Kantavat rakenteet

Ympäristöministeriön asetukset kantavista rakenteista ja pohjarakenteista tulivat voimaan 1.9.2014. Samalla kumottiin kantavien rakenteiden suunnittelua koskevat rakentamismääräyskokoelman B-osat, jotka oli annettu ministeriön asetuksella.

Asetusten mukaan kantavia rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien kansallisten valintojen mukaan. Muun suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän soveltaminen on mahdollista, kun suunnittelu ja toteutus johtaa rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja käyttöiän kannalta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.

 

Rakennesuunnittelun perussääntönä on ollut, että eri suunnitteluohjejärjestelmiä ei saa sekoittaa keskenään, vaan yksi rakennekokonaisuus on suunniteltava yhden normijärjestelmän mukaan. Käsite rakennekokonaisuus tarkoittaa laajimmillaan kantavan ja jäykistävän rungon mitoitusta perustuksineen yhdessä ja samassa normijärjestelmässä.

Rakennekokonaisuudella tarkoitetaan kuitenkin pienempiä rakenteellisesti yhtenäisesti toimivia kokonaisuuksia, ja tällainen rakennekokonaisuus on suunniteltava yhden suunnitteluohjejärjestelmän mukaisesti. Vastaava rakennesuunnittelija kirjaa kohdekohtaisesti oman näkemyksensä ja hyväksyttää sen rakennusvalvontaviranomaisella. Eri normijärjestelmillä suunniteltujen rakennekokonaisuuksien yhteensovittamisvelvoite kuuluu hankkeen kokonaisuudesta vastaavalle rakennesuunnittelijalle.

Käytännön rakennushankkeissa täysin oikeaoppinen vain yhden suunnitteluohjejärjestelmän käyttö on kuitenkin tällä hetkellä usein mahdotonta eri syistä: Kantavissa rakenteissa suunnitteluohjejärjestelmän on oltava yhteensopiva rakennustuotteen tuotehyväksynnän kanssa. Samassa rakennuskohteessa voi tällä hetkellä olla rakennustuotteita, joista osan tuotehyväksyntä on sidottu eurokoodeihin (yleensä CE-merkityt tuotteet) ja osan taas RakMk:aan (yleensä tyyppihyväksynnän tai varmennetun käyttöselosteen
alaiset tuotteet), mikä myös tekee vain yhden normijärjestelmän käytön koko rakennushankkeessa
käytännössä mahdottomaksi nykyisessä siirtymävaiheessa.

SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO RY on laatinut ohjeen:

Eurokoodien ja RakMk:n nykyisen B-sarjan rinnakkaiskäytön pelisäännöt kantavien rakenteiden suunnittelussa 

jota voi käyttää rakennesuunnittelun lähtökohtana rinnakkaiskäytössä.