Puuvälipohjan värähtely

Puulattioiden värähtelyn huomioon ottaminen


Verrattaessa Eurocodea ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaa, yksi merkittävä ero on puurakenteisten väli- ja alapohjien värähtelytarkastelu.


Suomen rakentamismääräyskokoelman B1 määräyksen 2.1.1 mukaisesti rakenteella tulee olla riittävästi varmuutta haitallista värähtelyä vastaan. Suomen rakentamismääräyskokoelman B10:ssä ei ole laskentamenetelmiä liittyen haitalliseen värähtelyyn.


Eurocode 5:n kohdassa 7.3 on esitetty laskentamenetelmä ja hyväksymiskriteeri puurakenteiselle kantavalle lattialle.


B10:n mukaan suunnitellulla kantavalla puurakenteisella lattialla katsotaan yleensä olevan B1:n edellyttämä riittävä varmuus haitallista värähtelyä vastaan, kun se täyttää Eurocode 5:n kohdassa 7.3 esitetyt vaatimukset.

(lähde: pääkaupunkiseudun yhtenäiset käytännöt B1-2 02)

Eurocode 5 (ote)

7.3 Värähtelyn rajoittaminen

7.3.1 Yleistä

Sauvan, rakenneosan tai rakenteen kuormat eivät saa aiheuttaa rakenteelle tai käyttäjille haitallista värähtelyä.

……


7.3.3 Kävelystä aiheutuva lattioiden värähtely

Kävelystä johtuvat värähtelyt otetaan huomioon asuin-, kokoontumis-, myymälä- ja toimistorakennusten käyttörajatilamitoituksessa.

Erityistarkastelu on tarpeen jos asuin- tai toimistohuoneiston lattiarakenteen alin ominaistaajuus on alle 9 Hz (f1 < 9 Hz).

Jos asuin- tai toimistohuoneiston lattiarakenteen alin ominaistaajuus f1 ≥ 9 Hz, tarkistetaan, ellei rakennuttajan kanssa toisin sovita, että seuraava ehto toteutuu:

δ ≤ 0.5 mm (7.3-FI)

missä δ on 1 kN staattisen pistevoiman aiheuttama lattian suurin hetkellinen painuma lattiapalkin kohdalla.

……


Oulun kaupungissa otetaan kävelystä johtuvat värähtelyt huomioon kaikissa asuin-, kokoontumis-, myymälä- ja toimistorakennusten lattioiden käyttörajatila­mitoituk­sessa Eurocode 5:n kohdan 7.3. mukaisesti.


Tämä koskee kaikkia lattiarakenteita. Ristikkosuunnitelmissa on huomioitava, että vaatimus koskee myös ns. puolitoistakerroksisia omakoti­taloja, joissa välipohja on osa kattoristikon alapaarretta.

Eurokoodissa mainittua "ellei rakennuttajan kanssa toisin sovita" lausetta käytettäessä on yhtenä sopijaosapuolena oltava rakennusvalvonta. Rakennuttaja ja suunnittelija/urakoitsija eivät voi keskenään sopia, ettei värähtelyä huomioida.

Kaikissa tapauksissa on lattian ominaistaajuus tutkittava ja jos se on alle 9 Hz, ei varähtelyn erityistarkastelua voi jättää tekemättä.