Vaurioiden yleisimpiä syitä

Vesi on rakenteiden pahin vihollinen. Rakennuksen suojaamisen ja kestävyyden kannalta kosteuden kurissa pysyminen on tärkein asia. Puurakenteiden jatkuva kosteus aiheuttaa puun lahoamisen ja  se altistuu hyönteisvaurioille. Kosteus aiheuttaa myös homeelle suotuisat kasvuolot. Seuraavassa yleisimpiä kosteusvaurioiden aiheuttajia.

Pintavesien valuminen rakenteisiin tai niiden alle on hyvin tyypillinen vaurioiden aiheuttaja. Jotta perustukset pysyisivät kuivana, on huolehdittava että maanpinta perustuksen vierellä kallistuu rakennuksesta poispäin ainakin kolmen metrin matkalla. Sopivana kallistuksena voidaan pitää 1:20 kallistusta eli kolmen metrin matkalla tulisi maanpinnan laskea 15 cm. Oikeaoppinen maarakenne rakennuksen vierellä pyrkii pidättämään valumavedet maan pintakerroksessa ja kallistuksen avulla johtamaan ne pois rakennuksen viereltä. Pintarakenteen alla tulisi olla sorakerros, joka ulottuu perustuksen alareunan alapuolelle saakka. Tämä sorakerros toimii kapillaarisen vedenkulkeutumisen katkona. Anturan vierellä, jonkin verran anturan alareunan alapuolella, tulisi olla salaoja. Sora ja salaoja yhteistoiminnassa minimoivat perustuksen kosteusrasituksen ja näin ollen vaurioiden mahdollisuus vähenee huomattavasti.

Räystäiden ja sadevesikourujen kunto on rakenteiden kuivana pysymisen ehdoton edellytys. Suuri osa julkisivujen ja perustusten kosteusvaurioista johtuu juuri huonosti hallitusta katolta tulevan sadeveden poisjohtamisesta. Katolta tuleva sadevesi tulisi johtaa sadevesikourujen ja syöksyputkien avulla pois rakennuksen katolta. Räystäskourut tukkeutuvat helposti, jos niiden kallistus syöksytorvien suuntaan on vaillinainen. Rankkasateella tukkeutuneet kourut tulvivat helposti ja siten aiheuttavat kosteuskuormitusta seinäpinnoille etenkin lyhyträystäisissä rakennuksissa. Vastaavanlaisia vuotoja voi ilmetä myös vanhojen kourujen ruostevaurioiden seurauksena. Syöksyputkien alapuolelta vesi on johdettava kourujen tai sadevesikaivojen avulla etäälle rakennuksen vierustoilta jotta vältyttäisiin perustusten kosteusvaurioilta.

Puutteet rakennuksen tuuletuksessa aiheuttavat myös ongelmia. Yleisimmät tuuletuspuutteet esiintyvät  tasakatoissa sekä harjakattoisissa ullakkotiloissa, joissa ullakolle myöhemmin tehdyt lämpimät tilat estävät aiemmin tapahtuneen läpituuletuksen. Tuuletusraon puuttuminen puurakenteisista ulkoseinistä on usein syynä ulkoseinärakenteiden kosteusvaurioihin. Viistosade pääsee tässä tapauksessa tunkeutumaan syvemmälle seinärakenteeseen ja aiheuttamaan vaurioita. Ryömintätilaisen alapohjan vaillinainen tuuletus aiheuttaa ongelmia etenkin kesäaikaan, jolloin ryömintätilan lämpötila saattaa olla alhaisempi kuin ulkoilman lämpötila. Ilman jäähtymistä ryömintätilassa voidaan rajoittaa lämmöneristämällä ryömintätilan maanpinta esimerkiksi kevytsorakerroksella.

Putkivuodot on yleinen kosteusvaurioiden aiheuttaja. Rakenteiden sisään tai alle asennetut vesiputket voivat vuotaa pitkänkin aikaa ennen kuin vaurio havaitaan. Pahimmassa tapauksessa joudutaan todella mittaviin ja kalliisiin rakenteiden uusimisoperaatioihin. Siksi onkin suositeltavaa tehdä vesijohdotukset pinta-asennuksina jolloin mahdolliset putkivuodot havaitaan nopeasti ja niihin pystytään reagoimaan ajoissa.

Virheelliset rakennusdetaljit aiheuttavat usein rakennukseen kosteusvaurioita. Tyypillisimpiä virheitä ovat muun muassa liian lyhyet räystäät, liian vähän kallistetut ja liian lyhyet vesilaudat ja -pellit, julkisivulaudoituksen vääränlaiset liitos- ja nurkkadetaljit, betonin kanssa kosketuksissa olevat puurakenteet sekä puujulkisivun tuuletusraon puuttuminen yhdistettynä  liian tiiviiseen  julkisivumaaliin. Rakennuksen korjaamisessa onkin tärkeätä huolehtia huolellisesta suunnittelusta ja toteutuksesta.