Rakentamisen valvonta Rakentamisen valvonta

MRL 149 § 1. momentti

Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää tämän
lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten
sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.


MRL 119 §

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava
siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten
sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee
olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät
edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään
pätevä henkilöstö.

RakMk A1 3.1.1 Määräys

Rakennustyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän erityisenä
tehtävänä on huolehtia, että rakentamisen olennaiset
tekniset vaatimukset täyttyvät. Huolehtimisvelvollisuuteen
kuuluvat muun ohessa rakennustyön valvonta sekä
työn tarkastaminen ja todentaminen samoin kuin käytettävien
rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen.
Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluu myös rakennusluvan
yhteydessä hyväksytyn asemapiirroksen mukainen
tontin tai rakennuspaikan käsittely ja järjestäminen sekä
piha- ja istutussuunnitelman toteutus samoin kuin rakennuksen lähiympäristön muu viimeistely.

Selostus
Rakentamisen olennaisista teknisistä vaatimuksista säädetään
Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n 2. momentissa sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 50 §:ssä. Näitä täsmentävät määräykset ovat Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

/2.1.2014