Pohjarakenteet

Pohjatutkimus

Rakennuspaikan pohjasuhteet on selvitettävä ennakolta jokaisen rakennushankkeen yhteydessä. Yleensä, ja erittäin vaativissa (AA) pohjarakennuskohteissa aina, tämä selvitys tehdään rakennushankkeen yhteydessä rakennuspaikalla tehtävällä pohjatutkimuksella.
Pohjatutkimuksella on selvitettävä rakennuskohteen ja sen vaikutusalueen pinnanmuodot, maapohjan kerrosrakenne, kalliopinnan sijainti, maakerrosten ja kallion ominaisuudet sekä pohjavesisuhteet siten, että pohjarakenteiden
suunnittelemiseen ja niiden teknisesti tarkoituksenmukaiseen ja turvalliseen rakentamiseen saadaan riittävät tiedot. Lisäksi pohjatutkimukseen on sisällytettävä myös rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden perustusten sekä maanalaisten rakenteiden sijainnin, laadun ja kunnon selvittäminen tarvittavassa laajuudessa.

Rakennushankkeen vastaava pohjarakennesuunnittelija huolehtii pohjatutkimusten ohjelmoinnista, johon sisältyy käytettävien tutkimusmenetelmien valinta sekä tutkimuspisteiden määrän ja sijainnin suunnittelu.
Pohjarakennesuunnittelijan on seurattava pohjatutkimuksen edistymistä ja sen tuloksia sekä tarvittaessa täydennettävä tutkimusohjelmaa.

Pohjatutkimuksen laatu ja laajuus määräytyvät  rakennuspaikan maapohjan laadun, kuormitusten ja olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden sekä ympäristön ja sen ennakoitavissa olevan rakentamisen
perusteella.

Pohjatutkimusta tai perustamistapaselvitystä ei välttämättä tarvitse toimittaa rakennusvalvontaan rakennetuille tonteille tehtävän lisärakentamisen yhteydessä, kun kyseessä on vähäinen kevyt ja kylmä piharakennus, kuten leikkimökki, liiteri tai vaja, jonka koko on korkeintaan 10 m², taikka grillikota tai -katos, jonka koko on korkeintaan 10 m², taikka pienehkö hirsilato tai -liiteri. Tällöin rakennuttajan on tiedostettava, että rakennuksen tai rakennelman liikkumista ja/tai routimista ei ole selvitetty.

 

Anturaperustukset

Anturaperustusten koko mitoitetaan geoteknisesti siten, että varmuus maapohjan murtumista vastaan on riittävä ja että perustusten painumat ja painumaerot pysyvät perustettavan rakenteen sietämissä rajoissa.

Anturaperustusten välityksellä pilari- ja seinäkuormat jaetaan yleensä joko karkearakeiselle maapohjalle tai moreenipohjalle.
Anturaperustuksen perustussyvyys on vähintään 0,5 m viereisestä maanpinnasta mitattuna. Tämä koskee myös autotalleja ym. vastaavan kokoisia piharakennuksia. Anturaksi lasketaan betoni- tms. rakenne, ei eristettä. Eli esim. normaalissa sokkelissa betoni ulottuu 0,5 m syvyydelle ja alapuolelle tuleva eriste sen alle.
Rakennuksen sisäalueilla perustussyvyys voi olla pienempi. Perusmuurianturan leveys on vähintään 0,3 m ja pilarianturan koko vähintään 0,4 x 0,4 m2. Anturaperustuksen paksuus on yleensä niin suuri, että sitä voidaan pitää kantavaan maapohjaan verrattuna jäykkänä.

 

RakMk B3 1.1.2

Kantavien pohjarakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin muidenkin kantavien rakenteiden suunnittelussa ja rakentamisessa ottaen kuitenkin huomioon maan ja rakenteen yhteistoiminta.
Pohjarakenteet on suunniteltava ja rakennettava siten, että varmistetaan käyttöikää vastaava pitkäaikaiskestävyys ja terveellisyys sekä estetään kosteusvauriot.

 

Viimeinen muutos 10.07.2013