In English | På svenska | Tekstin koko A- A+
A-Ö
HAKEMISTO

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

KAIKKI LUVAT OVAT MAKSULLISIA. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Korjaus- ja muutostyöt Korjaus- ja muutostyöt

Rakennus- tai toimenpidelupa tarvitaan rakennuksen laajentamiseen, rakennuksen rakentamiseen verrattavaan tai energiatehokkuuteen vaikuttavaan korjaus- ja muutostyöhön ja jos rakentamisella voi olla vaikutusta rakennusten käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuksen osankin käyttötarkoituksenmuutos edellyttää rakennuslupaa.

MRL 125 §rakennusjärjestykset

Rakennuslupaa varten tarvittavat asiakirjat:

1. Rakennuslupahakemus
2. Piirustukset (pääpiirustukset)
3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset
4. Naapurille tiedottaminen
6. Tilastolomakkeet (RH-lomake)
7. Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto
8. Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan ja KVV-työnjohtajan hyväksyttämisen hakulomakkeet

9. Energiaselvitys

1. Rakennuslupahakemus

Rakennus-/Toimenpidelupahakemus

Allekirjoittajana rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen.

2. Piirustukset (pääpiirustukset)

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja rakennussuunnittelijan allekirjoittamina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköiset piirustukset) ennen lupapäätöksen tekoa!Teipatut asiakirjat eivät ole arkistointikelpoisia

pinta-alatiedot (RT 12-10277, SFS 5139) ja tilavuustiedot (RT 120.12, SFS 2460) ryhmiteltyinä uusiin ja olemassa oleviin. Lisäksi ilmoitetaan kerrosala, joka on laskettu ulkoseinän 250 mm:n paksuudella sekä mahdollinen muutosala, kun kokonaispinta-ala ei muutu

 • asemapiirros, mittakaava 1:200
 • pohjapiirros 1:100 (tai 1:50), pohjapiirroksessa esitetään muun ohella vesi- ja viemärikalusteet, palo-osastot ja ilmanvaihtojärjestelyt, purettavat rakenteet ja uudet rakenteet
 • leikkauspiirustukset 1:100 (1:50) tarvittaessa
 • julkisivupiirustukset 1:100 tarvittaessa
 • rakenneleikkaus 1:20 tarvittaessa, u-arvot

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 • oikeaksi todistettu jäljennös vuokrasopimuksesta tai
 • oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta tai
 • jäljennös lainhuutopöytäkirjasta tai lainhuutotodistuksesta (lainhuutotodistuksia saa esim. Karttapisteestä).

4. Naapurille tiedottaminen (naapurilomake)

Naapuriluettelon voi tarvittaessa tilata asiakaspalvelu.yyp@ouka.fi tai puh. 044 703 0009

4.1 Tiedottaminen naapurille

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti aina ilmoittaa naapurille. Tiedottaminen on tarpeetonta vain, mikäli rakennushanke on vähäinen ja tiedottaminen on naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta (esim. vähäinen julkisivumuutos, joka ei näy naapurille). 

4.2 Naapurien kuuleminen

Mikäli rakennushanke poikkeaa vähäisessä määrin asemakaavasta (esim. rakennusalan ylitys) tai rakentamistapaohjeista, tulee naapureita kuulla ja pyytää heiltä suostumusta/lausuntoa kyseiseen poikkeamiseen.

5. Selvitys korjaustoimista - liite

6. Tilastolomakkeet (RH-lomake)

 • RH 1 Rakennushankeilmoitus
 • jokaisesta rakennuksesta erikseen, päärakennus, erillinen autotalli jne.
 • täytetään, jos laajennetaan, rakennuksen ominaisuudet, käyttötarkoitus tai huoneistotiedot muuttuvat
 • RH 2 Asuinhuoneistolomake
 • täytetään lisäksi vain, kun asuntoja on enemmän kuin yksi
 • muutostyön yhteydessä, mikäli asunnon pinta-ala tai huoneluku muuttuu, vanha asunto esitetään poistona ja uusi lisäyksenä.

7. Rakennustöiden vastaavan työnjohtajan (VTJ) ja KVV-työnjohtajan hyväksyttämisen hakulomakkeet, kumpikin kahtena kappaleena, (KVV = kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto).

 • vastaavan/KVV-työnjohtajan hakemus (KVV=kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto)
 • kumpikin kahtena kappaleena 
 • hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

Vastaavan työnjohtajan hakemus on oltava mukana jo lupavaiheessa. Muut työnjohtajat on hyväksytettävä (= toimitettava hakemus rakennusvalvontaan, josta ilmoitetaan hyväksyminen kirjallisena) ennen kyseisen työn aloittamista.

8. Energiaselvitys tai lämpöhäviöiden tasauslaskenta

Energiaselvitys laaditaan laajennuksista ja korjaus- ja muutostöistä hankkeen laadusta, laajuudesta ja käyttötarkoituksesta riippuen. Tasauslaskenta suoritetaan aina laajennuksen yhteydessä.

Lisäksi voidaan pyytää muitakin selvityksiä kohteen laajuudesta tai käyttötarkoituksesta riippuen, esim.:

 • pohjatutkimus laajennuksesta

9. Töiden aloitus, luvan lainvoimaisuus

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on 14 päivän valitusaika. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan. Anomuksesta (yleensä vakuutta vastaan) voidaan rakennustyö aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

10. Rakennuslupamaksut

Rakennusvalvonta perii kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen lupamaksun. Se muodostuu perusmaksusta ja laajuussidonnaisesta maksusta. Lupamaksun yhteydessä peritään myös rakennuksen paikan merkitsemis- ja sijaintikatselmusmaksu.

/14.4.2016 AM