Aurinkopaneelit ja -keräimet

Aurinkosähköpaneelien ja aurinkokeräinten asennusta varten vaaditaan toimenpidelupa (julkisivumuutos) elleivät rakennusjärjestyksen mukaiset ehdot vapautuksesta täyty. Rakennuttajan kannattaa tutustua aurinkosähkön valintaohjeisiin (kustannustehokkuus, hyödynnettävyys) sekä aurinkoenergian suunnitteluohjeisiin:

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivumuutoksiin vaaditaan museoviranomaisen lausunto.

Julkisivumuutosta varten tarvittavat asiakirjat:

1. Toimenpidelupahakemus (julkisivumuutos)

      Lupaa haetaan ensisijaiseti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakijoina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Luvan perustajalla tulee olla edellä mainittujen hakijoiden antama valtakirja. Taloyhtiöissä taloyhtiön hallituksen antama valtakirja tai isännöitsijä

2. Piirustukset (pääpiirustukset) toimenpiteen mukaisesti

Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

  • asemapiirros, mittakaava 1:200 piirrettynä pohjakartalle (esitetään aurinkopaneelien sijainti ja suuntaus)

  • julkisivupiirustukset 1:100 (aurinkopaneelien sijainti, koko ja lumiesteet)

  • tarvittaessa asennussuunnitelma, jos aurinkopaneelit eivät sijoitu katon lappeen tai ulkoseinäpinnan suuntaisesti

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

  • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta TAI
  • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta TAI
  • jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta (Maanmittauslaitos)

4. Naapurille ilmoittaminennaapurilomake

Naapureita ovat kaikki hanketta koskevan tontin ympärillä olevien tonttien haltijat. Rakennusvalvonta määrittelee tarvittaessa tiedotettavat ja kuultavat naapurit (esim. kapean puistosuikaleen takana oleva naapuri). Erityisesti tulee kuulla naapurit, joiden asuinympäristöön hankkeella voi olla vaikutuksia (esim. näkymät, heijastukset).

4.1 Tiedottaminen naapurille

Toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti aina ilmoittaa naapurille. Naapuria tiedotetaan kirjallisesti ja pyydetään tontin haltijan allekirjoitus naapurilomakkeeseen.

5. Tilastolomakkeet (RH-lomake)

6. Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan tai LVI-saneerauksissa KVV- työnjohtajan hyväksyttäminen

(KVV=kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto, kun kyseessä on aurinkokeräin), voi olla aurinkopaneelien/-keräinten asentaja (huom. LV-asennusten ja sähköasennusten tekijän oltava myös pätevä!)

7. Aurinkosähköpaneelin sähköntuottolaskelma

Laskelma, kuinka paljon sähköä järjestelmä tuottaa ja minkä osan siitä rakennuksessa voi hyödyntää. Laskelmaa voi käyttää hyväksi energiatodistusta laadittaessa asunnon myynti-/vuokraustilanteessa tai korjaus-/muutostöissä

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.