Ulkopuolinen tarkastus

Huom. Tämä sivu on vanhan RakMk mukainen. Tämän sivun ja sen alisivujen määräykset, ohjeet ja tulkinnat koskeva vain ennen 1.1.2018 haettuja lupia. Kaikissa luvissa, joita on haettu 1.1.2018 tai sen jälkeen, tulee noudattaa uudistuneen rakentamismääräyskokoelman mukaisia asetuksia.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 151 § 4. momentti
Lupahakemusta käsiteltäessä tai rakennustyön
aikana rakennusvalvontaviranomainen voi, jos
se on tarpeen rakennushankkeen arvioimiseksi,
vaatia hakijan esittämään asiantuntijalausunnon
siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen
sille tämän lain nojalla asetetut vaatimukset
(ulkopuolinen tarkastus). Rakennushankkeeseen
ryhtyvä vastaa tästä aiheutuvista kustannuksista.

Suomen RakMk A1, 11.3 Ulkopuolinen tarkastus

11.3.1 Määräys

Ulkopuolinen tarkastus on tarpeen, kun rakentamisessa
käytetään rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen
tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia
suunnittelu- tai toteutusmenetelmiä, joiden kelpoisuudesta
ei ole varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. Tarkastus
on tarpeen myös, kun rakentamisessa havaitaan
tai voidaan epäillä tapahtuneen sellainen virhe, jonka
vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista selvitystä. Erittäin 35
vaativissa rakennushankkeissa ulkopuolinen tarkastus
kohdistetaan riskianalyysissä osoitettuihin kohtiin. Tarkastuksen suorittajan tulee olla riippumaton rakennushankkeessa mukana olevista tahoista.

Ohje

Rakennesuunnittelun ulkopuolinen tarkastus voi tulla kyseeseen, kun rakennesuunnittelutehtävän vaativuus kuuluu rakentamismääräyskokoelman osan A2 mukaan luokkaan AA (erityisvaatimus) ja tilojen käyttötarkoitus, kuormitukset, palokuormat, suunnittelu-, laskenta- tai mitoitusmenetelmä, ympäristövaatimukset taikka suunnitteluratkaisu poikkeaa tavanomaisesta. Ulkopuolisen tarkastuksen tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: laskentamenetelmät, kuormitukset ja kuormitusyhdistelmät, sisäiset ja ulkoiset rasitusolosuhteet, rakennuksen perustaminen, rakennuksen kokonaisvakavuus, tärkeimmät kantavien rakenteiden liitosten ja  paloturvallisuuden periaatteet sekä rakennusfysikaaliset ominaisuudet.

Selostus

Ulkopuolisen tarkastuksen tarve voi tulla kyseeseen mm. seuraavissa tapauksissa:
• rakennushanke sisältää suuria yleisötiloja
• kantavan rakenteen kannalta keskeisen rakenteen valmisosatoimituksessa silloin, kun tuotteen valmistaja on ottanut vastatakseen myös rakenneosan suunnittelusta
• tilanteissa, joissa vaativan kohteen erityissuunnittelija kuuluu
toteutusorganisaatioon tai asiallisesti on siitä riippuvainen
• kun rakenteisiin tai laitteisiin käytettävän rakennusmateriaalin tai -tuotteen kelpoisuus joudutaan esimerkiksi vaativien ympäristöolosuhteiden, kuten lämmön, kosteuden tai kemiallisten tekijöiden johdosta selvittämään rakennuspaikkakohtaisesti tai
• jos rakennustyö on tehty ilman asianmukaista lupaa taikka
ilman tai vastoin rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai muutoin yksilöityä tarkastusmenettelyä eikä rakentamisen riskittömyyttä ja mahdollisia korjaustoimia voida muilla keinoin
selvittää.

11.3.2 Määräys

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle annetaan ulkopuolisen
tarkastuksen vaatimisesta kirjallinen päätös. Päätöksessä
tulee mainita tarkastukseen johtaneet syyt,
millainen ja minkä tasoinen asiantuntijaselvitys tulee
kysymykseen sekä miltä osin tarkastusta edellytetään.

Ohje

Laajoja tutkimustoimia vaativissa asiantuntijaselvityksissä tulevat yleensä kysymykseen puolueettomat tutkimuslaitokset ja korkeakoulut ja muut tehtäviin soveltuvat  asiantuntijaorganisaatiot.
Suunnitteluun liittyvissä asiantuntijaselvityksissä riippumattoman ja päteväksi tunnetun suunnittelutoimiston tai erityissuunnittelijan käyttäminen on yleensä riittävä.


Selostus

Asianosaisen oikeudesta saada ulkopuolista tarkastusta koskeva päätös kunnan rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi on voimassa, mitä maankäyttö- ja rakennuslain 187 §:ssä säädetään viranhaltijan tekemästä päätöksestä.

/2.1.2014