Lisää sivun otsikko tähän

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (KVV) korjaus- ja muutostöiden lupakäytäntö

Luvan tarve

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen vaatii toimenpideluvan. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 § mukaan korjaus- ja muutostyöltä vaaditaan rakennuslupa, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuslupa vaaditaan, jos:

  • tehdään suuria rakenteellisia muutoksia ja/tai laajennuksia märkätiloihin
  • kiinteistön kaikki vesi- ja/tai viemärijohdot uusitaan

Pelkkä pintamateriaalin muutos ei aiheuta luvan tarvetta. Mikäli uusitaan pelkästään pohjakerroksen näkyvissä olevat vesi- ja/tai viemärijohdot, voidaan rakennusluvan tarpeellisuudesta neuvotella tapauskohtaisesti.


Yleistä

KVV-luvissa pääsuunnittelijana voi toimia myös riittävän pätevyyden omaava LVI-suunnittelija. LVI-suunnittelija varaa lupa-asiapapereiden esittelemiselle / luvan sisään jättämiselle ajan tarkastusarkkitehdiltä. Rakennuslupaa edellyttävissä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden (KVV) korjaus- ja muutostöissä lupakäsittelijänä toimii tarkastusarkkitehti. 

Luvan ehtoihin tulee vaatimus kVV- ja IV-työnjohtajasta sekä KVV-ja IV-katselmuksista.


Toimenpidelupaa (MRA 62§) ja rakennuslupaa (MRL 125§) (kVV-lupaa) haettaessa


• rakennuslupahakemus rakennuspaikan omistajan allekirjoittamana. Mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö, tarvitaan kaupparekisteriote, josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus sekä tarvittaessa hallituksen tai yhtiökokouksen päätös/valtuutus. Hakemuksessa pitää olla pääsuunnittelija nimettynä
• selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta (tarvittaessa).
• Rakennushankeilmoitus RH 1 lomake mikäli luvalla on vaikutusta kiinteistörekisteritietoihin.
• kaksi (2) kpl seläkkeellisiä pääpiirustuksia (asemapiirustus ilman tonttijohtoja), muutosalue esitettynä
• kaksi (2) sarjaa vesi- ja viemärilaitteiden suunnitelmia liitteineen
• kaksi (2) kpl kvv- laitteistoselvityskaavake
• suunnittelijan laskelma korjaus- ja muutostyön pinta-alasta muutosta palvelevan osan kokonaisalan mukaan (lupamaksua varten). Jos muutokset tapahtuvat vain kiinteistöllä, ei rakennuksessa, pinta-alalaskelmaa ei tarvita
• kaksi (2) kpl Oulun Veden liitoskohtalausuntoja liityttäessä vesilaitoksen vesi- ja / tai viemärijohtoihin


Kohteesta riippuen voidaan edellyttää myös rakennesuunnitelmien toimittamista, jos rakenteita esitetään lävistettäviksi, rikottaviksi tai purettaviksi.


Ohjeita ja kaavakkeita rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta ja internetistä osoitteessa www.oulu.fi/rakennusvalvonta