Tarkastusasiakirja

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

Sähköisen asiointipalvelun kautta lupaa haettaessa, voidaan tarkastusasiakirjat ottaa käyttöön siellä luvan myöntämisen jälkeen. Huom. Ota käyttöön kerralla kaikki eri tarkastusasiakirjat! 

 

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 150 §: Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisen toimittamista tarkastuksista sekä yksityisen vastattaviksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista.


Rakennusluvassa määrätyt tai aloituskokouksessa sovitut rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen rakennustyön tarkastusasiakirjaan tai yhteenvetolomakkeeseen.
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että rakennustyömaalla on käytettävissä ajan tasalla oleva rakennustyön tarkastusasiakirja. Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennusvalvontavirastossa rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen.

Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitäminen on rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuuteen
kuuluva ja rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikuttava
menettely. Sen tulee hankkeen laadusta ja laajuudesta
riippuen sisältää ne olennaiset asiat, jotka ovat tarpeen
sen varmistamiseksi, että hanke tulee toteutetuksi
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä
myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen tai viranomaiselle
toimitettujen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan
mukaisesti. Jokaisessa rakennushankkeessa tulee keskeiset
riskit ennalta määritellä ja sisällyttää niitä koskevat
työ- ja rakennusvaiheiden tarkastukset työmaan
tarkastusasiakirjaan.

Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat
muun muassa:
• rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen
• kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten
varmistaminen
• rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä
pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden
tarkastukset
• kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittäminen
rakenneosien valmistuksessa, rakennustyön
toteutuksessa ja rakennuksen käytössä sekä tähän
perustuva tarkastusten varmentaminen
• rakennustyön aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten
ehkäiseminen ja rakennuksen kuivatuksen
varmistaminen
• rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen
tai maininta poikkeamisen hyväksymisestä
• rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta varten tarpeellisen
tiedon kokoaminen
• rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen
• katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen
sekä
• loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen.
Tarkastusasiakirjaa pidettäessä tulee erityinen huomio
kohdistaa rakentamisen keskeisiin työvaiheisiin, kuten
riskillisiin rakenteisiin liittyvien velvoitteiden täyttämiseen
sekä tähän perustuvaan tarkastusten varmentamiseen.

 


Ympäristöministeriön julkaisemat ympäristöoppaat nro 76 "Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja" ja nro 43 "Asuinkerrostalotyömaan tarkastusasiakirja" voivat kyseisissä hankkeissa toimia rakennustyön tarkastusasiakirjoina tai sen osana.

 

Omakotitalorakentajille Oulun kaupungin rakennusvalvonta lähettää rakennusluvan mukana em. ympäristöministeriön julkaisun:

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja kirja Ympäristöopas 76, rakentaminen
 

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja antaa pientalorakentajalle yksityiskohtaisia ohjeita rakentamisen suunnitteluun, toteutukseen ja valvontaan sekä auttaa kuntien rakennusvalvontaviranomaisia käytännön työssä.
Julkaisu on hyvä olla mukana tehtäessä suunnittelu- ja työnjohtosopimuksia. Siihen tehtävine merkintöineen on tarkoitettu rakennuttajan haltuun jääväksi asiakirjaksi. Julkaisusta on hyötyä myös rakennuksen siirtyessä uudelle omistajalle. Julkaisua voidaan käyttää myös pelkästään tarkistuslistana tai työmaapäiväkirjana. Julkaisu on sopusoinnussa lainsäädännön ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa rakentamiselle asetettujen vaatimusten kanssa.

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjassa on tietoa
rakentamisen työsuorituksista, niihin liittyvistä virheriskeistä ja
niiden välttämisestä. Siinä käydään läpi
– rakennustyön aloittaminen
– perustaminen, rakennuspohjan kuivatus, hulevedet ja
rakennuspaikan viimeistely
– alapohjat ja maanvaraiset rakenteet
– rakennusaikaisen kosteuden hallinta
– runko-, yläpohja- ja vesikattorakenteet
– ulkoseinät, märkätilat, parvekkeet, erkkerit ym.
– paloturvallisuus, ääneneristys
– vesi-, viemäri-, lämmitys- ja ilmanvaihtolaitteet
– rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet sekä käyttöönotto

/2.1.2014