Purkamislupa

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa MRL 127§ mukaisesti, purkamislupa. Uudisrakentamisen yhteydessä lupaa ei haeta erikseen.

"Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma tai yleisistä teistä annetun lain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista. Purkamislupaa hakiessa tulee hakea lupa myös kaikkien purettavien talousrakennusten purkamiselle.

Maankäyttö- ja rakennuslain 139§:n mukaisesti luvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista.

Purkamisluvan (rakennus tai sen osan) yhteydessä tulee selvittää ennakkoon, ettei purettava rakennus sijaitse historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokas tai alueella, jolla kulttuurihistorialliset tai maisemallisesti arvot voivat vaikuttaa purkamisluvan myöntämiseen.

Hakijan tulee aina selvittää lähtötiedot ja olla yhteydessä tarvittaessa rakennusvalvontaan.

 

Linkki sähköiseen asiointipalveluun

Rakennusvalvonnan sähköinen asiointi- ja lupapalvelu

Lupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen lupapalvelun kautta.

Oulun kaupungin rakennusvalvonta siirtyy 1.1.2019 lähtien kokonaan sähköiseen toimintatapaan. Sähköisesti saapuneista lupahakemuksista tehdään sähköiset lupapäätökset ja myös piirustukset leimataan sähköisesti. Paperisia piirustuksia ei enää tarvitse toimittaa, ellei niitä erikseen pyydetä tai hakemusta ole jätetty paperisena. 

Kaikki luvat ovat maksullisia. Paperisena toimitetuista lupahakemuksista liitteineen peritään palveluhinnaston mukainen skannausmaksu.

 

Karttakauppa

Rakentamiseen tarvittavat kartat voit hankkia kätevästi kaupungin Karttakaupasta. Mm. pienien hankkeiden pohjakartaksi soveltuvia pdf-karttoja voi  ladata palvelusta ilmaiseksi ja tarkemmat/laajemmat karttamateriaalit voi ostaa palvelusta dwg-muodossa.

karttakauppa.ouka.fi/