Purkamislupa

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa MRL 127§ mukaisesti, purkamislupa. Uudisrakentamisen yhteydessä lupaa ei haeta erikseen.

"Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Purkamislupaa hakiessa tulee hakea lupa myös kaikkien purettavien talousrakennusten purkamiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 139§:n mukaisesti luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

Purkamisluvan (rakennus tai sen osan) yhteydessä tulee selvittää ennakkoon, ettei purettava rakennus sijaitse historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas tai alueella, jolla kulttuurihistorialliset tai maisemallisesti arvot voivat vaikuttaa purkamisluvan myöntämiseen.

Hakijan tulee aina selvittää lähtötiedot ja olla yhteydessä tarvittaessa rakennusvalvontaan.

Purkamislupaa varten tarvittavat asiakirjat:

 1. Lupahakemus

 2. Piirustukset (pääpiirustukset)

 3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

 4. Naapurille ilmoittaminen

 5. Tilastolomakkeet (RK9)-lomake)

 6. Selvitys purkujätteestä

 7. Purkutöiden vastaavan työnjohtajan hakemus 

 

1. Purkamislupahakemus

    Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta

 

Hakijoina rakennuspaikan kaikki omistajat tai haltijat. Luvan perustajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta luvan hakemiseen. Taloyhtiöissä taloyhtiön hallituksen antama valtakirja tai isännöitsijä tai allekirjoitusoikeus

 

2. Piirustukset (pääpiirustukset) toimenpiteen mukaisesti

3 sarjana, seläkkein nidottuina, päivättyinä ja rakennussuunnittelijan allekirjoittamina

HUOM! Sähköisessä lupa-asioinnissa paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä.

 • asemapiirros, mittakaava 1:200 piirrettynä pohjakartalle

 • tarvittaessa pohjapiirros, leikkaus ja/tai julkisivupiirustukset

3. Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeustodistukset

4. Naapurille ilmoittaminen, naapurilomake

Naapureita ovat kaikki hanketta koskevan tontin ympärillä olevien tonttien haltijat. Rakennusvalvonta määrittelee tarvittaessa tiedotettavat ja kuultavat naapurit (esim. kapean puistosuikaleen takana oleva naapuri). Erityisesti tulee kuulla naapurit, joiden asuinympäristöön hankkeella voi olla vaikutuksia (esim. näkymät).

Naapuriluettelon voi tilata (Tilauspalvelu)  tai asiakaspalvelu.yyp@ouka.fi tai 044 703 0009 

Naapuriluettelo on maksullinen.

4.1 Tiedottaminen naapurille

Toimenpidelupahakemuksen vireilletulosta tulee pääsääntöisesti aina ilmoittaa naapurille. Naapuria tiedotetaan kirjallisesti ja pyydetään tontin haltijan allekirjoitus naapurilomakkeeseen.

5. Tilastolomakkeet (RH-lomake)

 • RK 9  Rakennuksen poistuma

 • jokaisesta rakennuksesta erikseen

6. Selvitys rakennusjätteen käsittely ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä

 • purkujäteselvitys

7. Purkutöiden vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen

Kumpikin kahtena kappaleena ja hyväksyminen on haettava rakennusvalvonnasta ennen kyseisen työn aloittamista

 

Töiden aloitus, luvan lainvoimaisuus

Purkutyötä ei saa aloittaa ennen kuin lupapäätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen. Päätöksestä on 14 päivän valitusaika. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan. 

Purkulupa on voimassa kolme (3) vuotta päätöspäivästä lähtien.

 

Toimenpidelupamaksut

Rakennusvalvonta perii kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisen lupamaksun. Se muodostuu perusmaksusta ja laajuussidonnaisesta maksusta. Lupamaksun yhteydessä peritään myös rakennuksen paikan merkitsemis- ja sijaintikatselmusmaksu. Jos lupahakemus jätetään muutoin kuin sähköisen asiointipalvelun kautta, tulee huomioida myös skannausmaksu. Lisätietoja maksuista Palvelu- ja lupahinnat.

Rakennuksen purkamisen yhteydessä tulee huomioida Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Maankäyttö- ja rakennusasetuksen määräykset:

 

 • Purkamisluvan edellytykset MRL 139§

 • Rakennuksen purkamislupa MRL 127§

 • Purkujätteen käsittely MRL 154§ ja MRA 55§

 • Rakennustaiteen ja kaupunkikuvan vaaliminen MRL 118§

Purkutyön yhteydessä tulee myös huomioida mahdollisen asbestityön aiheuttamat vaatimukset Asbestilainsäädäntö

Työhallinnon tiedote asbestipurkuun liittyvistä luvista.

/14.4.2016 AM

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi- ja lupapalvelu

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. 1.1.2016 lähtien paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Karttakauppa

Rakentamiseen tarvittavat kartat voit hankkia kätevästi kaupungin Karttakaupasta. Mm. pienien hankkeiden pohjakartaksi soveltuvia pdf-karttoja voi  ladata palvelusta ilmaiseksi ja tarkemmat/laajemmat karttamateriaalit voi ostaa palvelusta dwg-muodossa.

karttakauppa.ouka.fi/