"Kun ryhdyt rakentamaan" "Kun ryhdyt rakentamaan"

1 TONTIN HANKINTA

Tontti- ja asumispalvelut sekä myy että vuokraa kaupungin omistamia tontteja omatoimista omakotirakentamista varten. Tontteja on kaupan myös avoimilla markkinoilla. Omakotitonttien jakoperusteet ovat luettavissa tontti- ja asumispalveluiden sivuilta. Lisätietoa Pienrakentajan oppaassa: Tontin hankinta.

 

2 RAKENNUSVALVONNAN LAADUNOHJAUSILLAT

Rakennusvalvonnan laadunohjauksessa oululaisilla pientalorakentajilla on mahdollisuus saada laajaa rakennuslupamaksuun sisältyvää laadunohjausta. Rakennusvalvonnan laatuohjauksesta saa parhaimman hyödyn osallistumalla tilaisuuksiin yhdessä omien ammattilaisten kanssa jo ennen kuin varsinainen suunnittelu on käynnistynyt ja toimitussopimuksia on tehty.

Perheen henkilökohtaisten laatuvalintojen tekeminen vaatii keskimäärin neljän kuukauden työskentelyn suunnittelun ja ohjausjärjestelmien parissa. Varsinainen rakentaminen voisi käynnistyä aikaisintaan 5 kuukauden kuluttua tontin myöntämisestä. Rakennusvalvonta suosittelee kaikille tontinsaajille tällaista aikataulua ennen varsinaista rakentamisvaihetta.

Laadunohjaus käynnistyy aloitusinfolla, johon osallistuminen on erittäin suositeltavaa.

 

3       PÄÄSUUNNITTELIJAN PALKKAAMINEN

Hankkeen onnistumisen kannalta, oman pääsuunnittelijan (arkkitehti, rakennusarkkitehti, talonrakennusalan DI, insinööri tai mestari) hankinta on ensimmäinen keskeinen tehtävänne. Lisätietoa pienrakentajan oppaasta.

Jos toteutettava rakennushanke on rakennussuunnittelun (tilojen, toimivuuden, tontinkäytön, ympäristön tai arkkitehtuurin) osalta vaativa, tulee rakennussuunnittelun riittävä osaaminen pääsuunnittelun lisäksi olla käytettävissä heti hankkeen alussa. 

Rakennusvalvonnassa on ammattilaiskansioita, joista voi etsiä itselle sopivia pientalosuunnittelijoita ja vastaavia työnjohtajia. Ammattilaisia voi etsiä myös ammatillisten etujärjestöjen ylläpitämistä rekistereistä: esim. SAFARILRKLRIA,UIL ja FISE. Alan yritykset tarjoavat ko. palveluita.

4       LAADUNOHJAUS

Rakennusvalvonnan kokonaisvaltainen laadunohjaus sisältää sekä arkkitehtonisen että teknisen laatuohjauksen.

Arkkitehtonisen ja kaupunkikuvallisen ohjauksen tavoitteena on luoda aikaa kestävää, toimivaa ja esteettisesti kaunista asuinmiljöötä.

Teknisen laadun valinnat vaikuttavat rakennuksen pitkäikäisyyteen, turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä luonnollisesti elinkaarikustannuksiin. 

5       SUUNNITTELUN JATKAMINEN JA OHJAUS

Kortteliohjausten jälkeen ohjausta ja neuvontaa on saatavissa asiakkaan oman tarpeen ja oman aikataulun mukaisesti. Suositellaan tapaamisajan varaamista sähköpostitse ohjaavalle tarkastusarkkitehdille.

Tavoite on, että rakennuslupahakemusta jätettäessä se on kaikilta osin valmis ja varsinainen lupakäsittely sujuu nopeasti. Lupakäsittelyn nopeuttamiseksi hakemuksessa tulee hyvien suunnitelmien lisäksi olla myös kaikki vaadittavat liitteet mukana.

6       RAKENNUSLUPAHAKEMUS

Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvonnasta sähköisen asiointipalvelun kautta tai kirjallisena. Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palvelumaksuhinnaston mukainen skannausmaksu.

Luvan käsittely kestää 2–4 viikkoa lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) ja lupa-asiakirjojen valmiudesta riippuen.

Lupahakemuksen laatiminen ja täydentäminen on hyvä antaa pääsuunnittelijan tehtäväksi. Näin suunnitelmissa mahdollisesti olevat puutteet tulevat pääsuunnittelijan tietoon. Jos suunnitelma (asemapiirros) on esimerkiksi lattian ja pihan korkojen osalta puutteellinen, viivästyy rakennuslupahakemuksen käsittely, kunnes suunnitelmaa on siltä osin täydennetty tai korjattu. Suunnittelun alussa pääsuunnittelija hankkii kaikki tarvittavat lähtötiedot.

7       LUPAKÄSITTELY JA -PÄÄTÖS

Lupapäätöksiä tehdään viikoittain. Luvan käsittely kestää 2–4 viikkoa lupahakemusten määrästä (vuodenajasta) ja lupa-asiakirjojen valmiudesta riippuen.

Päätöksestä on 14 päivän valitusaika. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen.Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan tarkastusinsinöörille. Anomuksesta vakuutta vastaan voidaan rakennustyö aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Aloituslupa edellyttää vakuuden asettamista (Maankäyttö- ja rakennuslaki 144§). Vakuus voidaan pyytää esim. vakuutusyhtiöltä tai pankilta.

 

8      VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN PALKKAAMINEN

Rakennushankkeeseen on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja rakennuslupapäätöksen sitä edellyttäessä (aina uudisrakennuksen ollessa kyseessä).

Vastaavan työnjohtajan tulee johtaa rakennustyötä ja vastata viranomaisiin päin sen suorittamisesta. 

Vastaava työnjohtajan hakemus toimitetaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä rakennusvalvontaan. Vastaavan työnjohtajan tehtävien hoitamisesta antaa rakennusvalvonta erillisiä ohjeita rakennusluvan myöntämisen ja vastaavan työnjohtajan hyväksynnän yhteydessä. 

9       ALOITUSKOKOUS

Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Samalla rakennusvalvonta haluaa varmistaa, että eri osapuolet ovat asianmukaisesti harkinneet rakennusluvassa vahvistettujen lattian ja pihan korkeuslukemien soveltuvuutta sekä pihan pintavesien poisjohtamista.

Aloituskokous pyydetään, kun rakennuslupa on myönnetty sekä tontin ja naapurirakennusten korkeusasemat on selvitetty.

10     ERITYISSUUNNITELMIEN HYVÄKSYTTÄMINEN

Erityissuunnitelmat toimitetaan ennen töiden aloittamista lupaehtojen mukaisesti.
Suunnitelmien toimitus rakennusvalvontaan ja työmaalle  "Erityissuunnitelmat"-ohjeen mukaan.

11    VIRANOMAISKATSELMUKSET

Rakennushankkeessa edellytetyt katselmukset on merkitty rakennuslupapäätökseen. Ne tilataan työn edistymisen mukaan tarkastusinsinööreiltä.

Katselmusten sisällöstä ja luonteesta voi rakennusvalvonta antaa erillisiä ohjeita rakennuslupapäätöksessä.

Vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä katselmuksissa ja täyttää tarkastuskirjan lisäksi vastaan työnjohtajan tarkastuslistaa.

12       KÄYTTÖ- JA HUOLTOKIRJAN LAADINTA

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tarkoittaa kiinteistönpitoa tukevaa kiinteistökohtaista asiakirjakokonaisuutta. Se sisältää suunnittelussa ja uudis- ja korjausrakentamisessa päätetyt kiinteistön elinkaaritalouden perusteet.

Siihen kootaan kiinteistön hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet sekä asukkaille ja tilojen käyttäjille annettavat ohjeet. Käyttö- ja huolto-ohjeessa johdetaan rakennusosien ja laitteiden käyttöikätavoitteista niiden kunnossapitojaksot sekä edelleen tarkastusten ja huoltojen ohjelmat. Siinä esitetään myös hyvän energiatalouden ja sisäilmaston edellyttämiä hoito-, huolto- ja kunnossapitotehtäviä.

Talokohtaisen käyttö- ja huoltokirjan tulee olla valmis ja käytettävissä käyttöönottokatselmukseen mennessä.