Rakennustyön keskeytys

Tarvittaessa rakennusvalvonnan tarkastajat keskeyttävät rakennustyön työmaalla kirjallisesti ja keskeytys käsitellään seuraavassa Oulun kaupungin rakennuslautakunnan kokouksessa.

Keskeytys menee aina rakennuslautakunnan käsittelyyn.

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 180 §

Jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen
ryhdytään tai se toteutetaan vastoin tämän lain
tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä
taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän
vastaisesti, rakennustarkastajalla tai
rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla
viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla
määräyksellä keskeyttää työ.
Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä
ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.
Rakennusvalvontaviranomainen päättää,
pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä
on muutoksenhausta huolimatta noudatettava,
jollei valitusviranomainen toisin määrää.