Pääpiirustukset

Pääpiirustusten tulee olla Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaisesti laadittu.

Pääpiirustukset ovat lupamenettelyä varten tarvittavat suunnitteluasiakirjat, jotka suunnittelija varmentaa allekirjoituksellaan. Suunnitelmia on noudatettava rakentamisessa. Pääpiirustusten on oltava arkistointikelpoisia (sähköiset ja paperiset piirustukset). Piirustusten on oltava A4-kerrannaisia, taiteltu ja varustettu seläkkeillä. Ensimmäisenä sivuna on nimiösivu. Lupaliitteiksi eivät käy piirustukset, jotka ovat valokuvia tai valokuvista tehtyjä pdf-tiedostoja. 

Huom!  Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Pääpiirustuksia ovat:

Rakentamismääräyskokoelma - Suunnittelu ja valvonta

Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat.

Suunnittelijan tulee laatia rakentamista varten tarvittava vastuullaan oleva suunnitelma niin, että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän osalta

 • huolehtia, että hänellä ovat käytettävissään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot
 • laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennustyön aikana tarvittava oman alansa suunnitelma sekä siihen liittyvät piirustukset ja muut asiakirjat
 • laatia rakennustyön aikaiset mahdolliset muutokset suunnitelmaan
 • laatia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman suunnittelualansa osalta sekä
 • huolehtia hänelle mahdollisesti määrätystä tai aloituskokouksessa osoitetusta rakennustyön valvonnasta
 • rakennuslupamenettelyssä tarvittavien pääpiirustusten laatiminen on rakennussuunnittelijan tehtävänä ja vastuulla

Asemapiirustus

Asemapiirroksessa tulee esittää mm. jäljempänä mainitut tiedot hankkeen laadun, laajuuden ja erityispiirteiden edellyttämällä tavalla ja lupaasian käsittelyn vaatimalla tarkkuudella:

 • tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen
 • kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset
 • kaava-alueella korttelia/tonttia koskevat kaavamerkinnät
 • kaava-alueilla kortteleiden sekä katu- ja muiden alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet
 • lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet riittävän laajasti tontin tai rakennuspaikan ulkopuolella (korkeusjärjestelmä N2000)
 • lähiympäristön rakennukset riittävän laajasti
 • tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat sekä olevat ja/tai purettavat rakennukset ja rakennelmat
 • rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuina ja kerrosluku
 • rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan
 • korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin tai rakennuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen nurkkapisteiden sekä piha-alueen eri kohtien suunnitellut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • sen mukaan kuin tiedot ovat käytettävissä, viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja korkeussuhteet
 • alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä, sen mukaan kuin tiedot ovat käytettä- vissä, yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti
 • vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemä- rien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin
 • vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka
 • sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien käsittely
 • rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot
 • pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulkuja ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä autopaikkajärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit ja aidat
 • väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt yms., maalämpöputkisto
 • kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat piha-alueella
 • säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat, oleskelualueet ja autopaikat; sekä
 • ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit.

Pohjapiirustus

Pohjapiirroksien ja leikkauspiirroksien tulee osoittaa asian käsittelyn vaatimalla tarkkuudella, että suunniteltu rakentaminen täyttää tilasuunnittelultaan, mitoitukseltaan sekä rakenteiden perusratkaisujen ja ominaisuuksien osalta säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset.

Pohjapiirroksessa esitetään yleensä:

 • rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut ja roilot sekä tarvittaessa alakattojen alueet; myös vaipan ulkopuoliset ja alapohjan alaiset rakenteet ja laitteet
 • ovien aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset, oviaukon koko esim. 9M
 • ikkunoiden koko ja mahdolliset turvalasit
 • kaidekorkeudet
 • portaiden etenemä ja nousu, käsijohteet; lapsiportit
 • pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet
 • vesipisteet ja lattiakaivot, myös hiekanerotuskaivo
 • huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus sekä huonealat
 • palo-osastojen rajat/osastoivien rakennusosien paloluokat
 • rakennuksen ja osien (myös kuistit) päämitat; ulkomitta ja sisämitta
 • lähelle rakennettaessa ulkoseinän ja tarvittaessa muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista
 • kerroksien ja tasojen korkeusasemat
 • uloskäytävien leveydet
 • porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden mitoitus
 • luiskien kaltevuus ja mitoitus
 • liikkumis- ja toimimisesteisille soveltuvien hissien mitat/vapaa tila hissin edessä
 • liikkumis- ja toimimisesteisille tarkoitettujen wc- ja pesutilojen ja eteisen mitoitus (1500mm pyörähdysympyrä)
 • Ilmanvaihdon järjestäminen, kuten tapa tai järjestelmä, jolla tulo/korvausilma ja poisto järjestetään, selostetaan piirustuksen tekstiosassa. Samoin selostetaan talousveden hankinta ja jäteveden käsittely sekä lämmityksen järjestämistapa. 
 • Rakennuksen/rakennuksen osan paloluokka selostetaan tarvittaessa tekstiosassa. Piirroksiin merkitään tarvittavien palopostien ja kuivanousujen paikat. Sammutusreitti maanalaisiin tiloihin merkitään tarvittaessa. Varatiet merkitään erikseen.
 • Määräysten mahdollisesti edellyttämä rakennuksen vaippaan kohdistuva ääneneristävyysvaatimus esitetään ulkoseinien ja ikkunoiden osalta tarvittavassa laajuudessa. 
 • Asuinhuoneen koko ja ikkunan koko esitetään tarvittaessa luonnonvalon vähimmäisvaatimuksen edellyttämän koon osoittamiseksi piirroksessa tai tekstiosassa. Ikkunakoot esitetään piirroksessa tai tekstillä energiatalouden edellyttämiltä osin. Ikkunoiden avattavuus selostetaan tekstillä. Varatieikkunat merkitään erikseen, aukon koko ja ikkunan alareunan korkeus.
 • Liikkumisesteisille soveltuvilla sekä käyttöturvallisuuden kannalta olennaisilla kulkuväylillä olevien tasoerojen järjestäminen piha-alueella ja sisätiloissa luiskilla ja hisseillä mitoituksineen sekä tasanteiden ja portaiden nousujen ja etenemien mitat voidaan esittää tekstiosassa tai erillisessä liikkumisesteettömyysselvityksessä.