Aurinkopaneelit ja -keräimet

Aurinkosähköpaneelien ja aurinkokeräinten asennusta varten vaaditaan toimenpidelupa (julkisivumuutos) elleivät rakennusjärjestyksen mukaiset ehdot (54 §) vapautuksesta täyty. Uudisrakentamisen yhteydessä aurinkoenergiajärjestelmälle haetaan lupa muun rakentamisen luvan haun yhteydessä. 

Aurinkoenergiajärjestelmä rakennettaessa tulee olla seuraaavat ammattilaiset ja asiakirjat

  • pääsuunnittelija
  • vastaava työnjohtaja
  • rakennesuunnittelija 

Ammattilaisten kelpoisuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

 

Pääsuunnittelija vastaa, että kohteeseen suunnitellaan käyttöturvallisuuden huomioivat kattoturvatuotteet.  Lähtökohtaisesti kattoturvatuotteet tarvitaan ja niiden poisjättämiseksi tulee osoittaa niiden tarpeettomuus. Käyttöturvallisuutta edellytetään mm. huollon mahdollistamiseksi. Mikäli aurinkoenergiajärjestelmän asennuksesta aiheutuu vaara, että lumet voivat pudota katolta, tulee putoaminen estää esim. lumiesteillä.

Vastaavan työnjohtajan vastaa siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja että työt tehdään niiden ja luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset viranomaisille tehdään ajoissa ja että katselmukset tilataan ajallaan. 

Rakennesuunnittelija selvittää ja antaa lausunnon siitä, että rakenteet kestävät aurinkoenergiajärjestelmän aiheuttamat kuormat (tuuli, lumi jne.) ja että asennus ei heikennä katteen tai verhouksen kosteudenkestävyyttä, tulee esittää rakennusluvan hakuvaiheessa. 

Kiinteistön omistaja vastaa käytön aikaisesta turvallisuudesta (aurinkoenergiajärjestelmän kirjallinen suomenkielinen huoltokirja on käytössä ja sen mukaiset toimenpiteet tunnetaan, kattoturvatuotteiden käyttö jne.) 

 

Rakennustyön aikaisesta työturvallisuudesta tulee sopia kirjallisesti. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

 

Mikäli kattoturvatuotteiden tarve tulee esille vasta käytön aikana tai esimerkiksi käyttöönottokatselmuksesssa, voidaan niiden asentaminen velvoittaa tehtäväksi jälkeenpäin. 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1007/2017 
18 § Kulkutien ja oleskelualueen suojaaminen

Sisäänkäynnin ja kulkuväylän kohdan ja talvella käytettävän leikki- ja oleskelualueen sekä rakennusta ympäröivän katualueen ja muun yleisen alueen on oltava suojattu rakennuksen katolta putoavalta lumelta ja jäältä lumiestein katemateriaali ja katon kallistus huomioon ottaen. Sisäänkäynnin on lisäksi oltava suojattu kinostumiselta katoksella.

25 § Huoltomahdollisuudet

Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, nuohottavia, huollettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita taikka laitteita, on oltava pääsy ja työskentelymahdollisuus vaarantamatta työntekijöiden ja sivullisten turvallisuutta.

Katolla sijaitseville savupiipuille, ilmanvaihtolaitteille sekä muille säännöllistä käyntiä edellyttäville rakennusosille ja laitteille on oltava turvallinen ja helppokulkuinen katkeamaton kulkutie. Yli 1:8 kaltevalla katolla on käytettävä kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia.

Yli 9 metriä ja enintään 28 metriä korkeissa rakennuksissa ullakolle ja katolle on päästävä sekä sisä- että ulkokautta ja yli 28 metriä korkeissa rakennuksissa sisäkautta. 

Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten.. Rakennuksessa on oltava myös riipputelineiden kiinnitysrakenteet ja -varusteet, jos julkisivun huoltoon ei ole suunniteltu muuta toimivaa ratkaisua.
 

Ohjeita aurinkoenergiajärjestelmistä

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivumuutoksiin vaaditaan museoviranomaisen lausunto.

Luvan hakeminen 

1. Toimenpidelupahakemus (julkisivumuutos)

      Lupaa haetaan ensisijaiseti sähköisen asiointipalvelun kautta jolloin kaikkia alla mainittuja erillisiä lomakkeita ei tarvita vaan tiedot annetaan sähköiseen järjestelmään.

Hakijoina ovat rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Luvan perustajalla tulee olla edellä mainittujen hakijoiden antama valtakirja. Taloyhtiöissä taloyhtiön hallituksen antama valtakirja tai isännöitsijä

2. Piirustukset (pääpiirustukset) toimenpiteen mukaisesti

Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä. Paperiluvan yhteydessä 2 sarjaa. 

  • asemapiirros, mittakaava 1:200 piirrettynä pohjakartalle (esitetään aurinkopaneelien sijainti ja suuntaus)

  • julkisivupiirustukset 1:100 (aurinkopaneelien sijainti, koko ja lumiesteet)

  • tarvittaessa asennussuunnitelma, jos aurinkopaneelit eivät sijoitu katon lappeen tai ulkoseinäpinnan suuntaisesti

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

  • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta TAI
  • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta TAI
  • jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta (Maanmittauslaitos)

4. Naapurille ilmoittaminennaapurilomake

Naapureita ovat kaikki hanketta koskevan tontin ympärillä olevien tonttien haltijat. Rakennusvalvonta määrittelee tarvittaessa tiedotettavat ja kuultavat naapurit (esim. kapean puistosuikaleen takana oleva naapuri). Erityisesti tulee kuulla naapurit, joiden asuinympäristöön hankkeella voi olla vaikutuksia (esim. näkymät, heijastukset).

4.1 Tiedottaminen naapurille

Toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti aina ilmoittaa naapurille. Naapuria tiedotetaan kirjallisesti ja pyydetään tontin haltijan allekirjoitus naapurilomakkeeseen.

5. Tilastolomakkeet (RH-lomake)

6. Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tai LVI-saneerauksissa KVV- työnjohtajan hyväksyttäminen

(KVV=kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto, kun kyseessä on aurinkokeräin), voi olla aurinkopaneelien/-keräinten asentaja (huom. LV-asennusten ja sähköasennusten tekijän oltava myös pätevä!)

7. Aurinkosähköpaneelin sähköntuottolaskelma

Laskelma, kuinka paljon sähköä järjestelmä tuottaa ja minkä osan siitä rakennuksessa voi hyödyntää. Laskelmaa voi käyttää hyväksi energiatodistusta laadittaessa asunnon myynti-/vuokraustilanteessa tai korjaus-/muutostöissä

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.