Betonirakenteiden kiinnikkeet

Rakennusvalvonta kiinnittää rakennesuunnittelijoiden ja rakentajien huomioita betonirakenteiden kiinnikkeisiin.
Kiinnikkeiden, jotka toimivat kantavan tai jäykistävän rakenteen osana tai ovat muuten turvallisuuden kannalta tärkeitä (turvallisuudelle relevantti kiinnitys), on oltava ETA-hyväksyttyjä. Tyyppihyväksyntöjä ei kiinnikkeille enää myönnetä, vaan hyväksyntä hoituu ETA-menettelyn kautta.

Kiinnikkeiden suunnittelussa betoni määritetään olevan halkeillutta, ellei sitä erikseen osoiteta halkeilemattomaksi. Kiinnikkeet tulee suunnitella käyttäen sopivaa määriteltyä kiinnikettä. Rakennesuunnitelmiin ei saa merkitä kiinnikkeen kohdalle "tai vastaavaa". Kiinnikkeen vaihto on hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla, rakennuttajalla ja rakennusvalvontaviranomaisella.

ETAG 001, Part 6 -ohjeistus käsittelee tilanteita, joissa yhden ankkurin pettämisen aiheuttama lisäkuormitus siirtyy toisille ankkureille ja tällaisen ankkuroinnin pettäminen tarkoittaa välitöntä riskiä henkilöturvallisuudelle. Tämä rakenne tulee suunnitella siten, että mikäli yksi ankkuri pettää, kuorma siirtyy viereisille ankkureille. LVIS-asennukset kuuluvat selkeästi tämän ohjeistuksen piiriin (ovat turvallisuudelle relevantteja), esimerkkeinä putki-, kanava- ja kaapelihyllyasennukset.

Rakennesuunnittelijoita kehotetaan lisäämään rakennesuunnitelmiin seuraava teksti:

Rakenteellisiin ja turvallisuudelle merkityksellisiin kiinnityksiin käytetään vain kyseiseen sovellukseen ETA-hyväksyt­tyä tuotetta suunnitelmien mukaisesti. Mikäli kiinnike vaihdetaan, tulee tilaajalle, rakennesuun­nittelijalle ja rakennusvalvonnalle esittää muutossuunnitelma laskelmineen ja/tai muine dokumentteineen / ETA-hyväksyntöineen.


Turvallisuudelle relevantti kiinnitys:

Määrittelyvastuu on rakenteen suunnittelusta vastaavalla insinöörillä. Yleisesti ottaen kiinnityksen oletetaan olevan turvallisuudelle merkityksellinen, mikäli kiinnityksen pettäminen:

• vaarantaisi laitoksen lujuuden

• aiheuttaisi riskin ihmishengelle

• johtaisi merkittäviin taloudellisiin vaikutuksiin.


Mikäli voidaan yksiselitteisesti todeta, ettei mitään edellä mainittua riskiä ole olemassa, voidaan sovelluksessa käyttää toimialan perinteiden mukaisia kiinnityksiä.

Lisätietoja:
Rakenneinsinööri Tapani Hoppu, puh. 044 703 2705