Korjausrakentaminen

Korjaus- ja muutostöihin tarvitaan rakennuslupa, jos työ on verrattavissa uuden rakentamiseen, rakennusta laajennetaan, kerrosalaa lisätään tai jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen.

KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN LUVAT

Julkisivumuutos tai -korjaus

Julkisivumuutoksissa lupa vaaditaan, kun julkisivujen rakenteita tai materiaaleja muutetaan. Julkisivukorjausten yhteydessä on aina selvitettävä myös ulkoseinien lisälämmöneristämisen mahdollisuus. Suojellun tai kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen julkisivukorjaukset ovat aina luvanvaraisia.

Julkisivujen värin vaihtamisen luvanvaraisuus on selvittetävä tapauskohtaisesti rakennusvalvonnasta. Asuinrakennuksen ja sen talousrakennusten julkisivujen ja katon värin muuttaminen on vapautettu luvan hakemisesta ottaen huomioon mitä tonttia mahdollisesti koskevassa rakentamistapaohjeessa on väristä todettu eikä kyseessä ole asemakaavassa tai rakennussuojelulaissa suojeltu rakennus.

Myös parvekekorjaukset kuuluvat "Julkisivumuutos tai -korjaus"-lupatyypin sisään. Ikkunoiden uusiminen tai osittainen verhouksen uusiminen ennalleen ovat tyypin ” Ikkunoiden tai ulko-ovien vaihtaminen tai muu rakennuksen vaipan vähäinen muutos”-tyypin korjauksia. Mikrobivaurioituneiden ulkoseinärakenteiden korjaukset luvitetaan "Kosteusvaurio- tai sisäilmakorjaus"-tyypin luvilla.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennesuunnittelija (parvekkeiden korjaukset ja rakenteiden muutokset)
 • Tarvittaessa rakennusfysiikan suunnittelija (lisälämmöneristys)
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)

Julkisivujen korjausten rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka on tavanomainen silloin, kun julkisivuihin tai rakennusosiin ei tehdä ulkonäköön vaikuttavia muutoksia. Julkisivujen korjausten rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka on vaativa silloin, kun kerrostalon julkisivuihin tai rakennusosiin tehdään ulkonäköön vaikuttavia muutoksia. Rakennussuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät YM2/601/2015 ohjeiden mukaan. Kerrostaloissa muutoksia voi suunnitella rakennusarkkitehti tai arkkitehti tai vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaava muu suunnittelija ympäristöministeriön ohjeen mukaan. Rakenne- tai rakennusfysiikkasuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen. Vaativa luokka voi tulla kyseeseen esimerkiksi korkeissa rakennuksissa tai epätavanomaisissa julkisivuratkaisuissa. Rakennesuunnittelu voi pitää sisällään myös tavanomaisen rakennusfysiikan suunnittelun.

Aina tarvittavat liitteet

 • Asemapiirustus tai sijaintipiirros
 • Julkisivupiirustus
 • Leikkaus
 • Rakennetyypit, joissa tarvittaessa on esitetty muuttuneiden rakenteiden lämmön- ja ääneneristys sekä palonkesto
 • Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta

Mahdollisesti tarvittavat liitteet

 • Naapuriluettelo ja selvitys naapureille ilmoittamisesta tai naapurien suostumukset
 • Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
 • Valtakirja luvan hakemiseen kaikilta omistajilta sähköisen hakemuksen perustajalle
 • Ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä
 • Ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouspöytäkirjasta - korjauspäätös ja valtuutus luvan hakemiseen
 • Kaupunkikuvatyöryhmän lausuntopyyntölomake

Lupahakemukseen on suositeltavaa sisällyttää myös tärkeimmät erityispiirustukset kuten rakenneleikkaukset ja detaljit, koska korjaukset alkavat yleensä pian luvan saannin jälkeen. Erityispiirustukset voidaan toimittaa ja esitellä myös luvan saannin jälkeen ennen töiden aloittamista. Julkisivukorjaukselle on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa vastaava työnjohtaja, joka vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti (MRL §122). Luvan tarvetta on käsitelty myös Oulun kaupungin rakennusjärjestyksessä. Sieltä voi tarkistaa ajan tasalla olevat vaatimukset.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Julkisivu- ja parvekekorjausten sekä parvekelasitusten opas

OTe 27.9.2019

 

Vesikaton tai yläpohjan muutos tai korjaus

Vesikattokorjaukselle tulee yleensä hakea toimenpide– tai rakennuslupa. Katon värin tai ulkonäön muuttaminen vaatii aina vähintään toimenpideluvan. Katon tukirakenteiden muuttaminen on rakennusluvanvaraista korjaamista. Katon korjaaminen ennalleen tai aikaisemmin käytössä olleen vesieristeen uusiminen eivät vaadi lupaa.

Luvan vaativuusluokka on yleensä tavanomainen, ellei korjauksessa ole erityisiä haasteita kuten pitkäaikaisia vesivaurioita, mikä voi nostaa suunnittelun ja työnjohdon vaativaan luokkaan. Ulkonäköön vaikuttavissa muutoksissa lupaan tarvitaan vastuuhenkilöksi rakennussuunnittelija ja vauriokorjauksissa rakennesuunnittelija. Kumpi tahansa heistä voidaan nimetä pääsuunnittelijaksi korjauksen luonteen mukaan.

Vesikattokorjauksissa lupaa varten esitetään

 • asemapiirros tai sijaintipiirros
 • lomakkeet naapureiden kuulemisesta
 • julkisivupiirrokset
 • rakennetyypit
 • tärkeimmät rakenneleikkaukset
 • selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta.

Korjaukselle on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa vastaava työnjohtaja, joka vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti (MRL §122).

Luvan tarvetta on käsitelty myös Oulun kaupungin rakennusjärjestyksessä. Sieltä voi tarkistaa ajan tasalla olevat vaatimukset.

Vesikaton ja yläpohjan kunnossapidon ja korjausten opas

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Kosteus- tai mikrobivauriokorjaus sekä vesivahinko

Yleensä äkillinen vesivahinko ei vaadi lupaa, jos rakenteet voidaan korjata vaihtamalla kuivat materiaalit kastuneiden tilalle tai rakenne voidaan kuivata nopeasti ja luotettavasti sekä rakenne palauttaa ennalleen.

Pitkään jatkuneen kosteuden aiheuttaman vaurion korjaus on luvanvarainen. Asiantuntijan pitää selvittää kosteuden aiheuttamien vaurioiden laatu ja laajuus.  Lupahakemukseen tulee liittää tehdyt kuntotutkimukset sekä sisäilma- ja kosteusmittaukset.

Kosteusvaurion korjaaminen ei vaadi lupaa, kun

 • kastuminen on äkillinen ja kastumisella on selvä syy
 • kastuminen on selvästi rajattavalla, suppealla alueella
 • kastumisesta ei ole syntynyt terveyshaittaa (ei mikrobivaurioituneita rakenteita)
 • kastuneet materiaalit poistetaan välittömästi, kuivataan ja rakenteet korjataan alkuperäiseen tai viimeksi luvitettuun kuntoon.

Kosteusvaurion korjaaminen vaatii luvan, kun

 • kosteusvaurio on syntynyt pidemmän ajan kuluessa
 • kosteusvaurion laajuus vaatii selvittelyä
 • rakennuksessa on rakenteita, joissa todettu kosteusvaurioita
 • rakennuksessa on rakenteita, joissa todettu mikrobivaurioita
 • kosteusvaurio ulottuu rakenteisiin ja korjaustyö edellyttää uutta rakennesuunnittelua.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Märkätilan muutos tai korjaus

Rakennus- tai toimenpidelupaa on haettava, kun märkätilan korjaus voi aiheuttaa muutoksen rakennuksen tekniseen toimivuuteen, terveydellisiin oloihin tai turvallisuuteen. Niin sanotussa pintaremontissa, kun vain laatat ja vedeneristys uusitaan, ei vaadita lupaa.

Lupakynnys ei ylity, kun kylpyhuoneen korjauksessa rakenteiden tekninen toimivuus ei muutu, esimerkiksi kun kylpyhuoneen

 • keraamiset laatat ja kylpyhuoneen kosteusteknisesti toimiva vedeneriste uusitaan ennalleen
 • kosteusteknisesti toimiva vedeneriste muutetaan nykyaikaiseen vedeneristeeseen kuten muuttamalla olemassa oleva sivelty kosteussulku nykyaikaiseen vedeneristeeseen
 • olemassa oleva muovimatto vaihdetaan nykyaikaiseen vedeneristeeseen.

Märkätilan korjauksessa rakennuksen tekninen toimivuus voi muuttua eli lupakynnys ylittyy, kun esimerkiksi kylpyhuoneen

 • lattiakaivo muutetaan valurautaisesta muovilattiakaivoksi, jolloin palo-osastointi tai äänitekninen toimivuus voi muuttua lattiakaivon kohdalla
 • välipohjaan asennetaan uusi lattiakaivo, jolloin palo-osastointi ja/tai äänitekninen toimivuus voi muuttua lattiakaivon kohdalla
 • alakatto muutetaan kipsilevystä paneloinniksi, ääni- ja palotekninen toimivuus muuttuu, jos alakatto on osa välipohjan tai yläkerran viemäreiden ääni- ja paloteknistä rakennetta
 • laajennetaan alakerran kuivan tilan päälle (kylpyhuoneen seinän muutos), jolloin välipohjan äänitekninen toimivuus voi muuttua askelääneneristävyyden suhteen alakerrassa
 • ovi ja kynnys uusitaan niin, että ilmanvaihdon korvausilmareitti poistetaan ja huoneiston ilmanvaihto voi muuttua
 • lattian rakennetta muutetaan esim. poistamalla lattian aikaisempia rakennekerroksia, jolloin välipohjan ääni- ja palotekninen toimivuus voi muuttua.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaatisi lupaa, niin korjaamisessa on noudatettava säännöksiä ja käytettävä ammattitaitoista valvojaa ja suunnittelijoita.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Talotekniikan muutos tai korjaus

Luvanvaraisia talotekniikan muutos- ja korjaustöitä ovat ns. linjasaneeraukset ja merkittävästi rakennukseen ja sen olosuhteisin vaikuttavat järjestelmienn muutokset kuten ilmanvaihdon muuttaminen painovoimaisesta koneelliseksi tai koneellisen poistoilmanvaihdon muutaminen koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi. 

Ilmanvaihdon kunnossapidon ja korjausten oppaassa on esittetty asuinkerrostalojen hallituksille ja isännöitsijöille keskeisiä kunnosapidon periaatteita ja ohjeita korjausten suunitteluun. 

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamisen oppaassa kerrotaan ilmanvaihdon tehostamismahdollisuuksista pientaloissa. Tehostaminen on tarpeen, kun omakotitalossa ei ole kunnollista korvausilman saantia. Erityisesti ulkovaippaan tehtyjen korjausten jälkeen tai kun polttoon perustuva lämmitys muutetaan maalämpöö tai kaukolämpöön, on myös ilmanvaihdon toimivuuta tarkasteltava. Oppaassa esiteyt toimenpiteet eivät yleensä vaadi rakennusvalvonnalta lupaa. Toisaalta oppaassa esitetyt toimenpiteet eivät yleensä myöskään täytä nykyisten säädösten vaatimustasoa. 

Lämmitysjärjestelmän muutos

Lupatyypillä käsitellään esimerkiksi öljylämmityksen vaihtaminen maalämpöön tai kaukolämpöön.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • KVV-suunnittelija
 • Tarvittaessa rakennussuunnittelija
 • Tarvittaessa IV-suunnittelija ja /tai vastaava Tate-suunnittelija
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)
 • KVV-työnjohtaja ja tarvittaessa IV-työnjohtaja

KVV-suunnittelun vaativuusluokka on pientaloissa yleensä vähäinen ja muissa rakennuksissa tavanomainen.

Tietoa maalämmöstä.

 

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Jätevesijärjestelmän tai -liittymän rakentaminen, muutos tai korjaus

Lupatyypillä käsitellään rakennuksen, tontin tai kiinteistön liittäminen Oulun Veden jätevesiviemäriin sekä jätevesien imeytyskenttien muutokset sekä muut jätevesien käsittelyn järjestelyt.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • KVV-suunnittelija
 • Tarvittaessa rakennussuunnittelija
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)
 • KVV-työnjohtaja (voi toimia vastaavana työnjohtajana)

KVV-suunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen.

Lisätietoja

Haja-asutusalueiden jätevesikyselyihin vastaa ympäristötarkastaja Meeri Haataja p. 040 767 7302 ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden osalta ympäristötarkastaja Tiina Kalliokulju p. 044 703 6792.

Ympäristötarkastaja Hannu Salmi palaa lomalta 5.8.2019.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

 

 

Huoneistojärjestelyt

Huoneistojärjestelyllä tarkoitetaan asuinhuoneiston jakamista tai yhdistämistä. Huoneistojärjestelyn lupahakemuksessa tulee käydä ilmi taloyhtiön päätös tai suostumus järjestelyyn. Huoneistojen jakamisessa on varmistettava, että kaavan mukainen autopaikkavaatimus täyttyy. Huomioitava on myös poistumisteiden järjestelyt ja esteettömyyteen liittyvät seikat. Hakemukseen tulee aina liittää asemapiirustus ja pohjapiirustus. Muut suunnitelmat selviävät lupakäsittelyn aikana.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennesuunnittelija (kantavien rakenteiden tai turvallisuuteen vaikuttavien rakenteiden rakentaminen tai muutos)
 • Tarvittaessa KVV-suunnittelija, IV-suunnittelija ja /tai vastaava Tate-suunnittelija
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)
 • Tarvittaessa KVV-työnjohtaja ja/tai IV-työnjohtaja

Rakennussuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen.

Rakennesuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen tai vähäinen.

KVV-suunnittelun ja/tai IV-suunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen, mikäli ne ovat tarpeen.

Tulisija tai -hormi

Lupatyypillä käsitellään uuden hormin tai takan rakentaminen olemassa olevaan rakennukseen.

Vanhan hormin korjaus voidaan tehdä rakentamisajan määräysten mukaisesti.
Uusi savuhormi vanhaan rakennukseen vaatii luvan ja liitteeksi savupiippusuunnitelman.
Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennussuunnittelija
 • Erityissuunnittelija savupiippusuunnitelman laadintaan sekä läpivientien ja suojaetäisyyksien suunnittelemiseen ja määrittämiseen.
 • Tarvittaessa rakennesuunnittelija
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)

Rakennussuunnittelun vaativuusluokka on yleensä vähäinen.

Erityissuunnittelun ja rakennesuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen.

Tarkempia ohjeita saa korjausneuvonnasta korjausneuvonta@ouka.fi. 

Aurinkopaneelit

Lupatyypillä käsitellään luvanvaraiset aurinkopaneelien asennukset. Alle 10 m2 suuruiset lappeen suuntaiset paneelit on vapautettu kuvan hakemisesta.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä sekä otettava huomioon rakentamisen soveltuvuus ympäristöön. Rakentamisessa on käytettävä ammattitaitoisia suunnittelijoita.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennesuunnittelija (kantavien rakenteiden tai turvallisuuteen vaikuttavien rakenteiden rakentaminen tai muutos)
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)

Rakennussuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen. Vaativa luokka voi tulla kyseeseen esimerkiksi arvokkaissa ja suojelluissa rakennuksissa.

Rakennesuunnittelun vaativuusluokka on yleensä tavanomainen tai vähäinen.

Lisätietoja aurinkopaneelien luvista ja suunnitteluperusteista.

 

 

OHJEITA

Taloyhtiölupa

Taloyhtiö voi yhdellä luvalla hakea rakennusluvan kaikille taloyhtiön huoneistoille kuten parveke- ja terassilasituksille, pesuhuoneremonteille tai kengityksille. Osakkaat voivat toteuttaa pesuhuoneremonttejaan omaan tahtiinsa, valmiilla suunnitelmilla ja valmiiksi luvitettuna. Lupa on halvempi kuin jokainen pesuhuoneremontti erikseen haettuna. Edellytyksenä on, että asianmukaiset suunnitelmat on laadittu ja taloyhtiöllä on koko luvan ajan nimettynä / hyväksytettynä vastaava työnjohtaja. Yksilölliset pesuhuoneremontit ja laajennukset luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan.

Taloyhtiöluvan etuja ovat:

 • Taloyhtiöiden remonttien laatutaso nousee asianmukaisten, valmiiden suunnitelmien myötä.
 • Työmaalle saadaan toteutuksesta vastaava, kelpoinen henkilö, joka on rakentamisen ammattilainen.
 • Lupien hakeminen helpottuu.

Vastaavan työnjohtajan (VTJ) ei tarvitse sitoutua 10 vuodeksi lupaan. VTJ voi olla palkattuna esim. puitesopimuksella kolmeksi vuodeksi. Tämän vastaavan työnjohtajan irtisanoutuessa, uusi  puitesopimuksella valittu työnjohtaja nimetään ja hyväksytetään lupaan. Vastaava työnjohtaja voi olla myös kylpyhuonekohtainen. Työnjohtajan vaihtamisesta ei tule maksua.

Katselmukset

 • Aloituskokous, jossa käydään läpi vastaavan työnjohtajan ja taloyhtiön edustajan kanssa luvan ehdot.
 • Ensimmäineen huoneistoon tehdään rakennekatselmus ja osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus)
 • Seuraavista pesuhuoneista tehdään aloitusilmoitus ja tarvittaessa pidetään rakennekatselmuksia
 • Vastaava työnjohtaja kirjaa äyttöönottokatselmuksen huonekorttiin tai tarkistusasiakirjaan. 
 • Viimeiseen luvan pesuhuoneeseen pidetään lopuulinen loppukatselmus, joka sulkee luvan ja lopettaa vastaavan työnjohtajan vastuun. 

Taloyhtiölupaa haetaan kuten muitakin rakennuslupia. Lupa on voimassa 5 vuotta, mutta sille voidaan myöntää jatkolupia 10 vuoteen asti.

 • rakennuslupa haetaan sähköisessä lupapalvelussa
 • lupahakemus koskee pesuhuoneiden perustyyppejä
 • yksilölliset ratkaisut ja laajennukset luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan
 • taloyhtiö teettää ammattilaisella asianmukaiset suunnitelmat, joihin kuuluu

 

 

 

Energiatehokkuus korjaus- ja muutostöissä

Rakennusvalvonta auttaa pientaloasujia pienentämään energialaskuaan ja riskit tiedostaen korjaamaan talonsa energiatehokkaammaksi samalla sen arvoa nostaen. Tätä varten olemme kehittäneet Energiakorjaus-korttisarjan ja Energiakorjaus-sivuston, joilla ohjataan korjaushankkeen läpiviennissä -kuntoselvityksistä työmaatoteutukseen ja ikkunan tiivistyksestä täydelliseen peruskorjaukseen. Energiakorjaus on ajankohtainen jokaiselle remontoijalle Maankäyttö- ja rakennuslain muutosten ohjatessa yhä voimakkaammin energiatehokkuuden parantamiseen aina  korjaustoimien yhteydessä.

Mikäli olet epävarma vaatiiko korjaustoimenpiteesi rakennuslupaa, varmista asia rakennusvalvonnasta. 

Energiakorjaus.info -sivustolta löydät paljon asiaa avuksi korjauksen suunnitteluun. Sivuston ohjekortit käsittelevät laajasti erilaisia korjauksia, eivät vain energiakorjauksia. Kortteja löytyy sekä pientaloille että asuinkerrosteloille.

Asuinkerrostalojen laajojen korjaushankkeiden läpivientiin on laadittu opas asuinkerrostalon korjauksen toimivuuden varmistamiseen. Opas on tarkoitettu erityiseti isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden hallitusten käyttöön.

Kun harkitset talosi remontointia, ota yhteyttä Oulun rakennusvalvonnan korjausneuvontaan. Mietitään yhdessä kuinka edetä kotisi remontin ja energiakorjauksen kanssa!

Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta – liite rakennuslupaan

Laajennusten energiatehokkuusvaatimusten ohjeistus Oulussa

Luvan hakeminen, vastuuhenkilöt ja lupa-asiakirjan liitteet

Korjaus- tai muutosluvan hakijana toimivat kaikki kiinteistön omistajat tai taloyhtiö. Sähköisen luvan perustajalla tulee siten olla nimenkirjoitusoikeus tai valtakirja kiinteistön kaikilta omistajilta. Hakijan pitää tunnistautua järjestelmään esimerkiksi pankkitunnuksilla.

Sähköisessä lupapalvelussa pääpiirustukset talletetaan PDF-tiedostoina järjestelmään ARK-tiedostoetuliitettä käyttäen, jonka jälkeen tulee välilyönti. Pääpiirustusten tulee olla mustavalkoisia. Muut hakemusliitteet talletetaan LIITE-etuliitettä käyttäen. Poikkeuksena joskus tarvittava LVI-asemapiirros, jonka etuliitteenä käytetään kirjaimia LVI. Muuten tiedostojen nimeämine on vapaamuotoista. Liitteet tulee talletaa oikean otsikon alle ja kuvaus kenttään ei tarvitse kirjoittaa mitään, jos otsikko kertoo liitteen asian. Kuitenkin jos yhden otsikon alle tulee useita liitteitä voi kuvauskenttään merkitä tarkenteen kuten pohjapiirroksesta talon kirjaimen tai leikkauksesta sijaintiedon. Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sähköistä lupaa varten tarvittavat asiakirjat:

 1. Pääpiirustukset, Asemapiirustus
 2. Pääpiirustukset korjattavien tilojen tai julkisivujen osalta (piirustukset mustavalkoisina).
 3. Muita suunnitelmia tarpeen mukaan. Muiden suunnitelmien tarve on esitetty korjaustyyppikohtaisissa ohjeissa.

Muut liitteet:

Yleensä rakennusvalvonnassa on tieto korjauskohteen omistus- tai hallintaoikeudesta, joten sitä ei yleensä tarvitse erikseen osoittaa. Jos rakennus on hankittu hiljattain, voi omistusoikeuden osoittaa esimerkiksi kauppakirjajäljennöksellä.

Mikäli korjaukset koskevat ainoastaan sisäpuolisia töitä, ei naapureita tarvitse tiedottaa tai kuulla. Sen sijaan esimerkiksi terassien rakentamisen yhteydessä, julkisivukorjauksissa ja pihan korjauksissa usein tuulee kyseeseen naapureille tiedottaminen. Lupahakemuksen perustamisvaiheessa kannattaa kysyä rakennusvalvonnasta naapureiden kuulemisen tarve.

Korjaus ja muutostöiden energiaselvitys on annettava aina, kun talon julkisivuihin tai vesikattoon tehdään luvanvaraisia korjauksia. Myös talotekniikan muutoksissa voidaan vaatia em. selvitys. Selvitys tehdään lomakkeella.

Lupahakemukseen nimettävät vastuuhenkilöt

 • Pääsuunnittelija
 • Rakennussuunnittelija
 • Tarvittaessa rakennesuunnittelija (kantavien rakenteiden tai turvallisuuteen vaikuttavien rakenteiden rakentaminen tai muutos)
 • Tarvittaessa rakennusfysiikan suunnittelija (lisälämmöneristys, vesi- ja kosteuseristysten muutokset)
 • Tarvittaessa KVV-suunnittelija, IV-suunnittelija j /tai vastaava Tate-suunnittelija
 • Vastaava työnjohtaja (Jos urakka kilpailutetaan, on vastaava työnjohtaja hyväksytettävä ennen töiden aloittamista)
 • Tarvittaessa KVV-työnjohtaja ja/tai IV-työnjohtaja

 

 

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostaminen pientalossa

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Korjausneuvontasivusto

Linkki energiakorjaus.info sivulle

www.energiakorjaus.info

Korjausrakentamisen yhteystietoja

Korjausneuvonta
044 703 2722
korjausneuvonta@ouka.fi

Anneli Paakkari
Tarkastusarkkitehti
044 703 2717

Olli Teriö
Korjausrakentamisen asiantuntija
040 162 8814

Juha Järvenpää
Tarkastusinsinööri
044 703 2708

Jouni Rautio
Tarkastusinsinööri
040 589 5419

Ilkka Räinä
Johtava LVI-insinööri
040 620 8487

Eero Kannisto
LVI-insinööri
040 676 5498

Esa Ervasti
LVI-insinööri
044 703 2706

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi