Maalämpö ja maalämpölupa

Maalämpöporakaivo ja -keruupiiri

Uudisrakentamisessa maalämpöjärjestelmälle haetaan lupaa rakennusluvan yhteydessä. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä maalämmölle haetaan erillinen toimenpidelupa. Maalämpökaivoa harkitessa kannattaa hyödyntää kartta.ouka.fi -palvelun tietoja arvioidusta maanpeitteen paksuudesta Oulun eri alueilla. (Saat maapeitteen paksuuden näkyville valitsemalla esitettäväksi tasoksi Rakentaminen > Maapeitteen paksuus. Pohjavesialueet taas saat näkyviin valitsemalla Ympäristö ja luonto > Pohjavesialueet)

Maalämmön suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitava:

 • Sijoituksessa tulee huomioida vaaditut etäisyydet tontin rajoista, rakennuksista ja muista porakaivoista
 • Pohjavesialueille tulee selvittää rajoitukset maalämmön hyödyntämiseen (mahdollisesti lausunto ELY-keskukselta).
 • Ennen maalämmön rakentamista on selvitettävä tontin maanpinnan alapuolella olevien rakenteiden, kuten kaapeleiden, putkien ja viemäreiden sijainti.
 • DNA muistuttaa, että ennen energiakaivojen rakennustyöhön ryhtymistä on selvitettävä tontilla olevien telekaapelien sijainti osoitteesta: www.johtotieto.fi , puh. 0800 - 12600, info(at)johtotieto.fi
 • Ennen rakentamisen aloittamista on laskelmalla varmistettava, että lämpökaivon/keruupiirin mitoitus, tehollinen syvyys/pituus ja kpl-määrä, ovat riittäviä rakennuksen energiantarpeelle.
 • Maalämpöporareiän porauksessa syntyvä liete ei saa kulkeutua katualueelle, jäte- tai sadevesiviemäriin eikä naapurin tontille.
 • Käytettävä lämmönsiirtoaine ei saa olla ympäristölle haitallista.
 • Lämpökaivon suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Valtioneuvoston asetuksen 62 ja 63 §:n ja Ympäristöopas/2009 Lämpökaivo-määräyksiä ja ohjeita (mm. suojaputken liittyminen kallioon) ja Ympäristöopas/2013 Energiakaivo-ohjeita.
 • Loppukatselmuksessa esitettävä maalämpöjärjestelmän raportti,

KVV-työnjohtaja täyttää maalämmön raportin, joka luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.
 

Tarvittavat asiakirjat

1. Lupahakemus

Lupahakemus tehdään ensisijaisesti rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa.

Sähköinen asiointipalvelu

Hakijoina kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat.

Taloyhtiössä hakijana taloyhtiö, allekirjoittajana taloyhtiön edustaja (isännöitsijä tai taloyhtiön puheenjohtaja).

2. Piirustukset

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

 • asemapiirros: mittakaava 1:200/1:500, asemapiirroksessa esitetään maalämpöporakaivon tai keruupiirin sijainti (tarkka mitoitus tontin rajasta tai olemassa olevista rakennuksista kartoitusta varten) sekä vaikutusalue 20 metrin säteellä (porakaivojen suositeltu etäisyys toisistaan)

3. Tontin hallinta-asiakirjat

 • vuokrasopimus , kauppakirja tai lainhuutotodistus

4. Rakennushankeilmoitus RH2

 • ilmoitetaan lämmitysmuoto tai lämmitysmuodon muutos

5. Naapurien kirjallinen tiedottaminen tai kuuleminen, naapurilomake

Naapuriluettelon voi tarvittaessa tilata ( Tilauspalvelu) tai asiakaspalvelu.yyp(at)ouka.fi tai puh 044 703 0009. Naapuriluettelo on maksullinen.

 • Naapurit tiedotetaan asemakaava-alueella aina ja kirjataan selostukseen, kuinka kaukana maalämpöporakaivo on tontin rajoista (tarvittaessa 10 ja 20 m säteinen ympyrä merkitsemään vaikutusalueita). Lisäselostus kohtaan "Poikkeamiset", jos maalämpöporakaivo sijaitsee alle 10 m tontin rajoista!
 • Rajanaapurien kirjallinen tiedottaminen, jos porakaivo 10–20 m rakennetun tontin rajasta (täytetään naapurilomake, naapuritontin haltijan allekirjoitus), asemakaava-alueella tiedotetaan tarvittaessa naapureita laajemmin tai keruupiiri vähintään 5 m tontin rajoista.
 • Rajanaapurien kirjallinen kuuleminen, jos porakaivo 1,5–10 m tontin rajasta (täytetään naapurilomake, naapuritonttien kaikkien haltijoiden allekirjoitukset) asemakaava-alueella tiedotetaan tarvittaessa naapureita laajemmin.
 • HUOM! Kuullaan naapurit myös kadun toiselta puolelta – erityisesti silloin, kun porakaivo sijoittuu kadun puolelle! Pääperiaatteena kuullaan naapurit, jotka sijoittuvat 20 m etäisyydelle porakaivon säteellä.
 • Naapurilomakkeet liitetään lupahakemukseen allekirjoitettuina.

6. Maalämpöjärjestelmän lämmöntuottolaskelma

 • Laskelmalla selvitetään pumpun ja porakaivon/keruupiirin lämmöntuoton riittävyys rakennuksen lämmittämiseksi.
 • Huomioitava lämpökaivojen/keruupiirin mitoitus, tehollinen syvyys ja kpl-määrä, lämpöpumpun teho sekä rakennuksen vaatima lämmitysenergia (lämmöntuottolaskelman saat urakoitsijalta tai LVI-suunnittelijalta).

7. KVV -  työnjohtajan hakemus/ilmoitus

 • KVV-työnjohtajan hakemus (KVV=kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto)kahtena kappaleena 
 • hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

8. Taloyhtiöissä taloyhtiön suostumus rakentamiseen

 • Hallituksen pöytäkirja, jossa päätetään tehdä maalämpö ja valtuutetaan rakennusluvan hakija

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

 

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Maapeitteen paksuus - Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

Geoenergiaselvitys palvelee sekä kaupungin omaa suunnittelua että myös suoraan rakentajia eri lämmitysvaihtoehtojen kartoittamisessa. Selvityksestä saa kokonaiskuvan siitä, millä alueilla maalämpö on parhaiten hyödynnettävissä. Rakennuskohtaiset selvitykset ovat kuitenkin aina tarpeen, jotta lämpökaivot voidaan mitoittaa oikein.

Kartta Oulun seudun geoenergiapotentiaalista

Selvitysraportti