Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja

Pääsuunnittelijan tehtävät
Pääsuunnittelija huolehtii suunnittelun kokonaisuudesta, ja hän voi toimia myös esim. rakennus- tai rakennesuunnittelijana tai vastaavana työnjohtajana.

Pääsuunnittelijan velvollisuutena on tarkistaa erikoissuunnittelijoiden pätevyys ja vastata suunnitelmien yhteensopivuudesta sekä laadusta. Pääsuunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa ja viimeistään suunnittelun käynnistyessä ja talotyypin valinnassa.

Vastuut
Pääsuunnittelijan vastuu perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Lain mukaan hän vastaa siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset. Suhteessa sopijakumppaneihin vastuu perustuu työsopimukseen tai suunnittelusopimukseen ja niissä mainittuihin velvoitteisiin.

Kelpoisuus
Pääsuunnittelijalla tulee olla rakennusalan korkeakoulututkinto tai ammatillinen korkea-asteen tutkinto ja riittävä kokemus (arkkitehti, rakennusarkkitehti, diplomi-insinööri, rakennusinsinööri tai rakennusmestari). Myös pitkään suunnittelijana tai rakennusprojektin vetäjänä toiminut rakennusmestari voi toimia pääsuunnittelijana. Jos pääsuunnittelija toimii myös varsinaisena rakennussuunnittelijana, hänellä tulee olla ajantasainen suunnittelukokemus ja -osaaminen ko. suunnittelualalta.

Pääsuunnittelijaksi ryhtyvä ilmoittaa lupahakemuksessa nimensä, koulutuksensa, kokemuksensa ja yhteystietonsa. Lisäksi hänen tulee allekirjoittaa lupahakemus omalta osaltaan.

Vastaava työnjohtaja

Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja rakennusvalvonnassa.

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja vastata viranomaisiin päin sen suorittamisesta.

Vastaavan työnjohtajan tehtävien hoitamisesta antaa rakennusvalvonta erillisiä ohjeita rakennusluvan myöntämisen ja vastaavan työnjohtajan hyväksynnän yhteydessä.

Jos vastaava työnjohtaja on urakoitsijan edustaja, tulisi rakennushankkeeseen ryhtyvän harkita erillisen valvojan palkkaamista rakentajan (omia) etuja valvomaan.

Vastaavan työnjohtajan pätevyys
Pientalonhankkeen vastaavalla työnjohtajalla on oltava vähintään rakennusmestarin koulutus ja kolmen vuoden kokemus työnjohtotehtävistä.

Vastaavan työnjohtajan tehtävät
Vastaavan työnjohtajan taidoilla ja aktiivisuudella on ratkaiseva merkitys rakennustyön oikeaoppisen toteutuksen varmistamisessa. Hänen edellytetään osallistuvan tuntuvalla työpanoksella pientalohankkeeseen, yleensä 100–200 tuntia.

Rakennusvalvonta seuraa ja arvioi vastaavan työnjohtajan työskentelyä sekä tukee häntä tehtävässään.

Vastaava työnjohtaja on syytä palkata välittömästi rakentamispäätöksen synnyttyä. Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Hän toimii rakennuttajan neuvojana rakentamiseen ja rakennusmateriaaleihin liittyvissä kysymyksissä sekä vastaa viranomaisiin päin rakennushankkeen määräysten- ja luvanmukaisuudesta.

Vastaavan työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan. Vastaavan työnjohtajan tulee tehdä vähintään vastaavan työnjohtajan tarkastuslistan mukaiset ja rakennusluvan yhteydessä annettavassa valvontakirjassa esitetyt tarkastukset rakennuskohteessa paikanpäällä.

Hakemus/ilmoitus
Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvonnasta lomakkeella, jossa tulee olla työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen ja allekirjoitus. Hakemuksen käsittelee tarkastuspäällikkö.

Yhteydenotot: tarkastuspäällikkö Tapani Hoppu,

tapani.hoppu(at)ouka.fi, p. 044 703 2705


Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (KVV) sekä ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (IV)

Yhteydenotot
Rakennusvalvonta,

LVI-insinööri, Juha Keinänen, p. 050 5626 827.

Johtava LVI-insinööri Ilkka Räinä p. 040 620 8487

Milloin rakennuslupapäätöksessä edellytetään, tulee vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtolaitteistotyössä olla Rakennusvalvonnan hyväksymä henkilö, joka johtaa KVV- ja IV-työtä ja vastaa siitä, että KVV- ja IV-laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti. KVV- ja IV-työnjohtajan tulee omalta osaltaan huolehtia katselmusten tilaamisesta.

Pätevyys
KVV- ja IV-työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuva teknikon tutkinto ja riittävä kokemus asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Omakotitalon KVV- ja IV-asennustöiden työnjohtajaksi voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja.

Hakemus/ilmoitus
KVV- ja IV-vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan Rakennusvalvonnasta lomakkeella, jossa tulee olla myös työnjohtajan sitoumus tehtävän suorittamiseen. Hakemuksen käsittelee LVI-insinööri.

 

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.