

Avustusta myönnetään ympärivuotisessa asuinkäytössä olevan asuinrakennuksen omistajalle enintään 40 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. Eräissä poikkeustapauksissa avustus voi olla 70 %.

Rintamaveteraaniperheille voidaan tarvittaessa myöntää 40 %:n avustusten lisäksi 30 %:n veteraanilisää.

Perheen tulojen lisäksi myös varallisuus otetaan huomioon avustusta myönnettäessä.

Hissin rakentamiseen ja liikuntaesteiden poistamiseen

Hissiavustusten tavoitteena on lisätä hissien rakentamista vanhoihin kerrostaloihin. Avustus on enintään 40 % hyväksytyistä rakentamis- ja asentamiskustannuksista.

Aravavuokrataloissa avustus voi olla enintään 50 %.

Asunto-osakeyhtiölle enintään 10-20 % korjauskustannuksista Valtion asuntorahaston nimeämissä lähiöissä.


Korjausavustukset suunnitelmallisen korjaustoiminnan edistämiseksi

Kuntoarviointiin

 • asuinrakennukselle suoritettavaan kuntoarviointiin (0,80 €/ hm2) enintään 50 % kustannuksista
 • kuntoarvion sisällön on vastattava vähimmäistasoa, joka on määritelty Rakennustietosäätiön ohjetiedostossa (KH 90-00294) Asuinkerrostalon peruskuntoarvio, suoritusohje
 • avustuksen saaminen edellyttää kuntoarvioon liitettyä PTS-ehdotusta sekä laajennettua energiataloudellista selvitystä, jota koskevat kortit ovat KH 90-00314 ja RT 18-10785


Kuntotutkimuksiin

 • asuinrakennukselle suoritettavaan kuntotutkimukseen (enintään 30 % kustannuksista)
 • avustusta voidaan myöntää, jos kysymyksessä on betonijulkisivun, sisäilmaston, vesi- ja viemäriverkoston, sähköjärjestelmän tai kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimus.

Suunnitteluun

 • asuinrakennuksen perusparannustoimenpiteiden suunnitteluun (enintään 50 % kustannuksista)
 • avustusta voidaan myöntää, jos perusparannuskustannukset ovat vähintään 50 €/ m2 tai jos on kyseessä hissin rakentaminen vanhaan kerrostaloon.

Huoltokirjan laadintaan

 • asuinrakennuksen huoltokirjan laadinnan kustannuksiin (enintään 50 % kustannuksista)
 • avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että asuinrakennukselle on aiemmin tehty kuntoarvio tai että kuntoarviota vastaava osio sijoitetaan nyt laadittavan huoltokirjaan
 • lisäksi edellytetään, että huoltokirja koskee koko rakennusta ja että sen taso vastaa vähimmäistasoa, joka on määritelty ohjetiedostossa Asuintalon huoltokirjan laadinta (KH 90-00267)


Avustusten hakeminen

Avustusta voivat hakea asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut yhtiöt sekä omakotitalon omistajat.

Haku kuntien asuntotoimistojen kautta helmi- maaliskuussa.

Oulun kaupunki: Hakemuksia ja lisätietoja keskuksen tontti- ja asumispalvelut yksiköstä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
•    Käyntiosoite Solistinkatu 2, 90140 Oulu
•    Postiosoite  PL 32 90015 Oulun kaupunki
•    Puhelin 044 703 2618 rakennusmestari,
      050 566 2795 korjausneuvoja
•    Sähköposti asumispalvelut(at)ouka.fi
•    Aukioloajat ma - pe klo 8 - 16


Hakukaavakkeet:
Korjausavustus haetaan Valtion asuntorahaston (ARA) hakukaavakkeella:

Asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut yhtiöt:

KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS, Lomake ARA 36


Omakotitalot:

KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS, Lomake ARA 35

 
Linkkejä:

www.ara.fi

http://www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/asuminen


Energia-avustukset

Asuntojen energia-avustukset

Asuntojen energia-avustusten tarkoituksena on parantaa asuinrakennusten energiataloutta. Energia-avustuksiin voi saada:

 • energiakatselmukseen
 • rakennuksen ulkovaipan kunnostukseen ja lisäeristämiseen
 • ilmanvaihtojärjestelmän parantamiseen
 • lämmitysjärjestelmän vaihtaminen ja parantaminen.

Avustusten hakuaika on keväällä. Energia-avustukset varataan valtion talousarvioon. Avustusta myönnetään asuinrakennusten korjaamiseen, jossa on vähintään kolme asuinhuoneistoa. Avustusta myönnetään rakennuksesta tehdyn energiakatselmuksen perusteella. Katselmuksessa on oltava mukana energiataloudellinen tarkastelu.

Avustusmäärät ja tarkemmat tiedot hyväksyttävistä toimenpiteistä löytyvät ympäristöministeriön internetsivuilta.


Avustus energiakatselmukseen

Rakennuksesta tehtävään energiakatselmukseen voi saada avustusta, jonka suuruus on enintään 40 % katselmuksen kokonaiskustannuksista. Energiakatselmus on perusta rakennukseen tehtäviin energiansäästötoimenpiteisiin.

Avustus rakennuksen ulkovaipan kunnostamiseen ja lisäeristämiseen   

 • Ikkunoiden parantaminen kunnostamalla ne ja asentamalla lisälasit tai asentamalla etuikkunat
 • Ikkunoiden uusiminen
 • Ulkoseinän lisäeristäminen ulkopuolelta mineraalivillalla tai toteuttamalla vastaava eristystason parantaminen muulla tavoin. Avustuksen suuruus riippuu eristyksen lisävahvuudesta (50 mm , 100 mm). Yläpohjan yläpuolinen lisäeristäminen väh. 150 mm:n vahvuisella mineraalivillalla tai toteuttamalla eristystason parantaminen muulla tavoin.

Avustus ilmanvaihtojärjestelmän parantamiseen  

 • Ilmanvaihdon perussäätö. (Tehdään aina energiasäästötoimenpiteiden jälkeen)
 • Erillisten korvausilma- ja poistoilmaventtiilien asentaminen edellä tehtyjen energiasäästötoimenpiteiden yhteydessä.
 • Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton rakentaminen


Avustus lämmitysjärjestelmään ja uusiutuviin energialähteisiin

 • Liittyminen kauko- ja aluelämmitykseen
 • Kiinteistökohtaisen kaukolämmön lämmönjakokeskuksen uusiminen
 • Öljykattilan tai sen polttimen uusiminen silloin, kun kattila on energiatehokkuus-merkinnältään kolmen tähden kattila
 • Huonekohtaisen tai vesikiertoisen sähkölämmityksen muuttaminen maalämpöpumpulla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi. Maalämpöpumpun tulee hyödyntää maaperän, kallioperän, pohjaveden tai pintavesistön lämpöä.
 • Huoneistokohtaisen sähkölämmityksen täydentäminen ilmalämpöpumpulla
 • Lämmitysjärjestelmän muuttaminen vähäpäästöisellä pellettikattilalla toimivaksi keskuslämmitysjärjestelmäksi
 • Huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen
 • Lämmitysverkoston perussäätö. Säätö on tehtävä aina avustettavien toimenpiteiden yhteydessä.
 • Lämmitysverkoston perussäädöstä aiheutuva patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen
 • Käyttöveden aurinkolämmityksen lisääminen sähkö- tai öljylämmitysjärjestelmään


Avustusten hakeminen

Avustusta voivat hakea asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut yhtiöt sekä omakotitalon  omistajat.

Haku kuntien asuntotoimistojen kautta helmi-, maaliskuussa. Haku siitä kunnasta, jossa rakennus sijaitsee.

Hakukaavakkeet:

Korjausavustus haetaan Valtion asuntorahaston (ARA) hakukaavakkeella:

Asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöyhtiöt ja muut yhtiöt

KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS, Lomake ARA 36

Omakotitalot

KORJAUSAVUSTUSHAKEMUS, Lomake ARA 35


Linkkejä:
www.ara.fi

http://www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/asuminen