Erityismenettely

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

RakMk A2 3.2.1 Määräys

Rakennushankkeessa on noudatettava erityismenettelyä,
jos rakennuksen suunnittelussa, rakentamisessa tai
käytössä tapahtuvasta virheestä voi seurata suuronnettomuuden vaara.

Ohje
Suuronnettomuudeksi katsotaan tilanteet, joissa mahdollisen onnettomuuden vaikutuksia henkilövahinkojen taikka ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuvien vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella on pidettävä erityisen vakavana.
Arvioitaessa rakennushankkeen riskillisyyttä rakennuksen käyttäjille ja ympäristölle aiheutuvien seuraamusten perusteella lähtökohtina ovat henkilöturvallisuus sekä edellä mainitut muut perusteet.
Rakennuksen käyttäjämäärän kasvaessa kasvavat yleensä
myös riskit ja niiden hallinta vaikeutuu. Tämä merkitsee tehtävien vaativuustason nousua.

Selostus
Erityismenettelyä edellyttäviä rakennushankkeita, joita jäljempänä nimitetään erittäin vaativiksi rakennushankkeiksi, voivat olla esimerkiksi hankkeet, joiden  rakennesuunnittelutehtävän vaativuus kuuluu Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan
luokkaan AA (erityisvaatimus) tai joissa rakennustyö kuuluu rakentamismääräyskokoelman kantavia rakenteita koskevissa osissa todettuun vaativuusluokkaan AA tai rakenneluokkaan 1. Vaikeat rakentamisolosuhteet, työn toteutuksessa käytettävät erityismenetelmät, erityisosaamista vaativa työkokonaisuus tai muu vaikea taikka rakennusvirheiden kannalta riskillinen työvaihe voivat edellyttää erityismenettelyä hankkeessa tai osassa sitä. Tähän luokkaan kuuluvat usein myös vaativat korjaus- ja muutostyöt, vaikka alkuperäinen rakennushanke ei tähän luokkaan olisi kuulunut.
Erityisosaamista vaativia tehtäviä ovat esimerkiksi vaativat
perustustyöt vaikeissa olosuhteissa tai helposti vaurioituvassa
ympäristössä sekä kantavien rakenteiden vaativat asennus- ja
liittorakennetyöt samoin kuin jännitettyjen betonirakenteiden
valmistus rakennuspaikalla.

3.2.2 Määräys

Rakennusvalvontaviranomainen päättää rakennusluvassa,
aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön
aikana tarvittavasta
erityismenettelystä ja sen laajuudesta hankkeessa tai osassa sitä.

Ohje
Rakennusvalvontaviranomainen arvioi erityismenettelyn tarvetta edellä olevan lisäksi mm. rakennushankkeeseen ryhtyvän laatiman riskiarvion perusteella. Erityismenettelyn laajuutta ja kohdistumista harkittaessa otetaan huomioon riskiarvion perusteella laadittu riskianalyysi.
Tähän asetukseen perustuvan erityismenettelyn määrääminen ei ole tarpeen, jos rakennushankkeeseen ryhtyvä toimii rakennusalan yhteisesti laatiman dokumentoidun ja nämä määräykset täyttävän toimintamallin mukaisesti ja rakennusvalvontaviranomainen on voinut varmistua rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuden
riittävästä täyttymisestä.

Selostus
Erityismenettelyä koskevat jäljempänä määräykset
• rakennustuotteen kelpoisuuden rakennuspaikkakohtaisesta
selvittämisestä (3.3.3)
• vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimuksista (4.1.3 ja 4.1.4)
• erityisalan työnjohtajan tarpeesta (4.3.1)
• tarvittavasta laadunvarmistusselvityksestä (8.1) sekä
• ulkopuolisesta tarkastuksesta (11.3.1) sekä ohjeet
• aloituskokouksen pitämisestä (määräyksiin 6.1.2 ja 6.2.1 liittyvätohjeet ja luvun 6.3 viimeinen ohje)
• laadunvarmistusselvityksen sisällöstä (määräykseen 8.2 liittyvä ohje)
• rakennustyön aikaisista katselmuksista (määräykseen 9.2.1
liittyvä ohje) sekä
• loppukatselmuksesta (määräykseen 10.5 liittyvä ohje).
Erityismenettelyn tarve on syytä arvioida alustavasti jo lupahakemusta valmistelevissa yhteydenotoissa rakennusvalvontaviranomaiseen.

/2.1.2014