7.4. Lupahakemus ja liiteasiakirjat 7.4. Lupahakemus ja liiteasiakirjat

Tavallisessa omakotitalon rakennuslupahakemuksessa tulee olla seuraavat asiakirjat:

1. Rakennuslupahakemus

 • rakennusvalvonnan lomake, 1 kappaleena
 • allekirjoittajana rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat
 • muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen.
 • nimetyn pääsuunnittelijan allekirjoitus ja yhteystiedot

2. Piirustukset (pääpiirustukset)

 • 3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja pääsuunnittelijan allekirjoittamana
 • pinta-alatiedot (RT 12-10277, SFS 5139) ja tilavuustiedot (RT 120.12, SFS 2460) ryhmiteltyinä uusiin, vanhoihin ja laajennustietoihin sekä niiden summiin
 • asemapiirros, mittakaava 1:200, asemapiirroksessa esitetään muun ohella rakennuksen lattian ja pihan (tontin) korkeussuhteet (korkolukemat), suunnitelma pintavesien poisjohtamiseksi korkeuskäyrin varustettuna (tontin kuivatussuunnitelma) sekä liittyminen katuun.
 • pohjapiirros 1:100 (tai 1:50), pohja-piirroksessa esitetään muun ohella vesi- ja viemärikalusteet, palo-osastot poistumis- ja varateineen sekä ilmanvaihtojärjestelyt
 • leikkauspiirustukset 1:100 (1:50)
 • julkisivupiirustukset 1:100 materiaali ja värisävymerkintöineen
 • rakenneleikkaus 1:20 materiaalimerkintöineen sisältäen tiedot yläpohjasta, ulkoseinästä, alapohjasta, sokkelista sekä kosteiden tilojen vesieristyksistä, ks. kohta 5.3 Rakennusvaurioiden ennaltaehkäisy
 • hormipiirros 1:20 liittyvine rakenteineen.

3. Virallinen rakennuslupakartta

Olemassa olevat asuinalueet:

 • asemakaavaote, tonttikartta/pohjakartta
 • naapuriluettelo
 • Kartta on voimassa 3 kuukautta ja sillä on noin viikon toimitusaika.
 • Asemakaava-alueella tonttijako tulee olla tehty ja tontti merkitty tonttirekisteriin.
 • Mikäli tonttia ei ole vielä muodostettu, tulee rakennusluvan hakijan pyytää tontin lohkomista ja rekisteröintiä kiinteistöinsinööriltä, joka antaa tästä todistuksen (ks. kohta 2.5. Tontin lohkominen).

Kartta tilataan yhdyskunta- ja ympäristöpalvelun, asiakaspalvelupisteestä:
1. krs aulatila, Solistinkatu 2, 90140 Oulu, p. 044 703 0009, asiakaspalvelu.yyp(at)ouka.fi

Kaupungin luovuttamien uusien alueiden omakotitonttien osalta rakennuslupakartat laaditaan etukäteen ja ne jaetaan rakennusvalvonnan korttelitapaamisissa.

4. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta tai
 • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta tai
 • jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta.

5. Tilastolomakkeet (RH-lomake)tc "5. Tilastolomakkeet (RH-lomake)"

 • RH 1 Rakennushankeilmoitus
 • Jokaisesta rakennuksesta erikseen, päärakennus, erillinen autotalli jne.
 • RH 2 Asuinhuoneistolomake
 • Täytetään vain, mikäli hanke sisältää enemmän kuin yhden asunnon. Muutostyön yhteydessä, mikäli asunnon pinta-ala tai huoneluku muuttuu, vanha asunto esitetään poistona ja uusi lisäyksenä.
 • RK 9 Poistumislomake
 • Poistuvasta, purettavasta rakennuksesta on täytettävä erillinen poistumislomake. Rakennuksen purkaminen erillisenä toimenpiteenä ilman uuden rakentamista edellyttää purkuilmoituksen tekemistä tai purkuluvan hakemista. Lisäksi tulee toimittaa ympäristöviraston lomake "Selvitys jätteiden määrästä ja laadusta sekä niiden lajittelusta." www.ouka.fi/ymparisto

6. Pohjatutkimus ja perustamistapaselvitys
Sisältää myös tontin pintavaaituksen ulotettuna naapuritonttien puolelle vähintään 6 metriä. Lisäksi vaaitaan naapurirakennusten sokkelikorko sekä maanpinnan korkeus sokkelin vierellä. Pintavaaitus esitetään kartalla Oulun kaupungin korkeusjärjestelmään sidottuna. Tarkemmat ohjeet osoitteessa www.ouka.fi/rakennusvalvonta.

Pohjois-Ritaharjussa tulee jokaiselle tontille asemakaavan mukaisesti rakentaa hulevesille viivytyskaivo. Kaivojen tehtävänä on vähentää tulvariskiä Herukka- ja Kalimenojassa. Pohjatutkimuksissa tulee huomioida pintavesiviemäröintiin liittyvä pidätyskaivon rakentaminen tontille. Hulevesien käsittely viivytyskaivoineen on esitettävä LVI-suunnitelmassa jo rakennusluvan liitteenä. Rakennusluvassa tulee olla nimettynä myös LVI-suunnittelija sekä kiinteistön viemäri- ja vesityönjohtajan hakemus. Esimerkkiratkaisu viivytyskaivosta omakotitontille hiekan- ja roskanerotuskaivoineen on erillisellä Oulun Veden laatimalla ohjekortilla.

7. Energiaselvitys (RakMk D3, kohta 4.1)
www.ymparisto.fi

Energiatehokkuuden parantamiseksi on tärkeää jo suunnittelu- ja rakennuslupavaiheessa tietää, kuinka paljon rakennuksen ja sen käytön lasketaan/ennakoidaan kuluttavan energiaa ja minkä verran sitä kuluu eri osioihin. Tämän johdosta kaikkiin pientaloja koskeviin rakennuslupahakemuksiin on liitettävä energiaselvitys, joka yleensä sisältää seuraavat tarkastelut:

 • rakennuksen lämpöhäviön määräystenmukaisuus RakMk D3 kohdan 2.2 mukaan
 • ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteho RakMk D2:n mukaan
 • rakennuksen lämmitysteho RakMk D3 kohtien 2.4 ja 2.5 mukaan
 • arvio kesäaikaisesta huonelämpötilasta RakMk D3 kohdan 2.8 mukaan ja tarvittaessa jäähdytysteho
 • energiankulutus RakMk kohdan 2.9 mukaan
 • rakennuksen energiatodistus (laki 487/2007).

Edellä mainitut tarkastelut on helpointa tehdä osoitteesta www.pientalonlaatu.fi ladattavalla Energiajuniorilla.

8. Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan ja KVV-työnjohtajan hyväksyttämisen hakulomakkeet, kumpikin kahtena kappaleena, (KVV = kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto). Hyväksyminen on haettava ennen kyseisen työn aloittamista.

9. Selvitys naapureille tiedottamisesta
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta eli lupahakemuksen toimittamisesta viranomaiskäsittelyyn on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tiedotettava naapureille. Naapurien allekirjoittama naapuritiedotuslomake liitetään lupahakemukseen.

10. Selvitys naapurien kuulemisesta (suostumus)
Jos asemakaava-alueella rakentamisessa poiketaan vähäisessä määrin asemakaavasta (esim. asemakaavan määräämän rakennusalan ylitys), tulee tällöin kuulla naapurien mielipide asiasta. Naapurien allekirjoittama kuulemislomake, jossa on ehdottomasti selostettava asemakaavasta poikkeaminen, liitetään hakemusasiakirjoihin.

Töiden aloitus, luvan lainvoimaisuus
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on 14 päivän valitusaika. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan. Hakemuksesta (yleensä vakuutta vastaan) voidaan rakennustyö aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Purkuluvan valitusaika on 30 päivää, eikä purkamista voida aloittaa ennen valitusajan umpeutumista.

Rakennuslupamaksu
Rakennusvalvonta perii kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen rakennuslupamaksun. Se muodostuu perusmaksusta ja laajuussidonnaisesta maksusta. Rakennuslupamaksun yhteydessä peritään myös rakennuksen paikan merkitsemismaksu. www.ouka.fi/rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu,
 • Puhelin work 08 5584 3500
 • Sähköposti
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
Tiedot esitetään hCard-muodossa.