6.2. Suunnittelun lähtötiedot 6.2. Suunnittelun lähtötiedot

Kaavat, kartat
Omakotitalon suunnittelussa on heti alusta alkaen otettava huomioon tulevien asukkaiden tarpeiden ohella myös käytettävissä olevan tontin tarjoamat mahdollisuudet / asettamat rajoitukset. Ennen suunnittelun aloittamista tulee hankkia tonttikartta ja asemakaavaote (tai osayleiskaavaote), josta selviävät kaavalliset määräykset ja rasitteet. Tarvittavat karttakopiot voi tilata karttapisteestä.

Rakennustapaohjeet
Kaikille uusille alueilla laaditaan asemakaavaa täydentävät rakennustapaohjeet. Rakennusvalvonnasta saa eri alueille laadittuja rakennustapaohjeita, joissa annetaan yksityiskohtaisia ohjeita rakennuksille sallituista materiaaleista, värisävyistä ja esim. kattokaltevuuksista. Rakennustapaohjeissa saatetaan määritellä myös aitauksia, tonttien muotoilua yms. ympäristörakentamista.Rakentamismääräykset
Valtion Ympäristöhallinnon internetsivuilta löytyvät voimassa olevat rakentamismääräyskokoelmat. www.ymparisto.fi Pääsuunnittelija on vastuussa, että rakennusluvassa noudatetaan näitä määräyksiä. Erityissuunnittelijat vastaavat omien suunnitelmiensa määräysten mukaisuudesta (rakenne- ja LVIS -suunnitelmat).

Vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiviemäriliittymät
Vesijohto- ja viemäriverkoston suunnittelua varten on aina pyydettävä liitoslausunto Oulun Vedestä (ks. kohta 10.4.). Liitoslausunnossa määritetään tonttijohtojen (vesijohto, jäte- ja hulevesiviemäri) sijainti ja korkeusasema liitoskohdassa. Oulun kaupungin luovuttamien uusien alueiden omakotitonttien rakennuslupakarttapaketin mukana muistitikulla on tiedostona johtojen yhdistelmäkartta. Siitä selviää tonttiliittymien sijainnit. Uusimmilla asemakaava-alueilla voidaan vaatia hulevesien viivyttämistä/imeyttämistä.

Sähkö- ja kaukolämpöliittymät
Uusilla asemakaavoitetuilla asuinalueilla johtojen yhdistelmäkartassa näkyvät tonttikohtaiset sähköliittymän sijainti ja kaukolämmön todennäköisin tulosuunta. Kartassa on esitetty myös valaisinpylväitten ja jakokaappien paikat katualueella. Ks. kohta 10.2 Sähköliittymät ja 10.3 Kaukolämpöön liittyminen.

Rakennuspaikan maaperäolosuhteet ja kuivatuksen suunnittelu
Tonttikohtainen maaperätutkimus ja perustamistapaselvitys on teetettävä yksityisellä konsultilla. Samalla vaaitaan tontin pintakorkeudet, minkä perusteella suunnitellaan rakennuksen ja tontin korkeusasemat pintavesien poisjohtamiseksi (tontin kuivatussuunnitelma). Tontin vaaitus tulee ulottaa myös naapuritonttien/puiston puolelle riittävän laajasti. Ennen tontin ja rakennuksen korkeuksien suunnittelua tulee selvittää myös kadun korkeusasema ja naapuritonttien ja -rakennusten korkeusasemat. Tarkempi ohje ja Oulun seudulla pohjatutkimuksia suorittavien konsulttien yhteystietoja löytyy osoitteesta www.ouka.fi/rakennusvalvonta.

Tontin kulmapisteiden korkeustiedot
Uusilla asuntoalueilla tontin kulmapisteiden korkeustieto toimitetaan rakennuslupakartan yhteydessä.

Rakennettaessa vanhalle alueelle joko tyhjälle tontille tai saneerattaessa tai laajennettaessa olevaa kiinteistöä tulee katukorkeustiedot pyytää erikseen

Yhteydenotot
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, katu- ja viherpalvelut
Solistinkatu 23, 90140 Oulu
p. 044 703 2212

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
  • Sähköposti
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.