Haja-asutusalueen jätevedet


Kohtuullistetut säännökset helpottavat jätevesijärjestelmien uusimista. Jätevesien käsittelyvaatimuksia lievennettiin maaliskuussa 2011. Vaatimusten pääsäännöksi tuli aiempaa matalampi puhdistustaso, josta kunnan määräyksillä voidaan poiketa ylöspäin tarvittaessa.

Tiukempia vaatimuksia tarvitaan erityisesti ranta- ja pohjavesialueilla. Kiinteistöllä vakituisesti asuvat omistajat, jotka ovat täyttäneet 68 vuotta lain tullessa voimaan eli ennen 9.3.2011, vapautettiin vaatimuksista. Lisäksi tehtiin tarkennuksia niin sanottuihin sosiaalisiin perusteisiin: Vaikeassa elämäntilanteessa olevat voivat hakea kunnalta lykkäystä vaatimusten täyttämiseen viideksi vuodeksi kerrallaan. Tapauksissa, joissa alueelle on lähivuosina tulossa kunnallinen viemäröinti, ei toimenpiteitä tarvita. Vanhojen rakennusten osalta siirtymäaikaa pidennettiin vuoden 2016 maaliskuuhun saakka.


Ammattilaisten avulla, vaikka naapureiden kanssa yhdessä

Jätevesijärjestelmän uusimisessa kannattaa luottaa ammattilaisten apuun. Ammattitaitoinen suunnittelija tuntee järjestelmille asetetut vaatimukset ja neuvoo oikean jätevesijärjestelmän valinnassa. Jätevesiasioista kannattaa myös jutella naapureiden kanssa, sillä yhdessä tehden on mahdollista säästää sekä suunnittelu- että rakennuskuluissa.

On syytä muistaa, että tarvittavat toimenpiteet eivät välttämättä vaadi mittavia investointeja.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uudisrakentamisen kohdalla asetuksen vaatimuksien täyttyminen varmistetaan rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Luvanhakijan on jo lupavaiheessa hankittaja pätevä suunnittelija, jotta kiinteistöön valittaisiin mahdollisimman hyvin juuri siihen sopiva jätevesijärjestelmä. Jo lupavaiheessa on esitettävä ko. tontin olosuhteisiin sopiva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Pohjatutkimukset on tehtävä myös suunnitellun imeytys-/suodatuskentän alueelta maaperän ominaisuuksien selvittämiseksi. Tärkeää on sekä suunnitella että rakentaa jätevesijärjestelmä huolellisesti. Rakennusta käyttöönotettaessa on siellä oltava myös jätevesijärjestelmää koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet, joita on noudatettava.

Selvitys ja käyttö- ja huolto-ohjeet on säilytettävä kiinteistöllä, ja järjestelmää on käytettävä ohjeiden mukaisesti. Ympäristönsuojeluviranomainen pyytää selvityksiä alueittain ja arvioi, miten olemassa olevaa kiinteistökohtaista jätevesijärjestelmää on parannettava, että se täyttää uuden asetuksen vaatimukset. Pelkän jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan. Jos muutos/korjaustyöt ovat laajoja ja aiheuttavat muitakin muutoksia, voidaan tarvita rakennuslupa.

 

Jätevesien käsittelyvaihtoehdot

Haja-asutuksen jätevesien käsittelymenetelmän valintaan vaikuttavat keskeisesti:

  • asunnon käymälätyyppi ja muu varustetaso
  • vedenhankintatapa
  • käsitellyn jäteveden purkupaikka
  • asutuksen tiheys

Asuinkiinteistöt olisi ensisijaisesti liitettävä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon, jos liittyminen on mahdollista kohtuullisin kustannuksin. Useat kiinteistöt voivat myös rakentaa yhteisen viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon. Naapurusten yhteiset viemäröintihankkeet ovat vielä melko harvinaisia, vaikka yhteiset vedenhankintajärjestelyt ovatkin tietyillä alueilla Suomessa tavallisia.

Mikäli asuinkiinteistön on vastattava jätevesien käsittelystä omatoimisesti, on periaatteessa valittavana useita erilaisia ratkaisuja. Perinteinen saostuskaivo yksinomaisena käsittelynä ei ole puhdistusteholtaan riittävä. Saostuskaivoja tarvitaan kuitenkin useiden muiden menetelmien yhteydessä esikäsittelyyn. Saostuskaivosta lähtevän jäteveden jatkokäsittelynä on monesti yksinkertainen maaperäkäsittely, imeytyskuoppa tai vastaava. Sellainen on riittävä vain edullisissa olosuhteissa vähäisille jätevesimäärille. Normaalivarusteiselle ympärivuotisesti asutulle talolle tarvitaan kunnollinen, oikein suunniteltu ja rakennettu maapuhdistamo. Sellaisena pidetään esimerkiksi:

  • imeytysojastoa
  • imeytyskenttää
  • maasuodatinta

Muita vaihtoehtoja ovat

  • tehdasvalmisteinen pienpuhdistamo
  • jätevesisäiliö (erikoistapausten ratkaisu korkeiden tyhjennyskustannusten takia)

Kompostoivat käymälät ovat erittäin suositeltavia ympäristönsuojelun kannalta, mutta niidenkin yhteydessä on myös pesuvedet käsiteltävä kunnolla.


Lisätietoa erilaisista kiinteistökohtaisista jätevesien käsittelyjärjestelmistä ja niistä tehdyistä tutkimuksista sekä kompostikäymälöistä saa Ympäristöministeriön kotisivuilta.