Pihan laatutaso

PIHAN LAATUTASO

Asemapiirroksen sisältö:

 • Rakennusten sijoittuminen tontilla ja tontin sekä rakennusten sopeuttaminen ympäristöönsä; kerrosluku, vanha ja uusi kerrosala, rakennusten käyttötarkoitus; asumis-, liike- tai toimistotila jne.
 • Tontin muu käyttö; tontin rajaus ja aidat, kulkureitit ja pintamateriaalit, auto- ja pyöräpaikoitus, jätehuolto, oleskelu- ja leikkialueet, vaatehuollon paikat, valaistus sekä istutukset.
 • Leikkipaikan kaikki rakenteet ovat turvanormien EN 1176 ja EN 1177 mukaiset. Turva-alueet ja alustat on merkitty suunnitelmaan.
 • Pyöräpysäköinnin mitoitusohje väh. 2 pp/asunto.
 • Raskaan ajoneuvoliikenteen ajourat ja pelastusreitit osoitetaan asemapiirroksessa.
 • Tontin ja tontin rakennusten tulevat korkeudet siten, että niistä ilmenee tontin pintavesikuivatus. Myös tontin lähiympäristön korot tulee esittää.
 • Tontille tulevat teknisen huollon verkostot; vesijohto, jätevesiviemäri, sadevesiviemäri, kaukolämpöputkistot ja lämmönjakohuoneen sijoitus.

Pihasuunnitelman laatutaso

Nämä ohjeet ovat pihan laatutason vähimmäisvaatimuksia ja ne koskevat kohteita, joista lupapäätöksen tekee rakennuslautakunta. Lisäksi tulee huomioida kullekin alueelle erikseen laaditut asemakaavaa täydentävät rakentamistapaohjeet. Pohjatutkimuksen yhteydessä tulee tontti myös vaaita pintavesisuunnitelman laatimiseksi. Vaaitus tulee ulottaa myös tontin lähiympäristöön ja säilytettävät puut mitataan paikalleen.

 • Maaston muotoilussa pyritään noudattamaan maaston luonnonmukaisia korkeuksia RakMK C2-, F1- ja G1-määräyksiä ja -ohjeita noudattaen. Esteetön kulku myös pihalla vaatimusten mukaisesti.
 • Tontit rajataan selkeästi istutuksin ja piha-aidoin katualueelle ja muille tonteille päin.
 • Rinnetonteilla vältetään pengerryksiä. Mikäli pengerryksiä kuitenkin joudutaan tekemään, ne toteutetaan tukimuurein, kiveyksin ja istutuksin, ja ne esitetään asemapiirroksessa sekä mahdollisessa erillisessä pintavesisuunnitelmassa.
 • Vierekkäisten tonttien korkeudet yhteisellä rajalla on oltava samassa korossa.
 • Tonttiliittymien enimmäisleveys saa olla 6 m.
 • Jalankulku erotetaan tontilla ajoneuvoliikenteestä.
 • Kulkuväylät, pysäköintialueet, sisäänkäyntien edustat, ja tomutus- ja pyykinkuivaustelineiden alustat pinnoitetaan asfaltti- tai kivipintaisiksi.
 • Jätehuolto sijoitetaan keskitetysti, mutta huomaamattomasti pysäköintialueen yhteyteen.
 • Oleskelu- ja leikkialueet sekä tomutus- ja pyykinkuivaustelineet rajataan istutuksin.
 • Tomutus- ja pyykinkuivaustelineet ovat kiinteästi asennettuja.
 • Sadevedet johdetaan rakennusten viereltä betonisin loiskekouruin tai sadevesiviemärijärjestelmillä.
 • Sadevedet kerätään omalla tontilla; niitä ei saa johtaa naapurin tontille.
 • Rakennuksen sokkelin viereen ei istuteta kasvillisuutta, vaan asennetaan kiveys tai esimerkiksi sementtihiekalla saumattu kenttäkiveys, joiden kallistus on 1:20 (kaato 15 cm kolmen metrin matkalla). Pihan istutusalueita voidaan rajata lankulla tai laudalla siten, että lankun tai laudan yläreuna on samassa korossa tulevan maanpinnan tason kanssa. Kulkuväylien pinnoite rajataan tarvittaessa muusta ympäristöstä välittävällä materiaalilla.
 • Luonnontilaisiksi jäävien alueiden korkeuserot ja reunavyöhykkeet viimeistellään esim. kenttä- tai luonnonkivivyöhykkein ja istutuksin.
 • Tontilla säilytetään olemassa olevaa puustoa ja muuta kasvillisuutta mahdollisimman paljon. Luonnontilaisiksi jäävien tontin osien, säilytettävien puiden ja muun kasvillisuuden rakentamisenaikainen suojaus osoitetaan asemapiirroksessa ja siitä tehdään työohje asemapiirrokseen.
 • Vihersuunnittelussa käytetään ammattitaitoista viheraluesuunnittelijaa. Istutettavalle kasvillisuudelle esitetään laji, istutuskoko ja tiheys.
 • Ulkovalaisimet sijoitetaan pysäköintialueiden, kulkuväylien ja sisäänkäyntien yhteyteen. Myös istutuksia tehostetaan asianmukaisilla piha- ja korostusvalaisimilla.
 • Lumen läjitykseen varataan tontilla riittävästi vapaata tilaa ja ko. alueet esitetään asemapiirroksessa.