Tonttiliittymä katuun Tonttiliittymä katuun


Tonttiliittymän rakentamisesta ja siitä aiheutuvista kustannuksista vastaa kiinteistön omistaja tai haltija Maankäyttö- ja rakennuslain 88 §:n mukaisesti.

Tonttiliittymän saa rakentaa ainoastaan asemakaavassa määrätyllä tavalla ja rakennusluvan asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. Mikäli asemakaavassa ei ole määrätty tonttiliittymän paikkaa, tulee sen paikka hyväksyttää kaupungilla ennen rakentamisen aloittamista rakennusluvassa. Jos tonttiliittymä halutaan rakentaa muuhun paikkaan kuin sille asemakaavassa määrättyyn paikkaan, tulee siirrolle hakea lupa kaupungilta ennen rakentamisen aloittamista. Lisäksi rakennusvalvonnasta ja kaavoittajalta tulee varmistaa, ettei liittymän siirrolle ole muista tonteista, liikenneratkaisuista tai ympäristöstä johtuvaa estettä.

Tonttiliittymän leveys voi olla enintään 6 metriä. Tonttiliittymä on kadun reunasta tontin rajalle johtava kulkutie. Jos kulkutien poikki johtaa kevyen liikenteen väylä niin sen rakentamisesta vastaa kunta. Tonttiliittymän rakentamisesta kevyen liikenteen väylän molemmin puolin vastaa kiinteistö.

Vastuu tonttiliittymän suunnittelu- ja rakentamiskustannuksista on tontin omistajalla tai -haltijalla. Myös liittymän päällystämisestä (asfaltoinnista) vastaa tontin omistaja tai -haltija. Poikkeuksena kaupunki kuitenkin päällystää kustannuksellaan omakotitonttiliittymän kohdalta maksimissaan 5 metriä leveästi ja 0,2 metrin pituudelta.

Liittymän rakentamista varten on kiinteistön haltijan selvitettävä katusuunnitelmasta kadun lopullinen korkeus liittymän kohdalla. Tiedon saa kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista. Huomioitava on, että keskeneräisen kadun korkeus tonttiliittymän kohdalla on usein valmista tasoa alempana. Tästä syystä tonttiliittymä olisi hyvä päällystää vasta kadun lopullisen päällystämisen jälkeen.

Tonttiliittymän rakentamista varten on ennen töitten aloittamista hankittava kaivulupa Oulun kaupungilta Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluiden katu- ja viherpalveluista, Solistinkatu 2, 90140 Oulu. Kaivulupahakemuksessa esitetään tontin rakennuslupa sekä liittymän päällyste, rakenteet ja kuivatus. Liittymän rakentajan tulee selvittää liittymän kohdalla olevat putket ja kaapelit.

Liittymällä ei saa katkaista vesien virtausta kadun laidassa olevasta ojasta tai painanteesta. Tarvittaessa tontin omistaja tai haltija vastaa rummun tai sadevesikaivon asentamisesta sekä siitä aiheutuvista kustannuksista. Rumpu tulee mitoittaa niin, että se ei aiheuta ojaan padotusta.

Rakennetulla kadulla olemassa olevien tonttiliittymien mahdollisista muutoksista ja korjauksista vastaa tontin omistaja tai haltija kustannuksellaan. Kadun peruskorjauksen (vanhan kadun saneeraus) yhteydessä mahdollisesti aiheutuvista olemassa olevien tonttiliittymien muutoksista vastaa kaupunki.

Tontin omistaja tai haltija vastaa kaikista mahdollisista tonttiliittymän rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista, kuten mahdollisista siirroista ja poistoista esimerkiksi valaisinpylväiden, laitteiden ja johtojen siirrot, mahdolliset linja-autopysäkkien siirrot, puiden tai muun kasvillisuuden poistot / korvausistutukset sekä reunakiveysten muutostyöt. Tontin omistaja tai haltija vastaa mahdollisista kadun reunakiven muutostöistä. Huomioitava on myös, että kevyen liikenteen väylät eivät kestä raskaita työkoneita.

Viheralueiden rakentaminen:

a. Jos kadun rakentamisen viimeistelytöiden aikaan tontti on rakentamaton tai rakentamisen merkkejä ei ole, kaupunki rakentaa samalla viheralueet tontin kohdalle.

b. Jos kadun rakentamisen viimeistelytöiden aikaan talon rakentaminen on sellaisessa vaiheessa, ettei viheralueita pystytä tekemään, kaupunki tulee tekemään ne sitten kun tontin kohta on viimeistelykelpoinen. Edellytyksenä on kuitenkin, että liittymä on rakennettu ja päällystetty.

c. Jos kadun rakentamisen viimeistelytöiden aikaan tontin kohta on valmis liittymän rakentamista lukuun ottamatta, niin kaupunki rakentaa tontin kohdan viheralueet. Tällöin tontin omistajan tai haltijan vastuulle ja kustannettavaksi kuuluu liittymän rakentamisesta aiheutuvat viherkaistojen korjaustyöt, jotka tulee korjata vastaamaan kaupungin asettamia laatuvaatimuksia.

d. Jos tontin omistaja tai haltija rakentaa ja päällystää liittymän kadun rakentamisen yhteydessä niin kaupunki tekee samalla liittymän kohdan viherkaistat.

Liittymän rakenne tulee suunnitella ja toteuttaa pohjamaan kantavuuden ja routivuuden mukaisesti. Tontin omistajan tai haltijan tulee kustannuksellaan teettää tarvittavat pohjatutkimukset. Routamitoitusta tarvitaan routivilla pohjamailla. Kadun ja liittymän rajakohdassa liittymän rakenteen tulee routivuudeltaan vastata kadun rakennetta.

Mikäli tontin omistaja tai haltija liittymää rakentaessaan rikkoo tai vaikuttaa muuten kaupungin katu- tai viheralueiden kuivatukseen / rakenteiden suunniteltuun kestoikään, on hän velvollinen korvaamaan kaupungille aiheuttamansa vahingot.

Lisäksi tontin haltijan on taloa rakentaessaan huolehdittava, että kadun rakennekerroksiin ei pääse sekoittumaan tontilta poisajettavaa maa-ainesta. Katualuetta ei saa myöskään pitää maa-aineksen tai muun rakennusmateriaalin välivarastona. Ruokamullan levityksen yhteydessä on erikoisesti varottava levityskoneen liikkumista katualueella, sillä ruokamulta saattaa levitä laajasti katualueelle. Huomioitava on myös, että kevyen liikenteen väylät eivät kestä raskaita työkoneita. Tontin haltija on velvollinen poistamaan tonttinsa kohdalla mahdollisesti kadun rakennekerroksiin kertyneet ylimääräiset maa-ainekset, sekä korjaamaan katualueella aiheuttamansa vahingot.

Oulun tekninen liikelaitos (Tekli)

  • Käyntiosoite work Poratie 10 / Kiilletie 7, 90015 Oulu,
  • Puhelin work Oulujoen pohjoispuoli Tiemestari Timo Oksa p. 044 703 2222
    Oulujoen pohjoispuoli Tiemestari Tauno Holappa, p. 044 703 2281
Tiedot esitetään hCard-muodossa.