Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelun vaativuus määritellään : Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä

Suunnittelijan pätevyys määritellään : Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta

Pienet rakennukset, so. vajat, pienet katokset, leikkimökit kuuluvat rakennesuunnittelun osalta vaativuusluokkaan vähäinen.

Pääsääntöisesti omakotitalot kuuluvat rakennesuunnittelun vaativuuden osalta vaativuusluokkaan tavanomainen (vaativimmat voivat olla myös luokkaa vaativa tai poikkeuksellisen vaativa).

Rivitalot, hallit, kerrostalot jne. kuuluvat vaativuusluokkaan vaativa.

Merkittävimmät tms. kohteet ovat vaativuusluokkaa poikkeuksellisen vaativa, jolloin aina tutkitaan erityismenettelyn tarve.

Huomattava, että rakennesuunnittelun vaativuusluokka ei välttämättä ole sama kuin rakennusluvassa määritelty arkkitehtisuunnittelun vaativuusluokka.

 

Jokaisessa kohteessa on oltava vastaava rakennesuunnittelija. Vaativuusluokissa tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa, on lupavaiheessa toimitettava täytetty vastaava rakennesuunnittelijalomake lupahakemuksen yhteydessä.

Vastaava rakennesuunnittelijan vaatimus perustuu Maankäyttö- ja rakennuslakiin, 120§.

Ohjeita rakennesuunnittelijan kelpoisuuden selvittämisestä sekä rakennesuunnitelmien vaatimuksista. 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

120 c § (17.1.2014/41)
Erityissuunnittelija

Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä erityissuunnitelmaan rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman erityisalansa osalta.

Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä heistä yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.

120 g § (17.1.2014/41)
Suunnittelijoiden ilmoittaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava viimeistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle, kenet hän on valinnut pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi. Ilmoitukseen on sisällytettävä suunnittelijan suostumus tehtävään sekä kelpoisuuden arvioimiseksi tarvittavat tiedot suunnittelijan koulutuksesta ja kokemuksesta.

Erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus on tehtävä ennen erityissuunnitelman toimittamista rakennusvalvontaviranomaiselle. Ilmoittamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään ilmoituksen sisällöstä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle myös suunnittelijan vaihtumisesta kesken rakennushankkeen. Ilmoittamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään ilmoituksen sisällöstä.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä.

 

/21.11.2016