Lisää sivun otsikko tähän

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (KVV) korjaus- ja muutostöiden lupakäytäntö

Luvan tarve

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii toimenpideluvan. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 § mukaan korjaus- ja muutostyöltä vaaditaan rakennuslupa, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuslupa vaaditaan, jos:

  • tehdään suuria rakenteellisia muutoksia ja/tai laajennuksia märkätiloihin
  • kiinteistön kaikki vesi- ja/tai viemärijohdot uusitaan

Pelkkä pintamateriaalin muutos ei aiheuta luvan tarvetta. Mikäli uusitaan pelkästään pohjakerroksen näkyvissä olevat vesi- ja/tai viemärijohdot, voidaan rakennusluvan tarpeellisuudesta neuvotella tapauskohtaisesti.


Yleistä

KVV-luvissa pääsuunnittelijana voi toimia myös riittävän pätevyyden omaava LVI-suunnittelija. LVI-suunnittelija varaa lupa-asiapapereiden esittelemiselle / luvan sisään jättämiselle ajan tarkastusarkkitehdiltä. Rakennuslupaa edellyttävissä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden (KVV) korjaus- ja muutostöissä lupakäsittelijänä toimii tarkastusarkkitehti. 

Luvan ehtoihin tulee vaatimus kVV- ja IV-työnjohtajasta sekä KVV-ja IV-katselmuksista.


Toimenpidelupaa (MRA 62§) ja rakennuslupaa (MRL 125§) (kVV-lupaa) haettaessa


• rakennuslupahakemus rakennuspaikan omistajan allekirjoittamana. Mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö, tarvitaan kaupparekisteriote, josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus sekä tarvittaessa hallituksen tai yhtiökokouksen päätös/valtuutus. Hakemuksessa pitää olla pääsuunnittelija nimettynä
• selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta (tarvittaessa).
• Rakennushankeilmoitus RH 1 lomake mikäli luvalla on vaikutusta kiinteistörekisteritietoihin.
• kaksi (2) kpl seläkkeellisiä pääpiirustuksia (asemapiirustus ilman tonttijohtoja), muutosalue esitettynä
• kaksi (2) sarjaa vesi- ja viemärilaitteiden suunnitelmia liitteineen
• kaksi (2) kpl kvv- laitteistoselvityskaavake
• suunnittelijan laskelma korjaus- ja muutostyön pinta-alasta muutosta palvelevan osan kokonaisalan mukaan (lupamaksua varten). Jos muutokset tapahtuvat vain kiinteistöllä, ei rakennuksessa, pinta-alalaskelmaa ei tarvita
• kaksi (2) kpl Oulun Veden liitoskohtalausuntoja liityttäessä vesilaitoksen vesi- ja / tai viemärijohtoihin


Kohteesta riippuen voidaan edellyttää myös rakennesuunnitelmien toimittamista, jos rakenteita esitetään lävistettäviksi, rikottaviksi tai purettaviksi.


Ohjeita ja kaavakkeita rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta ja internetistä osoitteessa www.oulu.fi/rakennusvalvonta