Siirry suoraan sisältöön

Maalämpö ja maalämpölupa Maalämpö ja maalämpölupa

Maalämpöporakaivo ja -keruupiiri

Uudisrakentamisessa maalämpöjärjestelmälle haetaan lupaa rakennusluvan yhteydessä. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä maalämmölle haetaan erillinen toimenpidelupa. Maalämpökaivoa harkitessa kannattaa hyödyntää kartta.ouka.fi -palvelun tietoja arvioidusta maanpeitteen paksuudesta Oulun eri alueilla. (Saat maapeitteen paksuuden näkyville valitsemalla esitettäväksi tasoksi Rakentaminen > Maapeitteen paksuus. Pohjavesialueet taas saat näkyviin valitsemalla Ympäristö ja luonto > Pohjavesialueet)

Maalämmön suunnittelussa ja rakentamisessa huomioitava:

 • Sijoituksessa tulee huomioida vaaditut etäisyydet tontin rajoista, rakennuksista ja muista porakaivoista (porakaivojen välinen etäisyys eri tonteilla > 20 m, vaikutussäde 10 m/porakaivo; keruupiiri vähintään 5 m tontin rajoista).
 • Pohjavesialueille tulee selvittää rajoitukset maalämmön hyödyntämiseen (mahdollisesti lausunto ELY-keskukselta).
 • Ennen maalämmön rakentamista on selvitettävä tontin maanpinnan alapuolella olevien rakenteiden, kuten kaapeleiden, putkien ja viemäreiden sijainti.
 • DNA muistuttaa, että ennen energiakaivojen rakennustyöhön ryhtymistä on selvitettävä tontilla olevien telekaapelien sijainti osoitteesta: www.johtotieto.fi , puh. 0800 - 12600, info(at)johtotieto.fi
 • Ennen rakentamisen aloittamista on laskelmalla varmistettava, että lämpökaivon/keruupiirin mitoitus, tehollinen syvyys/pituus ja kpl-määrä, ovat riittäviä rakennuksen energiantarpeelle.
 • Maalämpöporareiän porauksessa syntyvä liete ei saa kulkeutua katualueelle, jäte- tai sadevesiviemäriin eikä naapurin tontille.
 • Käytettävä lämmönsiirtoaine ei saa olla ympäristölle haitallista.
 • Lämpökaivon suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan Valtioneuvoston asetuksen 62 ja 63 §:n ja Ympäristöopas/2009 Lämpökaivo-määräyksiä ja ohjeita (mm. suojaputken liittyminen kallioon) ja Ympäristöopas/2013 Energiakaivo-ohjeita.
 • Loppukatselmuksessa esitettävä maalämpöjärjestelmän raportti,

KVV-työnjohtaja täyttää maalämmön raportin, joka luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.
 

Tarvittavat asiakirjat

1. Lupahakemus

Lupahakemus tehdään rakennusvalvonnan sähköisessä asiointipalvelussa. Paperisen luvan lomakkeet löytyvät tästä ohjeesta sekä lomakkeet-sivulta.

Hakijoina ja allekirjoittajina kaikki rakennuspaikan omistajat tai haltijat.

Taloyhtiössä hakijana taloyhtiö, allekirjoittajana taloyhtiön edustaja (isännöitsijä tai taloyhtiön puheenjohtaja).

2. Piirustukset

Sähköisessä lupa-asioinnissa vaaditaan 2 sarjaa paperisena (vastaavat kuin sähköisessä järjestelmässä jätetyt piirustukset) ennen lupapäätöksen tekenustä.

 • asemapiirros: mittakaava 1:200/1:500, asemapiirroksessa esitetään maalämpöporakaivon tai keruupiirin sijainti (tarkka mitoitus tontin rajasta tai olemassa olevista rakennuksista kartoitusta varten) sekä vaikutusalue 20 metrin säteellä (porakaivojen suositeltu etäisyys toisistaan)

3. Tontin hallinta-asiakirjat

 • vuokrasopimus, kauppakirja tai lainhuutotodistus

4. RH1 rakennushankeilmoitus

 • ilmoitetaan lämmitysmuoto tai lämmitysmuodon muutos

5. Naapurien kirjallinen tiedottaminen tai kuuleminen, naapurilomake

Naapuriluettelon voi tarvittaessa tilata asiakaspalvelu.yyp(at)ouka.fi tai puh 044 703 0009. Naapuriluettelo on maksullinen.

 • Naapurit tiedotetaan asemakaava-alueella aina ja kirjataan selostukseen, kuinka kaukana maalämpöporakaivo on tontin rajoista (tarvittaessa 10 ja 20 m säteinen ympyrä merkitsemään vaikutusalueita). Lisäselostus kohtaan "Poikkeamiset", jos maalämpöporakaivo sijaitsee alle 10 m tontin rajoista!
 • Rajanaapurien kirjallinen tiedottaminen, jos porakaivo 10–20 m rakennetun tontin rajasta (täytetään naapurilomake, naapuritontin haltijan allekirjoitus), asemakaava-alueella tiedotetaan tarvittaessa naapureita laajemmin tai keruupiiri vähintään 5 m tontin rajoista.
 • Rajanaapurien kirjallinen kuuleminen, jos porakaivo 1,5–10 m tontin rajasta (täytetään naapurilomake, naapuritonttien kaikkien haltijoiden allekirjoitukset) asemakaava-alueella tiedotetaan tarvittaessa naapureita laajemmin.
 • HUOM! Kuullaan naapurit myös kadun toiselta puolelta – erityisesti silloin, kun porakaivo sijoittuu kadun puolelle! Pääperiaatteena kuullaan naapurit, jotka sijoittuvat 20 m etäisyydelle porakaivon säteellä.
 • Naapurilomakkeet liitetään lupahakemukseen allekirjoitettuina.

6. Maalämpöjärjestelmän lämmöntuottolaskelma

 • Laskelmalla selvitetään pumpun ja porakaivon/keruupiirin lämmöntuoton riittävyys rakennuksen lämmittämiseksi.
 • Huomioitava lämpökaivojen/keruupiirin mitoitus, tehollinen syvyys ja kpl-määrä, lämpöpumpun teho sekä rakennuksen vaatima lämmitysenergia (lämmöntuottolaskelman saat urakoitsijalta tai LVI-suunnittelijalta).

7. KVV -  työnjohtajan hakemus/ilmoitus

 • KVV-työnjohtajan hakemus (KVV=kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteisto)
 • kahtena kappaleena 
 • hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

8. Taloyhtiöissä taloyhtiön suostumus rakentamiseen

 • hallituksen pöytäkirja, jossa päätetään tehdä maalämpö ja valtuutetaan rakennusluvan hakija

Tarvittaessa voidaan pyytää muutakin selvitystä.

 

Maalämpöporakaivon tilaajan muistilista (Ympäristö/2013 Energiakaivo s. 22–23)

Ennen rakentamista
Maalämpöjärjestelmän rakentaminen voi vaatia joko maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen rakennus- tai toimenpideluvan, vesilain mukaisen luvan tai molemmat. 

1. Selvitä kunnastasi, onko maalämpöjärjestelmän rakentaminen mahdollista kiinteistölläsi. Tietoa voi löytyä esimerkiksi kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä tai rakennusjärjestyksistä tai sitä voi kysyä kunnan rakennusvalvonnasta.

2. Keskustele hankkeesta naapureiden kanssa. Jos naapureilla on energiakaivo tai maapiiri, kysy heidän kokemuksiaan. Naapureille tiedottaminen ennen toimenpideluvan hakua nopeuttaa luvan saantia. Maalämpöporakaivojen välinen etäisyysvaatimus on 20 m erillisillä tonteilla. Olemassa oleva maalämpöporakaivo voi rajoittaa rakentamistasi tai naapurin tulevaa rakentamista!

3. Selvitä sijaitseeko kiinteistö ja kohde pohjavesialueella. Pohjavesialueella saatetaan tarvita ELY-keskuksen lausunto rakennus- tai toimenpideluvan lisäksi. 

4. Suunnitteluta hankekokonaisuus pätevällä suunnittelijalla.

5. Ota energiakaivon ja maapiirin sijoituksessa huomioon sitä rajoittavat tekijät, kuten lähellä sijaitsevat energiakaivot (20 m), talousvesikaivot, vedenottamot ja mahdolliset maanalaiset rakennelmat sekä etäisyydet rakennukseen, kiinteistön rajaan ja jätevedenpuhdistamoihin.
DNAn www.johtotieto.fi kertoo DNA-kaapeleiden sijainnit.

Jos on tarvetta sijoittaa maalämpöjärjestelmä naapurin kiinteistön lähelle tai sen alueelle, neuvottele mahdollisuudesta naapurin kanssa ja jatka suunnittelua sen mukaisesti. Muista naapurikuulemiset!

6. Käytä päteviä urakoitsijoita. Energiakaivon rakentamiseen liittyviä töitä ovat kaivonporaus, suojakaivon tai suojaputkituksen rakentaminen, keruuputkiston asentaminen, siirtoputkiston asentaminen, siirtoputkituksen läpivienti rakennuksen ulkoseinärakenteiden läpi, lämpöpumpun asennustyöt ja näihin liittyvät sähköasennukset. Lämpöpumpun asennus ja sähköasennukset ovat luvanvaraista toimintaa. Sähköasennustöitä saavat tehdä ainoastaan vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) rekisteröimät sähköurakoitsijat.
Lisätietoa alan yrityksistä saa mm. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:stä, Suomen Kaivonporausurakoitsijat Poratek ry:stä ja Suomen energiaporaajat ry:stä.

7. Ota yhteyttä lämpöpumpputoimittajaan ja pyydä tarjous. Ota huomioon, että siirtoputkiston materiaalien ja asennuksen pitää myös sisältyä kokonaistarjoukseen. Pyydä tarjous useammalta toimittajalta. Tarjouksia on helpointa vertailla, kun pyytää kokonaistarjousta, joka sisältää kaiken työn ja materiaalit alusta loppuun. Sisällytä myös porausjätteen käsittely tai poiskuljetus tarjouspyyntöön. Vertailua helpottaa, jos kustannukset on eritelty, jolloin tiedät myös mistä maksat. Pyri varmistumaan oikeasta mitoituksesta. Vain saman tehoisesta pumpusta ja yhtä syvästä kaivosta tai yhtä pitkästä maapiiristä annetut tarjoukset ovat vertailukelpoisia keskenään. Alimitoitettu järjestelmä on käyttökuluiltaan aina kalliimpi. Pyydä esittämään tarjouksessa myös urakoitsijan työnjohtajan pätevyys.


Rakennusvaiheessa
1. Tee rakentamisesta kirjalliset sopimukset urakoitsijoiden kanssa.
2. Tiedota naapureita melua ja pölyä aiheuttavista työvaiheista.
3. Varaudu yllättäviin tilanteisiin. Keskustele urakoitsijan kanssa mahdollisista eteen tulevista ongelmatilanteista ja niiden hoitamisesta.
 

Ohjeita       

MAALÄMPÖKAIVO-ohjeistus 22.8.2011
Maalämpö ja toimenpidelupa, esitysmateriaali 29.9.2012

 

Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

Geoenergiaselvitys palvelee sekä kaupungin omaa suunnittelua että myös suoraan rakentajia eri lämmitysvaihtoehtojen kartoittamisessa. Selvityksestä saa kokonaiskuvan siitä, millä aluilla maalämpö on parhaiten hyödynnettävissä. Rakennuskohtaiset selvitykset ovat kuitenkin aina tarpeen, jotta lämpökaivot voidaan mitoittaa oikein.

Kartta Oulun seudun geoenergiapotentiaalista

Selvitysraportti

 

Maalämpöporakaivon sijoitus tontille, mahdollinen sijoitusalue ja olemassa olevien maalämpöporakaivojen vaikutus sijoitukseen:MAALÄMPÖPORAKAIVON SIJOITUS TONTILLE

Asiointipalvelun ohje ja opastusvideot

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisena rakennusvalvonnasta.

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

Maapeitteen paksuus - Oulun geoenergiapotentiaalin kartoitus

Geoenergiaselvitys palvelee sekä kaupungin omaa suunnittelua että myös suoraan rakentajia eri lämmitysvaihtoehtojen kartoittamisessa. Selvityksestä saa kokonaiskuvan siitä, millä alueilla maalämpö on parhaiten hyödynnettävissä. Rakennuskohtaiset selvitykset ovat kuitenkin aina tarpeen, jotta lämpökaivot voidaan mitoittaa oikein.

Kartta Oulun seudun geoenergiapotentiaalista

Selvitysraportti