Pientalojen rakenteiden jäykistys

Rakennusten jäykistykseen eivät kaikki suunnittelijat kiinnitä riittävää huomiota. Rakennusvalvonta kehottaakin suunnittelijoita tutkimaan alan uusimpia julkaisuja, esim. RIL 244, Puurakenteiden jäykistyksen ja halkeilun hallinta sekä RIL 248, NR-kattorakenteiden jäykistys.

Jäykistys käsittää siis:
koko rakennuksen jäykistyksen
yksittäisten komponenttien muodostaman kokonaisuuden sisäisen jäykistyksen

Koko rakennuksen jäykistyksessä on kaikkien osien kokonaisuus huomioitava ja osoitettava, miten eri osilta tulevat kuormat siirtyvät rakennustasolta toiselle ja mitkä voimat pitää siirtää aina perustuksiin asti.

Eri rakennusosien sisäisessä jäykistyksessä on huomioitava mm. seuraavaa:

Kun seinien jäykistys hoidetaan levyjäykistyksellä, niin on muistettava, että käytettäessä rungon ja levyn välissä koolausta, levyn jäykistävä vaikutus pienenee jopa 75 %. Sama huomio koskee myös välipohjan ja katon jäykistystä. Koolausta käytettäessä olisi suositeltavaa jäykistää runko vinosoiroilla. Sisäpuoliseen koolaustilaan mahtuu sopivasti 45 x 95 soiro 45° kulmassa esim. nurkkiin.

Ulkopuolista ristiinkoolausta käytettäessä sisempi koolaus voisi myös olla 45° kulmassa, jolloin se ollessaan suoraan rungossa kiinni toimii erinomaisesti jäykistävänä rakenteena. Lisäksi tulisi huomioida kuormitusnormien mukainen lisävaakavoima Q/150 ja Q/250, jotka ovat kyllä pienehköjä, mutta huomioon otettavia. Voimat aiheutuvat pääasiassa katon ja välipohjan omasta painosta sekä lumi ja hyötykuormista, jolloin aikaluokkana on B. Tällöin on huomattava kipsilevyjäykistyksessä levyjen käyttö eri aikaluokissa.

Teräksen käyttö jäykistykseen ei ole puurakenteissa suositeltavaa. RIL 244 mukaan terästangoissa on yleensä päissä kierteet ja mutterit. Tällöin kiristäminen onnistuu. Sen sijaan reikävanteiden kiristäminen on ongelmallista. Kiristimen käyttö on pakollista, mutta kiristimiä ei tahdo löytyä markkinoilta. Lämpötilaerojen ollessa suuria, voivat teräsosien muodonmuutokset olla suuria ja rakenne toimii huonosti. Näin ollen Oulun kaupungissa kylmien rakenteiden jäykistystä ei saa hoitaa reikävanteilla. Reikävannetta ei pitäisi em. syistä käyttää jäykistykseen ollenkaan.

Vaakasuuntainen jäykistys rakennuksessa on tehtävä sekä välipohjan kohdalle, että kattoon, ristikon ylä- ja alapaarretasolle. Kiinnitykset on tehtävä huolella ja voimat on siirrettävä runkoon.
Kehäristikoissa erityisesti katon tasojen jäykistykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ylä- ja alapaarteet ovat usein vinolla osalla yhdessä, jolloin alapaarteen ylä- ja yläpaarteen alapintaan ei jäykistäviä vinolautoja saa kiinni. Tällöin esimerkiksi jäykistävien pukkiristikoiden käyttö on suositeltavaa (ks. RIL 248-2008, NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu).


Ristikot on tuettava paitsi asennusaikana, myös rakennuksen käytön ajaksi. Suositeltavaa on rakentaa vähintään kaksi ristikoihin nähden poikkisuuntaista "ristikkoa", joissa on erilliset ylä- ja alapaarteet sekä vinosauvat (katon ruoteiden ja sisätilojen koolausten käyttö näiden jäykistävien ristikoiden paarteina on ongelmallista, koska naulojen reunaetäisyydet eivät ole normien mukaiset). Näiden tuuliristikoiden on oltava riittävän lujia myös riittävän jäykkiä. Liian joustava nurjahdustuki ei pysty estämään puristusvoimasta tulevaa nurjahdusvoimaa ja siirtymän seurauksena nurjahdusvoima tulee suuremmaksi kuin laskentakaavoja määriteltäessä on oletettu.

Kattoristikot kiinnitetään useimmiten rakennuksen runkoon kulmaraudoilla, NR-kattoristikoiden asennusohjeessa kielletään vinonaulauksen käyttö, sillä se voi halkaista alapaarteesta irtokiilan, joka ei ota vastaan tukipainetta. Kattoristikon liitos runkoon on voimaliitos, joka välittää kattorakenteisiin kohdistuvien kuormien aiheuttamia tukivoimia runkoon ja sitä kautta perustuksiin. Kulmarautojen valmistajat antavat kullekin kulmaraudalle suunnitteluarvot, joiden perusteella suunnittelija voi mitoittaa liitoksen.

Huomioitavaa on, että esim. BMF-kulmaraudoilla kaikkien pienempien kulmarautojen liitosten kohdalla on käytettävä molemminpuolista liitosta. Vasta BMF-vahvistettu 105 sallii toispuoleisen liitoksen. Ilmastomuutoksen oletetaan lisäävän tuulia, joka aiheuttaa tulevaisuudessa myös katon kiinnitykselle entistä suurempia vaatimuksia, joten katon kiinnitystarvetta ei pidä väheksyä.