Korjausrakentaminen

Korjaus- ja muutostöihin tarvitaan rakennuslupa, jos työ on verrattavissa uuden rakentamiseen, rakennusta laajennetaan, kerrosalaa lisätään tai jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Aina korjaus- ja muutostyön yhteydessä tulee tarkastella onko toimenpiteen yhteydessä mahdollista parantaa energiatehokkuutta. Lupa tarvitaan sellaiseen rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuviin korjaus- ja muutostöihin, joilla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen vaikka toimenpide muuten olisikin vapautettu luvan hakemisesta.

Esimerkiksi vesikatteen uusiminen voi olla joissain tapauksissa vapautettu luvan hakemisesta mutta koska työn yhteydessä voi olla mahdollista parantaa yläpohjan energiatehokkuutta, tulee sen mahdollisuu tarkastella. Tällöin luvan tarpeen ja energiatehokkuuden parantamisen tarpeen määrittelee se, onko energiatehokkuuden parantaminen teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista. 

Energiatehokkuuden parantamiseen on useita erilaisia keinoja ja riittävää parannusta voidaan mitata eri tavoin.

Lisätietoa luvan hakemisesta korjaustoimenpiteisiin

Selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta – liite rakennuslupaan

Laajennusten energiatehokkuusvaatimusten ohjeistus Oulussa

Korjausrakentamisen neuvonta

Rakennusvalvonta auttaa pientaloasujia pienentämään energialaskuaan ja riskit tiedostaen korjaamaan talonsa energiatehokkaammaksi samalla sen arvoa nostaen. Tätä varten olemme kehittäneet Energiakorjaus-korttisarjan ja Energiakorjaus-sivuston, joilla ohjataan korjaushankkeen läpiviennissä -kuntoselvityksistä työmaatoteutukseen ja ikkunan tiivistyksestä täydelliseen peruskorjaukseen.

Energiakorjaus on ajankohtainen jokaiselle remontoijalle Maankäyttö- ja rakennuslain muutosten ohjatessa yhä voimakkaammin energiatehokkuuden parantamiseen aina  korjaustoimien yhteydessä.

Mikäli olet epävarma vaatiiko korjaustoimenpiteesi rakennuslupaa, varmista asia rakennusvalvonnasta.

Energiakorjaus.info -sivustolta löydät paljon asiaa avuksi korjauksen suunnitteluun. Sivuston ohjekortit käsittelevät laajasti erilaisia korjauksia, eivät vain energiakorjauksia. Kortteja löytyy sekä pientaloille että asuinkerrosteloille.

Asuinkerrostalojen laajojen korjaushankkeiden läpivientiin on laadittu opas asuinkerrostalon korjauksen toimivuuden varmistamiseen. Opas on tarkoitettu erityiseti isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden hallitusten käyttöön.

Kun harkitset talosi remontointia, ota yhteyttä Oulun rakennusvalvonnan korjausneuvontaan. Mietitään yhdessä kuinka edetä kotisi remontin ja energiakorjauksen kanssa!

KORJAUS- JA MUUTOSTÖIDEN LUVAT

Julkisivumuutos tai -korjaus

Julkisivukorjaukselle tulee yleensä hakea toimenpidelupaa, lupatyyppinä on julkisivumuutos. Julkisivun värin tai ulkonäön muuttaminen vaatii aina toimenpideluvan. Huoltomaalaus ilman värin muutosta ja pienten alueiden vähäiset paikkaukset eivät vaadi lupaa. Jos julkisivussa tai parvekkeissa on nähtävissä merkkejä betonin, terästen tai muiden turvallisuuteen vaikuttavien rakenteiden vaurioista, on kohteessa tehtävä kuntotutkimus, jonka jälkeen luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti.

Julkisivujen korjausten rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka on tavanomainen silloin, kun julkisivuihin tai rakennusosiin ei tehdä ulkonäköön vaikuttavia muutoksia. Julkisivujen korjausten rakennussuunnittelutehtävän vaativuusluokka on vaativa silloin, kun kerrostalon julkisivuihin tai rakennusosiin tehdään ulkonäköön vaikuttavia muutoksia. Rakennussuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät YM2/601/2015 ohjeiden mukaan. Kerrostaloissa muutoksia voi suunnitella rakennusarkkitehti tai arkkitehti tai vastaavan koulutuksen ja kokemuksen omaava muu suunnittelija ympäristöministeriön ohjeen mukaan.

Julkisivukorjauksissa lupaa varten esitetään

 • asemapiirros tai sijaintipiirros
 • lomakkeet naapureiden kuulemisesta
 • julkisivupiirrokset
 • rakennetyypit
 • selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta.

Lupahakemukseen on suositeltavaa sisällyttää myös tärkeimmät erityispiirustukset kuten rakenneleikkaukset ja detaljit, koska korjaukset alkavat yleensä pian luvan saannin jälkeen. Erityispiirustukset voidaan toimittaa ja esitellä myös luvan saannin jälkeen ennen töiden aloittamista.

Julkisivukorjaukselle on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa vastaava työnjohtaja, joka vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti (MRL §122).

Luvan tarvetta on käsitelty myös Oulun kaupungin rakennusjärjestyksessä. Sieltä voi tarkistaa ajan tasalla olevat vaatimukset.

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Julkisivu- ja parvekekorjausten sekä parvekelasitusten ohjekortti

Vesikaton tai yläpohjan muutos tai korjaus

Vesikattokorjaukselle tulee yleensä hakea toimenpide– tai rakennuslupa. Katon värin tai ulkonäön muuttaminen vaatii aina vähintään toimenpideluvan. Katon tukirakenteiden muuttaminen on rakennusluvanvaraista korjaamista. Katon korjaaminen ennalleen tai aikaisemmin käytössä olleen vesieristeen uusiminen eivät vaadi lupaa.

Luvan vaativuusluokka on yleensä tavanomainen, ellei korjauksessa ole erityisiä haasteita kuten pitkäaikaisia vesivaurioita, mikä voi nostaa suunnittelun ja työnjohdon vaativaan luokkaan. Ulkonäköön vaikuttavissa muutoksissa lupaan tarvitaan vastuuhenkilöksi rakennussuunnittelija ja vauriokorjauksissa rakennesuunnittelija. Kumpi tahansa heistä voidaan nimetä pääsuunnittelijaksi korjauksen luonteen mukaan.

Vesikattokorjauksissa lupaa varten esitetään

 • asemapiirros tai sijaintipiirros
 • lomakkeet naapureiden kuulemisesta
 • julkisivupiirrokset
 • rakennetyypit
 • tärkeimmät rakenneleikkaukset
 • selvitys korjaus- ja muutostyön energiatehokkuudesta.

Korjaukselle on hyväksytettävä rakennusvalvonnassa vastaava työnjohtaja, joka vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti (MRL §122).

Luvan tarvetta on käsitelty myös Oulun kaupungin rakennusjärjestyksessä. Sieltä voi tarkistaa ajan tasalla olevat vaatimukset.

Vesikaton ja yläpohjan kunnossapidon ja korjausten opas

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Kosteus- tai mikrobivauriokorjaus sekä vesivahinko

Yleensä äkillinen vesivahinko ei vaadi lupaa, jos rakenteet voidaan korjata vaihtamalla kuivat materiaalit kastuneiden tilalle tai rakenne voidaan kuivata nopeasti ja luotettavasti sekä rakenne palauttaa ennalleen.

Pitkään jatkuneen kosteuden aiheuttaman vaurion korjaus on luvanvarainen. Asiantuntijan pitää selvittää kosteuden aiheuttamien vaurioiden laatu ja laajuus.  Lupahakemukseen tulee liittää tehdyt kuntotutkimukset sekä sisäilma- ja kosteusmittaukset.

Kosteusvaurion korjaaminen ei vaadi lupaa, kun

 • kastuminen on äkillinen ja kastumisella on selvä syy
 • kastuminen on selvästi rajattavalla, suppealla alueella
 • kastumisesta ei ole syntynyt terveyshaittaa (ei mikrobivaurioituneita rakenteita)
 • kastuneet materiaalit poistetaan välittömästi, kuivataan ja rakenteet korjataan alkuperäiseen tai viimeksi luvitettuun kuntoon.

Kosteusvaurion korjaaminen vaatii luvan, kun

 • kosteusvaurio on syntynyt pidemmän ajan kuluessa
 • kosteusvaurion laajuus vaatii selvittelyä
 • rakennuksessa on rakenteita, joissa todettu kosteusvaurioita
 • rakennuksessa on rakenteita, joissa todettu mikrobivaurioita
 • kosteusvaurio ulottuu rakenteisiin ja korjaustyö edellyttää uutta rakennesuunnittelua.

Märkätilan muutos tai korjaus

Rakennus- tai toimenpidelupaa on haettava, kun märkätilan korjaus voi aiheuttaa muutoksen rakennuksen tekniseen toimivuuteen, terveydellisiin oloihin tai turvallisuuteen. Niin sanotussa pintaremontissa, kun vain laatat ja vedeneristys uusitaan, ei vaadita lupaa.

Lupakynnys ei ylity, kun kylpyhuoneen korjauksessa rakenteiden tekninen toimivuus ei muutu, esimerkiksi kun kylpyhuoneen

 • keraamiset laatat ja kylpyhuoneen kosteusteknisesti toimiva vedeneriste uusitaan ennalleen
 • kosteusteknisesti toimiva vedeneriste muutetaan nykyaikaiseen vedeneristeeseen kuten muuttamalla olemassa oleva sivelty kosteussulku nykyaikaiseen vedeneristeeseen
 • olemassa oleva muovimatto vaihdetaan nykyaikaiseen vedeneristeeseen.

Märkätilan korjauksessa rakennuksen tekninen toimivuus voi muuttua eli lupakynnys ylittyy, kun esimerkiksi kylpyhuoneen

 • lattiakaivo muutetaan valurautaisesta muovilattiakaivoksi, jolloin palo-osastointi tai äänitekninen toimivuus voi muuttua lattiakaivon kohdalla
 • välipohjaan asennetaan uusi lattiakaivo, jolloin palo-osastointi ja/tai äänitekninen toimivuus voi muuttua lattiakaivon kohdalla
 • alakatto muutetaan kipsilevystä paneloinniksi, ääni- ja palotekninen toimivuus muuttuu, jos alakatto on osa välipohjan tai yläkerran viemäreiden ääni- ja paloteknistä rakennetta
 • laajennetaan alakerran kuivan tilan päälle (kylpyhuoneen seinän muutos), jolloin välipohjan äänitekninen toimivuus voi muuttua askelääneneristävyyden suhteen alakerrassa
 • ovi ja kynnys uusitaan niin, että ilmanvaihdon korvausilmareitti poistetaan ja huoneiston ilmanvaihto voi muuttua
 • lattian rakennetta muutetaan esim. poistamalla lattian aikaisempia rakennekerroksia, jolloin välipohjan ääni- ja palotekninen toimivuus voi muuttua.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaatisi lupaa, niin korjaamisessa on noudatettava säännöksiä ja käytettävä ammattitaitoista valvojaa ja suunnittelijoita.

Talotekniikan muutos tai korjaus

Luvanvaraisia talotekniikan muutos- ja korjaustöitä ovat ns. linjasaneeraukset ja merkittävästi rakennukseen ja sen olosuhteisin vaikuttavat järjestelmienn muutokset kuten ilmanvaihdon muuttaminen painovoimaisesta koneelliseksi tai koneellisen poistoilmanvaihdon muutaminen koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi. 

Ilmanvaihdon kunnossapidon ja korjausten oppaassa on esittetty asuinkerrostalojen hallituksille ja isännöitsijöille keskeisiä kunnosapidon periaatteita ja ohjeita korjausten suunitteluun. 

Hae lupaa sähköisessä järjestelmässä

Sähköisen järjestelmän ohjeet

Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamisen oppaassa kerrotaan ilmanvaihdon tehostamismahdollisuuksista pientaloissa. Tehostaminen on tarpeen, kun omakotitalossa ei ole kunnollista korvausilman saantia. Erityisesti ulkovaippaan tehtyjen korjausten jälkeen tai kun polttoon perustuva lämmitys muutetaan maalämpöö tai kaukolämpöön, on myös ilmanvaihdon toimivuuta tarkasteltava. Oppaassa esiteyt toimenpiteet eivät yleensä vaadi rakennusvalvonnalta lupaa. Toisaalta oppaassa esitetyt toimenpiteet eivät yleensä myöskään täytä nykyisten säädösten vaatimustasoa. 

Lämmitysjärjestelmän muutos

Jätevesijärjestelmän tai -liittymän rakentaminen, muutos tai korjaus

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien päivittämisen takaraja alkaa lähestymään. Lisätietoja

Haja-asutusalueiden jätevesikyselyihin vastaa ympäristötarkastaja Meeri Haataja p. 040 767 7302 ja vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden osalta ympäristötarkastaja Tiina Kalliokulju p. 044 703 6792.

Ympäristötarkastaja Hannu Salmi palaa lomalta 5.8.2019.

 

 

Huoneistojärjestelyt

Huoneistojärjestelyllä tarkoitetaan asuinhuoneiston jakamista tai yhdistämistä. Huoneistojärjestelyyn vaaditaan toimenpidelupa, ellei siihen liity muutoksia, jotka edellyttävät rakennuslupaa. Huoneistojärjestelyn lupahakemuksessa tulee käydä ilmi taloyhtiön päätös tai suostumus järjestelyyn. Huoneistojen jakamisessa on varmistettava, että kaavan mukainen autopaikkavaatimus täyttyy. Huomioitava on myös poistumisteiden järjestelyt ja esteettömyyteen liittyvät seikat. Hakemukseen tulee aina liittää asemapiirustus ja pohjapiirustus. Muut suunnitelmat selviävät lupakäsittelyn aikana.

Tulisija tai -hormi

Vanhan hormin korjaus voidaan tehdä rakentamisajan määräysten mukaisesti.
Uusi savuhormi vanhaan rakennukseen vaatii luvan ja liitteeksi savupiippusuunnitelman.
Tarkempia ohjeita saa korjausneuvonnasta korjausneuvonta@ouka.fi. 

Aurinkopaneelit

Rakennusjärjestyksessä on vapautettu luvan hakemiselta korkeintaan 10 m2:n suuruisen aurinkokeräimen ja aurinkopaneelin sijoittaminen rakennuksen vesikatolle. Lisätietoja aurinkopaneelien luvista ja suunnitteluperusteista.

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä säännöksiä sekä otettava huomioon rakentamisen soveltuvuus ympäristöön. Rakentamisessa on käytettävä ammattitaitoisia suunnittelijoita.

TALOYHTIÖLUPA PESUHUONEILLE

Mikä on taloyhtiölupa

 • taloyhtiö voi yhdellä luvalla hakea rakennusluvan kaikille taloyhtiön ns. perustyyppien toimenpiteille kuten pesuhuoneremonteille. 
 • osakkaat voivat toteuttaa pesuhuoneremonttejaan omaan tahtiinsa, valmiilla suunnitelmilla ja valmiiksi luvitettuna.
 • lupa on halvempi kuin jokainen pesuhuoneremontti erikseen haettuna
 • edellytyksenä on, että asianmukaiset suunnitelmat on laadittu ja taloyhtiöllä on koko luvan ajan nimettynä / hyväksytettynä vastaava työnjohtaja.
 • yksilölliset pesuhuoneremontit ja laajennukset luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan 
 • taloyhtiö tiedottaa itse osakkaita taloyhtiöluvasta

Etuja

 • Taloyhtiöiden remonttien laatutaso nousee asianmukaisten, valmiiden suunnitelmien myötä.
 • Työmaalle saadaan toteutuksesta vastaava, kelpoinen henkilö, joka on rakentamisen ammattilainen.
 • Lupien hakeminen helpottuu.

 

Taloyhtiölupaa voi hakea esimerkiksi seuraaville toimenpiteille

 • pesuhuoneiden uusiminen (mm. vedeneristeet)
 • parveke- ja terassilasitukset
 • kengityskorjaukset (valesokkelin/alaohjauspuun korjaustyö)

Rakennusluvan hakeminen

 • rakennuslupa haetaan sähköisessä lupapalvelussa
 • lupahakemus koskee pesuhuoneiden perustyyppejä
 • yksilölliset ratkaisut ja laajennukset luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan
 • taloyhtiö teettää ammattilaisella asianmukaiset suunnitelmat, joihin kuuluu
 • asema-/sijaintipiirros
 • kerrospohjat 1:100
 • pesuhuoneet, perustyypit esim. huonekortteina 1:50
 • märkätilaleikkaus tai –detaljit, joissa esitetty vähintään lattia-seinä –liittymä, lattiakaivon kohta ja kynnys
 • lupaan kiinnitetään vastaava työnjohtaja, vastaava työnjohtaja on nimettynä luvassa koko ajan *)
 • lupa on voimassa 5 vuotta
 • luvalle voidaan myöntää jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana enintään 2 + 3 vuotta, jos
 • luvassa on koko ajan nimettynä vastaava työnjohtaja

*) Vastaavan työnjohtajan (VTJ) ei tarvitse sitoutua 10 vuodeksi lupaan. VTJ voi olla palkattuna esim. puitesopimuksella kolmeksi vuodeksi. Tämän vastaavan työnjohtajan irtisanoutuessa, uusi  puitesopimuksella valittu työnjohtaja nimetään ja hyväksytetään lupaan. Vastaava työnjohtaja voi olla myös kylpyhuonekohtainen. Työnjohtajan vaihtamisesta ei tule maksua.

Katselmukset

ensimmäinen pesuhuone katselmoidaan

 • aloituskokous, jossa käydään läpi vastaavan työnjohtajan ja taloyhtiön edustajan kanssa luvan ehdot
 • normaalit katselmukset: purku-/rakennekatselmus
 • käyttöönottokatselmus

seuraavat pesuhuoneet

 • aloitusilmoitus (vastaava työnjohtaja)
 • satunnaisesti normaalit katselmukset: purku-/rakennekatselmus (vastaava työnjohtaja)
 • käyttöönottokatselmus (vastaava työnjohtaja)

viimeinen luvassa oleva pesuhuone

 • loppukatselmus (vastaava työnjohtaja)
 • loppukatselmus sulkee luvan
 • vastaavan työnjohtajan vastuun lopettaminen
 • ei voi hakea jatkoaikaa
 •  yksilölliset ratkaisut, laajennukset yms. luvitetaan erikseen ellei niitä ole sisällytetty lupaan

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Korjausneuvontasivusto

Linkki energiakorjaus.info sivulle

www.energiakorjaus.info

Korjausrakentamisen yhteystietoja

Korjausneuvonta
044 703 2722
korjausneuvonta@ouka.fi

Anneli Paakkari
Tarkastusarkkitehti
044 703 2717

Olli Teriö
Korjausrakentamisen asiantuntija
040 162 8814

Juha Järvenpää
Tarkastusinsinööri
044 703 2708

Jouni Rautio
Tarkastusinsinööri
040 589 5419

Ilkka Räinä
Johtava LVI-insinööri
040 620 8487

Eero Kannisto
LVI-insinööri
040 676 5498

Esa Ervasti
LVI-insinööri
044 703 2706

Sähköposti
etunimi.sukunimi@ouka.fi