Visio 2020 ja strategiset päämäärät Visio 2020 ja strategiset päämäärät

Visio 2020

Oulun rakennusvalvontatoimi (ORV) on koko seutua palveleva, rakennusalan eri toimijoiden kanssa verkottunut ja alan ilmiöihin nopeasti reagoiva viranomaistaho.

ORV on ennakkoluuloton toimialansa toimintojen kehittäjä ja arvostettu edelläkävijä.

Asiakaspalvelun ote on inhimillinen ja aktiivinen. Kestävän kehityksen mukaisten toimien vaikuttavuus ja tuottama lisäarvo rakennetun ympäristön laatuun on huippuluokkaa.

Hallitsee omat prosessinsa ja resurssinsa rakentamisen suhdanteen ja tulorahoituksen voimakkaissa vaihteluissa.

Strategiset päämäärät
"perustyö" ja "laatutyö"

ORV:n henkilöstö muodostuu strategisten tavoitteiden edellyttämistä osaajista, joiden työtaitojen ja ammattinäkemyksen säilymisestä ja kehittymisestä huolehditaan.

Korostaa perustyössään rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja hänen asiantuntijoidensa osaamista ja hankkeeseen sitoutumista.

On asiakaspalvelussaan helposti tavoitettava, avulias ja tasapuolinen huomioiden yleisen edun rinnalla myös asiakkaan edun.

Uskaltaa toimia ennakkoluulottomasti ja tukea uutta ajattelua MRL:n mahdollistamia toimintoja kehitettäessä sekä vastuullisempaa ja laadukkaampaa suunnittelua ja rakentamista tavoiteltaessa. ORV on toimialansa edelläkävijä.

Laatutyö on ongelmalähtöistä ja tiedottavaa sekä samalla sen ulkoista kuvaa muokkaavaa. Työtä arvostetaan toimintaympäristössä ja myös laajemmin.

Laatutyön ydinprosessi on: ORV arvioi rakentamisen ja ympäristön laadun ongelmakohtia, valitsee niistä kokonaisuuteen eniten vaikuttavia, työstää niihin omista ja MRL:n lähtökohdista käytännön ratkaisumalleja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja lopulta asettaa, jos mahdollista, lupateknistä velvoittavuutta ratkaisuiden soveltamiselle ammattilaisten toimesta käytännön suunnittelussa ja rakentamisessa. ORV:n rooli laatutyössä on kannustava ja velvoittava. Tuetut ratkaisut ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia: asuttavia, toimivia, muunneltavia, kestäviä, pitkäikäisiä, esteettisiä, vähäpäästöisiä ja/tai elinkaarikustannukseltaan edullisia. Laatutyön kohdentamista ja valintoja ohjaa työn tuottama lisäarvo rakennetulle ympäristölle ja rakennushankkeelle. Sen tulee olla mitattavissa tai laskelmin todettavissa.

Kehittää seudullista palveluverkkoaan sekä tekee pitkäjännitteistä yhteistyötä verkottuen rakennusalan eri toimijoiden kanssa (mm. tutkimus, koulutus, suunnittelu, toteutus, teollisuus, kauppa, ammatilliset järjestöt, viranomaiset).

Kehittää omia työprosessejaan vaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan tehokkaiksi mm. eri toimintoja tuotteistamalla ja hinnoittelemalla, osia "ulkoistamalla" ja uutta tietotekniikkaa (sähköinen asiointi, arkistointi, mobiilitekniikka) hyödyntämällä. Valmius seudulliseen toimintaan paranee ja sopeutuminen suhdannevaihteluihin helpottuu.

Toiminnan taloudellinen omavaraisuus suhdanteen vaihdellessa pyritään säilyttämään.