4. Säästä energiaa, samalla säästät luontoa ja rahaa 4. Säästä energiaa, samalla säästät luontoa ja rahaa

Ilmastonmuutos on tapahtumassa oleva tosiasia, tieteellinen näyttö siitä on hyvin vahva. Asian vakavuutta voidaan kuvata asiantuntijoiden kommentilla "Kyseessä on kovin haaste, mihin ihmiskunta on koskaan olemassaolonsa aikana joutunut". Muutos koskettaa kaikkia ihmisiä eri puolilla maapalloa. Joudumme lähitulevaisuudessa sopeutumaan muutoksen aiheuttamiin haittoihin ja kustannuksiin. Jotta sopeutuminen ylipäätään olisi mahdollista, on muutosta pyrittävä hillitsemään jo nyt kaikilla käytettävissä olevilla keinoilla.

Suomi on valtiona sitoutunut EU:n energiansäästön toimenpideohjelman mukaiseen 20 % kasvihuonekaasujen säästötavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä ja EU:n energiapalveludirektiivin 9 %:n säästötavoitteeseen vuoteen 2016 mennessä vuosien 2001–2005 tasosta. Samaan 9 % säästöön on myös Oulun kaupunki sitoutunut vuoteen 2016 mennessä. Suomessa on laadittu ERA 17 työryhmässä energiatehokkuutta viitoittava tiekartta vuoteen 2020 saakka. Vuonna 2012 tulee kokonaisostoenergiatarkastelu ja n. 20 % tiukennus määräyksiin. Vuonna 2015 siirrytään passiivitalotasolle, vuonna 2017 arvotetaan rakennusmateriaalit määräyksissä ja vuonna 2020 rakennusten tulee olla lähes nollaenergiatasolla.

Energian säästö ja tarpeettoman kulutuksen välttäminen ovat tehokkaimpia ja myös edullisia keinoja hillitä ilmastonmuutosta. Suomessa rakennusten energiankulutus muodostaa n. 42 % osuuden energian käytöstä ja noin 38 % kasvihuonekaasupäästöistä (n. 2,5 kertaa suurempi kuin liikenteen osuus). Kyseessä on siis merkittävin osa-alue. Kustannustehokkaat keinot ja tekniikka rakennusten energiakulutuksen vähentämiseksi ovat olemassa. Riittää, että otamme ne käyttöön.

Oulun vuonna 2010 keskimääräisesti pientalot tehtiin matalaenergiatasolle. Tämä tarkoittaa tilojen lämmitysenergian osalta n. 20 % energiansäästöä vuoden 2010 alussa voimaan tulleeseen rakentamismääräykseen. Energiatuotannon suuri haaste on ympäristöpäästöiltään vähäpäästöisiin energiamuotoihin siirtyminen. Tulevaisuuden energiatehokkuuden kehitys on syytä huomioida jo nyt valintoja tehtäessä, sillä 2010 määräysten vähimmäistasolla suunnitellut talot voivat olla jo loppukatselmukseen mennessä "vanhanaikaisia".

Jo tämän päivän energian hinnalla asuinrakennuksen energiakustannukset (energialasku) rakennuksen koko elinkaaren aikana (50–100 vuotta) saattavat nousta yli kaksinkertaisiksi verrattuna rakennuksen investointikustannuksiin (rakentaminen). Uusien vähäpäästöisimpien energian tuotantotapojen ennakoidaan nostavan merkittävästi energian hintaa lähitulevaisuudessa. Tämän johdosta rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tulee olemaan myös taloudellisesti aiempaa kannattavampaa asukkaille ja samalla voimme säästää ympäristöämme.

Uusille pientaloille pakollinen energiaselvitys, joka sisältää energiatodistuksen, on tulevaisuuden yksi tärkeimmistä talon jälleenmyyntiarvon mittareista. On myös tärkeää tiedostaa, että pääosa pientalon suunnitteluvaiheessa tehdyistä valinnoista vaikuttavat koko rakennuksen eliniän (50–100 v.), ja ominaisuuksien parantaminen myöhemmin on yleensä selvästi kalliimpaa.

Rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti on tärkeää tietää, mihin energiaa kuluu ja kuinka paljon. Kun energiaselvitys (RakMk D3, kohta 4.1) tehdään heti suunnittelun alkuvaiheessa, on mahdollista löytää ajoissa kussakin tapauksessa vaikuttavimmat ja taloudellisimmat keinot parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Pientalon energiankulutukseen ja ympäristövaikutuksiin vaikuttavia tärkeitä valintoja kannustetaan tekemään www.pientalonlaatu.fi-arviointijärjestelmällä. Rakennuslupaa haettaessa on liitteenä oltava energiaselvitys. Oulun rakennusvalvonta suosittelee tekemään energiaselvityksen edellä mainitulta sivulta ladattavalla laskuriohjelmalla, Energiajuniorilla. Jos energialaskenta tehdään jollakin muulla ohjelmalla kuin Energiajuniorilla, niin lupavaiheen ripeä käsittely edellyttää tietojen siirtämistä rakennusvalvonnan kotisivulla olevalle koostelomakkeelle, jossa on keskeiset tiedot kerätty päätöksen teon tueksi ja energiasäästön tilastointia varten.

Konkreettisten energiansäästöön johtavien (perus)valintojen helpottamiseksi Oulun rakennusvalvonta on laatinut Energialaatukortin.
 

Rakennusvalvonta

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Puhelin work 08 5584 3500
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.