Korjaus- ja muutostyöt

Rakennus- tai toimenpidelupa tarvitaan rakennuksen laajentamiseen, rakennuksen rakentamiseen verrattavaan tai energiatehokkuuteen vaikuttavaan korjaus- ja muutostyöhön ja jos rakentamisella voi olla vaikutusta rakennusten käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Energiatehokkuusvaatimukset ovat laajentaneet luvan tarvetta siten, että jos korjauksen yhteydessä on mahdollista vaikuttaa energiatehokkuuteen (ja se on teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti mahdollista), on kyseinen toimenpide luvanvaraista. Tämän perusteella myös esimerkiksi julkisivun verhouksen tai vesikatteen uusiminen on luvanvarainen toimenpide sillä sen yhteydessä tulee tarkastella mahdollisuus parantaa seinän tai katon energiatehokkuutta. Julkisivun maalaaminen taas ei laukaise energiatehokkuuden tarkasteluvelvollisuutta mutta voi kaupunkikuvallisesti vaatia luvan. 

Rakennuksen osankin käyttötarkoituksenmuutos edellyttää rakennuslupaa.

MRL 125 §rakennusjärjestys

 

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Sähköisessä lupapalvelussa suurin osa lomakkeista täytetään suoraan lupajärjestelmään ja esimerkiksi erillistä lupahakemuslomaketta ei tarvita. Erikseen täytetyt lomakkeet liitetään järjestelmän Liitteet- välilehdelle. Sähköisen luvan yhteydessä ei tarvitse enää toimittaa paperisia lupakuvia vaan sähköiset suunnitelmat riittävät. Muistathan kiinnittää huomiota oikeaan nimeämiseen, jotta arkistointi on mahdollista. 

 

Rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat:

1. Rakennuslupahakemus
2. Piirustukset (pääpiirustukset)
3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset
4. Naapurille tiedottaminen
6. Tilastolomakkeet (RH-lomake)
7. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto
8. Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan ja KVV-työnjohtajan hyväksyttämisen hakulomakkeet
9. Energiaselvitys

 

1. Rakennuslupahakemus

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta.

Sähköinen asiointipalvelu

Hakijoina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Luvan perustajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen.

2. Piirustukset (pääpiirustukset)

Paperilupahakemus: 2 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja rakennussuunnittelijan allekirjoittamina

Teipatut asiakirjat eivät ole arkistointikelpoisia.

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

 • pinta-alatiedot (RT 12-10277, SFS 5139) ja tilavuustiedot (RT 120.12, SFS 2460) ryhmiteltyinä uusiin ja olemassa oleviin. Lisäksi ilmoitetaan kerrosala, joka on laskettu ulkoseinän 250 mm:n paksuudella sekä mahdollinen muutosala, kun kokonaispinta-ala ei muutu

 • asemapiirros, mittakaava 1:200

 • pohjapiirros 1:100 (tai 1:50), pohjapiirroksessa esitetään muun ohella vesi- ja viemärikalusteet, palo-osastot ja ilmanvaihtojärjestelyt, purettavat rakenteet ja uudet rakenteet

 • leikkauspiirustukset 1:100 (1:50) tarvittaessa

 • julkisivupiirustukset 1:100 tarvittaessa

 • rakenneleikkaus 1:20 tarvittaessa, u-arvot

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta (Tilauspalvelu) tai

 • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta tai

 • jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta (Maanmittauslaitos) tai asiakaspalvelu.yyp@ouka.fi

4. Naapurille tiedottaminen (naapurilomake)

Lupahakemuksiin liitettävä maksullinen naapuriluettelo tilataan suoraan tilauspalvelusta, mikäli naapurikuulemisia ei hoideta virkateitse. Linkki löytyy sähköisessä asiointipalvelussa naapuriluetteloa koskevassa ohjeessa.

4.1 Tiedottaminen naapurille

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti aina ilmoittaa naapurille. Tiedottaminen on tarpeetonta vain, mikäli rakennushanke on vähäinen ja tiedottaminen on naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta (esim. vähäinen julkisivumuutos, joka ei näy naapurille). 

4.2 Naapurien kuuleminen

Mikäli rakennushanke poikkeaa vähäisessä määrin asemakaavasta (esim. rakennusalan ylitys) tai rakentamistapaohjeista, tulee naapureita kuulla ja pyytää heiltä suostumusta/lausuntoa kyseiseen poikkeamiseen.

5. Selvitys korjaustoimista - liitelomake

Selvitys  rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöiden yhteydessä

YM asetus 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

6. Tilastolomakkeet (RH-lomake) (ei tarvita sähköisessä hakemuksessa, tiedot syötetään järjestelmään)

 • RH 1 Rakennushankeilmoitus

  • jokaisesta rakennuksesta erikseen, päärakennus, erillinen autotalli jne.
  • täytetään, jos laajennetaan, rakennuksen ominaisuudet, käyttötarkoitus tai huoneistotiedot muuttuvat
 • RH 2 Asuinhuoneistolomake

  • täytetään lisäksi vain, kun asuntoja on enemmän kuin yksi
  • muutostyön yhteydessä, mikäli asunnon pinta-ala tai huoneluku muuttuu, vanha asunto esitetään poistona ja uusi lisäyksenä.
 • RK 9 Poistumislomake

  • täytetään vain, mikäli rakennuspaikalta poistetaan rakennuksia.

7. Rakennustöiden vastaava työnjohtaja (VTJ) ja KVV-työnjohtaja (sähköisessä hakemuksessa lisääminen ja kutsuminen tehdään järjestelmässä, vastaava käy vahvistamassa osallistumisensa)

 • hyväksyttämisen hakulomakkeet, kumpikin kahtena kappaleena, (KVV = kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto).
 • vastaavan/KVV-työnjohtajan hakemus (KVV=kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto)

 • kumpikin kahtena kappaleena 

 • hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

Vastaavan työnjohtajan hakemus on oltava mukana jo lupavaiheessa. Muut työnjohtajat on hyväksytettävä (= toimitettava hakemus rakennusvalvontaan, josta ilmoitetaan hyväksyminen kirjallisena) ennen kyseisen työn aloittamista.

8. Energiaselvitys tai lämpöhäviöiden tasauslaskenta

Energiaselvitys laaditaan laajennuksista ja korjaus- ja muutostöistä hankkeen laadusta, laajuudesta ja käyttötarkoituksesta riippuen. Tasauslaskenta suoritetaan aina laajennuksen yhteydessä.

 • Tiiveyskortti (rakennuksessa käytetty ilmatiiveysluku)

 • Tasauslaskelma 

 • Energiaselvitys ja energiatodistus

Lisäksi voidaan pyytää muitakin selvityksiä kohteen laajuudesta tai käyttötarkoituksesta riippuen, esim.:

 • pohjatutkimus laajennuksesta

9. Töiden aloitus, luvan lainvoimaisuus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on 14 päivän valitusaika. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan. Anomuksesta ja vakuutta vastaan voidaan rakennustyö aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. (Maankäyttö- ja rakennuslaki §144). Vakuus voidaan pyytää esim. vakuutusyhtiöltä tai pankilta.

10. Rakennuslupamaksut

Rakennusvalvonta perii kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen lupamaksun. Se muodostuu perusmaksusta ja laajuussidonnaisesta maksusta. Lupamaksun yhteydessä peritään myös rakennuksen paikan merkitsemis- ja sijaintikatselmusmaksu.

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.